Ekumenické aktivity

Vo vzťahu ku kresťanským cirkvám radi spolupracujeme so všetkými znovuzrodenými kresťanmi, ktorí milujú Krista a chcú žiť podľa Jeho príkladu. Zapojili sme sa v Ekumenickej rade cirkví, pri ekumenickom preklade Písma, spolupracujeme vo vydavateľskej, v misijnej a diakonickej službe. Ku svätej Večeri Pána pozývame aj členov iných kresťanských cirkví, ale iba tých, ktorí vyznávajú Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána a Duch Svätý im dosvedčuje, že sú Božie deti (Rim 8:16). Bránime sa formalizmu a matrikovému kresťanstvu, ktoré je prekážkou života viery. Z teologickej pozície sa bránime užšej spolupráci s liberálnymi kresťanmi, ktorí znižujú autoritu Písma a ktorí Božie slovo "demytologizujú" a tým narušujú jemné tkanivo zjavenej pravdy a skresľujú tak vlastné posolstvo.

Chceme slúžiť ekuméne svojím dôrazom na osobné obrátenie, zbožnosť, modlitebný život a vrúcnosť vzťahu ku Kristovi. Ide nám o pokánie a obrat života, aký prežil apoštol Pavol, Augustín, František z Asissi, Jan Hus, Martin Luther, Blais Pascal, Mikuláš Zinzendorf a mnohí ďalší. Ako cirkev, ktorá sa rozvinula z evanjelizačnej práce, nechceme zabúdať na hlavnú povinnosť učeníkov Pána Ježiša, získavať nie iba tých, ktorí s ním sympatizujú, ale privádzať ku Kristovi skutočných učeníkov (Mt 28:19), ktorí ho nasledujú a slúžia Bohu i ľuďom.

Veríme, že modlitby, štúdium Písma a spolupráca v misii a diakonii nás môžu zblížiť. Veríme, že jednota cirkvi má svoj základ v Kristovi a k nemu chceme so všetkými úprimnými kresťanmi smerovať.

V zahraničí najužšie spolupracujeme s Cirkvou bratskou v Českej republike, s ktorou naďalej tvoríme jednu denomináciu.

S ostatnými sesterskými cirkvami tvoríme Medzinárodnú federáciu slobodných evanjelikálnych cirkví (IFFEC).

Spolupracujeme so svetovou misiou Wycliffe Bible Translators a partnerskými organizáciami zameranými na zakladanie nových zborov (M4 a ACTS29) a prácu s mládežou (TC Kompas).

Na Slovensku je Cirkev bratská členkou