Únia detí a mládeže

je občianske združenie , ktoré od 1.1 2011 prebralo celú činnosť Odboru detí, dorastu a mládeže v Cirkvi bratskej v SR. Združuje približne 120 dobrovoľníkov v práci s deťmi a mládežou a približne 30 neformálnych skupín deti a mládeže na Slovensku.

Poslaním Únie je okrem iného :

  • sieťovanie a vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou a neformálnych skupín detí a mládeže v Cirkvi bratskej v SR prostredníctvom organizovania:
  • regionálnych a celoštátnych vzdelávacích programov pre dobrovoľníkov
  • táborov pre deti, dorast a mládež
  • konferencií pre deti, mládež a dôležitých dospelých a je takisto ich sprostredkovateľom na medzinárodnej úrovni
  • získavanie a výchova dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a rodičov detí dobrovoľníkov pre vedenie jednotlivých aktivít pre deti a mládež
  • vydávanie kníh a časopisov, ktoré napomáhajú duchovnému prerodu a zvyšujú vzdelanostnú, kultúrnu, odbornú, a športovú úroveň detí a mládeže a výchovných pracovníkov
  • spolupráca s medzinárodnými, národnými, regionálnymi a miestnymi združeniami a školami i s ostatnými organizáciami detí a mládeže podobného zamerania
  • podporovanie vzniku, rozvoja a prezentácie hudobných mládežníckych skupín, spevokolov, dramatických skupín a iných umeleckých skupín detí a mládeže, ktoré vzniknú pôsobením práce dobrovoľníkov Únie a iné (viď stanovy ÚDM)

stanovy ÚDM

WEB ÚDM
FACEBOOK profil ÚDM

ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU - "time4pm"

Aktivity :

Celoslovenský tábor pre deti
Celoslovenský tábor pre dorast
Konferencia pre mládež (KMCB)
Konferencia pre pracovníkov s deťmi
Konferencia pre pracovníkov s dorastom a mládežou
Kurzy pre pracovníkov s dorastom
Škola vedúcich mládeže

Správna rada

Slavomír Krupa, predseda správnej rady, koordinátor pre prácu s dorastom a mládežou (Hermanovce nad Topľou)
Natália Luptáková, koordinátor pre prácu s deťmi (Bratislava)
Ján Máhrik, kazateľ (Žilina)
Ervin Mittelmann, kazateľ (Košice)
Ján Verčimák, kazateľ (Levice)

Poradný výbor (rozšírený odbor pre deti a mládež)

Matúš Lupták (Bratislava)
Marek Tomašovič (Trnava)
Marcelka Beňová (Bardejov)
Martin Uhriňák (Bardejov)
Samuel Prištiak (Hermanovce)
Edita Uličná (Banská Bystrica)
Miriam Pacanovská (Spišská nová Ves)
Marek Činčera (Vranov nad Topľou)
Ján Prišták ml. (Levice)
Pavol Jurčo (Prešov)
David Hrabovský (Žilina)
Barbora Marfoldiová (Nitra)
Timo Hollý (Stará Turá)