Únia detí a mládeže

je občianske združenie , ktoré od 1.1 2011 prebralo celú činnosť Odboru detí, dorastu a mládeže v Cirkvi bratskej v SR. Združuje približne 120 dobrovoľníkov v práci s deťmi a mládežou a približne 30 neformálnych skupín deti a mládeže na Slovensku.

Poslaním Únie je okrem iného :

  • sieťovanie a vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou a neformálnych skupín detí a mládeže v Cirkvi bratskej v SR prostredníctvom organizovania:
  • regionálnych a celoštátnych vzdelávacích programov pre dobrovoľníkov
  • táborov pre deti, dorast a mládež
  • konferencií pre deti, mládež a dôležitých dospelých a je takisto ich sprostredkovateľom na medzinárodnej úrovni
  • získavanie a výchova dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a rodičov detí dobrovoľníkov pre vedenie jednotlivých aktivít pre deti a mládež
  • vydávanie kníh a časopisov, ktoré napomáhajú duchovnému prerodu a zvyšujú vzdelanostnú, kultúrnu, odbornú, a športovú úroveň detí a mládeže a výchovných pracovníkov
  • spolupráca s medzinárodnými, národnými, regionálnymi a miestnymi združeniami a školami i s ostatnými organizáciami detí a mládeže podobného zamerania
  • podporovanie vzniku, rozvoja a prezentácie hudobných mládežníckych skupín, spevokolov, dramatických skupín a iných umeleckých skupín detí a mládeže, ktoré vzniknú pôsobením práce dobrovoľníkov Únie a iné (viď stanovy ÚDM)

stanovy ÚDM

WEB ÚDM
FACEBOOK profil ÚDM

Aktivity :

Celoslovenský tábor pre deti
Celoslovenský tábor pre dorast
UPdate - konferencia pre mládež
Konferencia pre pracovníkov s deťmi
Konferencia pre pracovníkov s dorastom a mládežou
Kurzy pre pracovníkov s dorastom
Škola vedúcich mládeže

Správna rada:

Slavomír Krupa, predseda správnej rady, koordinátor pre prácu s dorastom a mládežou (Hermanovce nad Topľou)
Natália Luptáková, koordinátor pre prácu s deťmi (Bratislava - Paradox)
Ján Máhrik, kazateľ (Žilina - Za kostolom)
Ervin Mittelmann, kazateľ (Košice)
Ján Verčimák, kazateľ (Bratislava - Paradox)