Vyznanie viery

 (Komentár k Vyznaniu viery je v dokumente Vyznanie viery a Duchovné zásady Cirkvi bratskej.)

 Za pravidlo viery a života prijíma Cirkev bratská sväté Písmo – Bibliu. Hlási sa ku starokresťanským vyznaniam viery (Apoštolské vyznanie, Nicejsko-carihradské, Chalcedonské, Atanáziovo), k reformovaným konfesiám (najmä Druhé helvétske vyznanie viery, Heidelberský a Malý Westminsterský katechizmus), k odkazu Jednoty bratskej (najmä k Vyznaniu Jednoty bratov českých podľa vydania Komenského z roku 1662) a k zásadám evanjelikálneho hnutia vyjadreným napr. vyznaním Lausannského záväzku z roku 1974 a Záväzku z Kapského mesta z roku 2010.


Článok 1 - O zjavení

 • Veríme, že Boh sa zjavuje všetkým ľuďom vo všetkých dobách prostredníctvom svojho stvorenia, v mravnom zákone vo svedomí človeka aj v dejinách. Zvláštnym spôsobom sa dával poznať svojmu vyvolenému ľudu zjavovaním svojej vôle v udalostiach dejín spásy, prostredníctvom svojho Zákona, slovami svojich poslov. S konečnou platnosťou sa zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi.

Článok 2 - O svätom Písme

 • Veríme, že sväté Písmo Starej a Novej zmluvy je Božím slovom vyjadreným slovami ľudských autorov. Sväté Písmo má božskú a ľudskú stránku. Stredom Písma je Ježiš Kristus, vtelené Božie slovo, a slovné vyjadrenie Písma je plne inšpirované Svätým Duchom. Sväté Písmo je najvyššou autoritou našej viery a života, je nemylnou, dostatočnou a zrozumiteľnou pravdou Božieho zjavenia. Je Božím darom cirkvi, svetlom a prostriedkom spoločenstva Boha a človeka. Pre správne pochopenie Písma a jeho aplikáciu v našich životoch je potrebné sa nechať viesť Svätým Duchom. Potrebujeme tiež pomoc ostatných veriacich a vykladačov Písma. Písmo je nám dané, aby sme verili všetkému, čo učí, aby sme boli poslušní vo všetkom, čo požaduje, a aby sme dôverovali všetkému, čo sľubuje.

Článok 3 - O Bohu

 • Veríme v jedného Boha, dokonalého vo svojich vlastnostiach a činoch, večne prebývajúceho v milujúcej jednote troch osôb, Otca, Syna a Svätého Ducha. Tieto tri osoby tvoria dokonalú jednotu, každá je plne Boh a večne existujú ako trojjediný Boh.

Článok 4 - O stvorení

 • Veríme, že Boh svojim Slovom stvoril všetko, viditeľné aj neviditeľné a dokončené dielo bolo veľmi dobré. Boh stvoril človeka, muža a ženu, ako svoj obraz. Boh nám zveril zem do spravovania, aby sme ju obrábali a strážili, vďačne a múdro užívali jeho dobré dary, aby sme sa spoliehali na jeho starostlivosť a tak žili na jeho slávu a radovali sa zo vzťahu s ním. Veríme, že Boh vo svojej prozreteľnosti zachováva a vedie celý svet k naplneniu svojich zámerov, nikoho však nezbavil zodpovednosti za vlastné rozhodovanie.

Článok 5 - O hriechu

 • Veríme, že prví ľudia, Adam a Eva, zhrešili, keď boli zvedení satanom. Ako Adamovi potomkovia sme hriešnikmi, od prirodzenosti aj voľbou, svojím životom porušujeme Boží zákon a svojou nedôverou, pýchou, neposlušnosťou a svojvôľou tento stav potvrdzujeme. Privolávame tak na seba Boží hnev a súd a podliehame smrti ako odplate za hriech. Iba Božím spásnym dielom v Ježišovi Kristovi môžeme byť zachránení.

Článok 6 - O Ježišovi Kristovi

 • Veríme, že Ježiš Kristus je vtelený Boží Syn, pravý Boh a pravý človek. Ako zasľúbený Mesiáš Izraela bol počatý zo Svätého Ducha, narodil sa z panny Márie, žil bezhriešny život, bol ukrižovaný za vlády Pontského Piláta, telesne vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia a sedí po pravici Boha Otca ako prostredník novej zmluvy medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš Kristus je náš zástupca a obeť zmierenia za hriech sveta. Jeho smrť a vzkriesenie tvoria jediný základ spásy.

Článok 7 - O Svätom Duchu

 • Veríme, že Svätý Duch je osobou trojjediného Boha, skrze ktorú Boh pôsobí v stvorení a uvádza do života ľudí Božie spasiteľné dielo v Kristovi. Svätý Duch usvedčuje z hriechu, vedie k pokániu a viere v Krista, znovuzrodením robí z ľudí nové stvorenia a začleňuje ich do Božej rodiny. Svojím prebývaním ich posväcuje, vyučuje a osvecuje, vedie, zmocňuje a vystrojuje svojimi darmi pre život, pre službu v cirkvi aj pre misijné poslanie vo svete.

Článok 8 - O spáse

 • Veríme, že Boh iba z milosti naplnil v Ježišovi Kristovi svoj večný plán spásy. Hriešnikovi, ktorý bol povolaný v Pánovi Ježišovi a ktorý sa v pokání a vo viere obracia k živému Bohu, dáva Boh svojím slovom účasť na Kristovej smrti a vzkriesení. Človeku je odpustené, stáva sa ospravedlneným údom Kristovho tela, Božieho ľudu, a znovuzrodeným Božím dieťaťom, je oslobodený pre nový život v posvätení a pre radostnú nádej na zavŕšenie spásy vo vzkriesení tela a večnom živote v Božej prítomnosti.

Článok 9 - O cirkvi

 • Veríme, že Boh povolával a zhromažďoval svoj ľud už v dejinách Izraela. Ježiš Kristus vytvára ľud novej zmluvy zo všetkých národov sveta ako svoju cirkev. Cirkev je spoločenstvo tých, ktorí boli v Kristovi spasení a Svätým Duchom zapojení do Kristovho tela, ktorého je on hlavou. Veríme, že cirkev je jedna, všeobecná, svätá a apoštolská. Cirkev je všade tam, kde sa zvestuje Božie slovo, slávia sviatosti a veriaci sa vzájomne povzbudzujú a napomínajú, aby rástli do podoby Krista.

Článok 10 - O poslaní cirkvi

 • Veríme, že poslaním cirkvi je uctievať Boha a dosvedčovať všetkým ľuďom Božiu lásku. Cirkev je povolaná zvestovať jedinečnosť Ježiša Krista a spasenie v ňom, získavať mu učeníkov, pomáhať núdznym, stavať sa proti každej forme nespravodlivosti a prijímať spoluzodpovednosť za Božie stvorenie.

Článok 11 - O posledných veciach

 • Veríme, že Ježiš Kristus príde vo svojej moci a sláve, aby v plnosti zavŕšil Božie kráľovstvo. Očakávanie návratu Krista, ktorý nastane v čase, ktorý pozná iba Boh, vyžaduje neustálu bdelosť a motivuje veriacich k zbožnému životu. Všetci vstanú z mŕtvych a na Božom súde budú nespravodliví odsúdení k večnému trestu a spravodliví v Kristovi budú prijatí do večnej radosti a slávy nového neba a novej zeme. Tam budú uctievať Boha, slúžiť mu a večne sa radovať v jeho prítomnosti.