Teologická orientácia

Veríme, že cirkev musí byť všeobecná (katolícka), že musí byť založená na evanjeliu Ježiša Krista (evanjelická) a že musí žiť z moci a darov Ducha svätého (charizmatická). Hlásime sa k historickému vyznaniu viery podľa vyznania Apoštolského, Nicejsko-carihradského a Athanásiovho. Spoločne s mnohými evanjelickými cirkvami sa hlásime k Helvétskej konfesii, Heidelberskému a Westminsterskému katechismu, Lausannskému záväzku. Z vyznania našej domácej reformácie sa jedná o Českú konfesiu a Bratské vyznanie viery.

Dôraz kladieme na Božie slovo, ktoré prijímame za jediný neomylný základ svojej viery a života. Veríme, že Písmo sväté bolo inšpirované Duchom svätým a je preto naprosto záväzné vo veciach viery. Vyznávame Boha Stvoriteľa, ktorý sa sklonil k porušenému človeku, Ježiša Krista ako Boha Spasiteľa a Ducha svätého, ako Boha Posvätiteľa.

Odmietame liberálnu teológiu, ktorá hlásala, že človek je dobrý a v jadre božský. Sme vďační, že duchovné prebudenia vždy otriasajú romantickými predstavami o človeku. Vo svetle Božieho slova je človek hriešnik, mŕtvy vo vinách a hriechu. Veríme, že človek môže byť zachránený a jeho hriech zmytý iba na kríži preliatou krvou Ježiša Krista. Bez pokorenia sa a pokánia nie je možné prijať odpustenie a žiť skutočné a nové človečenstvo v sile Ducha svätého. Vyznávame nádej večného života, ktorá je opretá o vzkriesenie Ježiša Krista. Veríme, že Kristus v moci a sláve príde znova na túto zem, aby ukončil ľudské dejiny a nastolil Božie kráľovstvo v plnosti.