Bohoslužobný a duchovný život

Naše bohoslužby nie sú viazané pevnou liturgiou. Každý zbor môže upravovať formu svojich bohoslužieb. Stredom nedeľných zhromaždení je čítanie Biblie, kázanie, modlitby, piesne, osobné svedectvá viery a slávenie svätej Večere Pánovej. Krstom sa slúži väčšinou dospelým, keď osobne a vedome prijmú vieru v Krista. Nie sme ani viazaní určitými perikopami na jednotlivé nedele, aj keď rešpektujeme cirkevné sviatky. Bránime sa "systému jedného muža" a snažíme sa o zapojenie veriacich do spoločnej bohoslužby.

Človek, ktorý uverí v Ježiša Krista je po úvodnom vyučovaní pokrstený a vedený k pravidelným modlitbám, k štúdiu Písma a k životu podľa Božieho slova. Predpokladom členstva nie je žiadna konfirmácia, ani liturgický obrad. Podobne ako väčšina evanjelikálnych cirkví staviame na osobnom pokání, vyznaní viery, na znovuzrodení z Ducha Svätého, ktoré sa prejavuje i novým spôsobom života. Aj deti z našich rodín môžu byť prijaté do cirkvi len na základe vyznania svojho pokánia a svojej viery. Každý člen je tiež podriadený zborovej kázni. Kto zotrváva vo viditeľnom hriechu je napomínaný a môže byť vylúčený zo spoločenstva. Disciplinárna kázeň nie je trestom, ale službou ku pokániu a premene života. Každý člen je vedený k osobnej zodpovednosti za spoločenstvo cirkvi a k službe na niektorom úseku práce v zbore.

V centre aktivít je misia, evanjelizácia, pastoračná služba a diakonská služba chorým a potrebným. Z pietizmu sme prijali dôraz na vzdelávajúce biblické hodiny v priebehu týždňa a z anglosaského prostredia zase dôraz na nedeľnú školu pre deti i dospelých. Dôležitou súčasťou sú modlitebné zhromaždenia, kde sa dáva priestor ku chválam, vďaky vzdávaniu, prosbám za nemocných a inak núdznych. Dôležitou súčasťou zborového života sú generačné stretnutia pre deti, mládež, manželské dvojice, rodiny i najstaršiu generáciu.

Hudba hrá dôležitú rolu pri bohoslužbách a spoločných stretnutiach. Spievame piesne starokresťanské i reformačné, piesne neskoršie aj vznikajúce v súčasnosti. Súčasťou liturgie bývajú spevácke zbory, hudobné skupiny, alebo sóloví speváci. Veľký dôraz je položený na pestovanie osobnej zbožnosti v rodinách. Všetci sú vedení k tomu, aby si každý deň oddelili čas na čítanie Božieho slova a na modlitbu. Povzbudzujeme k čítaniu dobrej kresťanskej literatúry a časopisov. Bojujeme proti manželským rozvodom, umelému prerušeniu tehotenstva a nezodpovednému životu. Vyučujeme, že život kresťana sa má vyznačovať duchovným rastom a po prijatí Krista v Duchu Svätom prvýkrát, majú nasledovať nové naplnenia Duchom Svätým a vyzbrojovanie k službe ("buďte plnení Duchom" - Ef 5,18). Naši kazatelia sa vzdelávajú na Katedre teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Evanjelickej teologickej fakulte UK, Husovej teologickej fakulte KU v Prahe a tiež v zahraničí. Za svojich duchovných neordinujeme ženy a domnievame sa, že túto úlohu Kristus zveril mužom. Do všetkých iných oblastí cirkevnej a zborovej práce ustanovujeme v duchovnej službe rovnako ženy ako mužov.