Rokovanie Rady - December 2013

O ČOM ROKOVALA Rada CB 9. decembra 2013

  • Spoločné modlitby na základe Ján 16:7-8 viedol Peter Prištiak.

  • Spresnila termíny svojich schôdzí a celocirkevných akcií v roku 2014. Kalendár týchto podujatí je na www.cb.sk a prosíme, aby organizátori ďalších podujatí koordinovali svoje zámery s týmto kalendárom.

  • Pre prácu Komisie pre Poriadok navrhla definíciu kazateľa v činnej službe.

  • Na podnet Komisie pre Poriadok urobila Rada revíziu minulých konferenčných uznesení. Keďže väčšina týchto uznesení nestanovovala explicitne, či sa jedná o trvalé alebo dočasné uznesenie, dá sa to predpokladať iba z jeho obsahu. O platnosti uznesení, kde to nie je jasné, bude rozhodovať Konferencia.

  • Prediskutovala a schválila správu o vizitácii Zboru Hermanovce.

  • Výkonný výbor Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych cirkví (IFFEC), ktorého sme riadnymi členmi organizuje valné zhromaždenie v Mexiku 6.-11. októbra 2014 a vyzýva členské cirkvi, aby vyslali okrem svojich riadnych delegátov aj pracovníka s mládežou. Okrem predsedu RCB sa pokúsime v spolupráci s Úniou detí, dorastu a mládeže vyslať aj Jána Máhrika.

  • Rada prijala návrh predstaviteľov Združenia evanjelikálnych cirkví na spoločné stretnutie rád 25. júna 2014 s hlavnou témou: Staršovstvá – biblický ideál a naša realita.

  • Prijala návrh Evanjelizačno-misijného odboru, aby témou pastorálky na jeseň 2014 alebo na jar 2015 bola evanjelizácia. Tento návrh skonkretizuje so Študijným odborom.

 

Zapísal: Ján Henžel