Evanjelium Ježiša Krista – Evanjelikálna oslava [1]

[pdf]

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život (Ján 3:16)

Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi (Izaiáš 12:5)

Preambula

Evanjelium Ježiša Krista je správa, dobrá správa: najlepšia a najdôležitejšia správa, ktorú kedy ľudská bytosť počuje.

Toto evanjelium hlása, že jediný spôsob ako poznať Boha v pokoji, láske a radosti je cez zmierujúcu smrť Ježiša Krista, zmŕtvychvstalého Pána.

Toto evanjelium je ústredným posolstvom svätého Písma a je skutočným kľúčom k jeho porozumeniu.

Toto evanjelium identifikuje Ježiša Krista, izraelského Mesiáša, ako Syna Božieho, a Boha Syna, druhú osobu Svätej Trojice, ktorého vtelenie, služba, smrť, vzkriesenie
a nanebovstúpenie naplnilo Otcovu zachraňujúcu vôľu. Jeho smrť za hriechy a Jeho vzkriesenie z mŕtvych boli vopred zasľúbené prorokmi a dosvedčené očitými svedkami.
V Božom vlastnom čase a vlastným Božím spôsobom sa Ježiš vráti ako slávny Pán a Sudca všetkých / 1. Tes 4:13-18, Mt 25: 31-32/. Teraz dáva Ducha svätého všetkým, ktorí sú naozaj Jeho. Takto sa tri osoby Trojice spájajú v práci na záchrane hriešnikov.

Toto evanjelium označuje Ježiša Krista ako živého Spasiteľ, Majstra, Život a Nádej všetkých, ktorí do Neho vkladajú svoju dôveru. Hovorí nám, že večný osud všetkých ľudí závisí od toho, či sú v spasiteľnom vzťahu k Ježišovi Kristovi.

Toto evanjelium je jediné evanjelium: nie je žiadne iné a zmeniť jeho podstatu znamená prevrátiť ho a teda zničiť ho. Toto evanjelium je také jednoduché, že ho môžu pochopiť malé deti a také hlboké, že štúdium najmúdrejších teológov nikdy nevyčerpá jeho bohatstvo.

Všetci kresťania sú povolaní k jednote v láske a k jednote v pravde. Ako evanjelikáli, ktorí odvodzujú svoje meno od evanjelia, oslavujeme túto skvelú dobrú správu o Božom zachraňujúcom ciele v JK, ako ozajstnom pute kresťanskej jednoty, či už v organizovaných cirkvách a denomináciách, alebo v mnohých medzidenominačných iniciatívach, kde spolupracujú kresťania.

Biblia vyhlasuje, že všetci, ktorí veria v Krista a Jeho evanjelium, sú skrze milosť synmi a dcérami Božími a preto sú našimi bratmi a sestrami v Kristovi.

Všetci, ktorí sú ospravedlnení, prežívajú zmierenie s Otcom, úplné odpustenie hriechov, prechod z kráľovstva temnoty do kráľovstva svetla, skutočnosť, že sú novým stvorením
v Kristovi a spoločenstvo Ducha svätého. Tešia sa z prístupu k Otcovi so všetkým pokojom a radosťou, ktorú to prináša.

Evanjelium od všetkých veriacich vyžaduje uctievanie, t. j. neustále chvály a vzdávanie vďaky Bohu, podriadenie sa všetkému, čo zjavil vo svojom napísanom slove, modlitieb plnú závislosť na Ňom a bdelosť v prípade, že by pravda mala byť – dokonca neúmyselne – kompromitovaná / ohrozená alebo zatemnená.

Prijatím nasledujúcej deklarácie potvrdzujeme naše odovzdanie sa tejto úlohe a stým aj poddanosť samotnému Kristovi, samotnému evanjeliu a jeden druhému ako evanjelikálnym spoluveriacim.

Evanjelium

Evanjelium Ježiša Krista, ktoré Boh dáva v neomylnom Písme, spája Ježišovo vyhlásenie prítomnej skutočnosti kráľovstva Božieho s popisom, ktorý zanechali apoštoli o Jeho osobe, o mieste a diele Kristovom a o tom, aký z neho majú hriešni ľudia prospech. Starokresťanské vyznania viery, historické kréda, reformačné vyznania a doktrinálne základy neskorších evanjelikálnych zborov všetky dosvedčujú podstatu tohto biblického posolstva.

Srdcom evanjelia je, že náš svätý, milujúci Stvoriteľ, konfrontovaný ľudským nepriateľstvom a vzburou, si vo svojej slobode a vernosti vybral, že sa stane naším svätým, milujúcim Vykupiteľom a Obnoviteľom. Otec poslal Syna, aby sa stal Spasiteľom sveta /1Jn. 4:14/. Boží jediný plán spásy sa uskutočňuje skrze Jeho jediného Syna. Tak Peter vyhlásil (Sk 4:12) a Kristus sám učil (Jn 14:6).

Z evanjelia sa dozvedáme, že my, ľudské bytosti, ktoré boli stvorené pre spoločenstvo s Bohom, sme prirodzenosťou – t. j. „v Adamovi“ /1.Kor. 15:22/ - mŕtvi v hriechu, nereagujúci, oddelení od nášho tvorcu. Neustále prekrúcame Jeho pravdu, prekračujeme Jeho zákon, znevažujeme Jeho ciele a štandardy a urážame Jeho svätosť našou nesvätosťou, takže sme vo svete bez nádeje a bez Boha /Rim. 1:18 – 32, 3:9 – 20, Ef. 2:1 – 3, 12/. Ale Boh v milosti prevzal iniciatívu, aby nás so sebou zmieril cez bezhriešny život a zástupnú smrť svojho milovaného Syna / Ef. 2:4 – 10, Rim. 3: 21 – 24/. Otec poslal Syna, aby nás oslobodil
z nadvlády hriechu a Satana a učinil nás Božími deťmi a priateľmi. Ježiš za nás zaplatil pokutu na kríži, uspokojac trestajúce nároky božskej spravodlivosti za všetkých, ktorí v Neho veria. /Rim 3: 25 – 26/. Biblia opisuje tento mocný zástupný úkon ako dosiahnutie výkupného, zmierenia, vykúpenia, zmierenej obete, a dobytie zlých mocností / Mat. 20:28, 2. Kor. 5:18 – 21, Rim. 3:23 – 25, Jn. 12:31, Kol. 2:15/. Zabezpečuje nám obnovený vzťah s Bohom, ktorý prináša odpustenie a pokoj, prijatie, adopciu a prístup do Božej rodiny / Kol 1:20, 2:13 – 14, Rim. 5:1 – 2, Gal. 4:4 – 7, 1 Pt. 3:18/. Viera v Boha a Krista, ku ktorej nás evanjelium povoláva, je dôveryplným vydaním našich sŕdc k tomu, aby uchopili tieto zasľúbené a ponúkané dobrodenia.

Ďalej evanjelium svedčí o telesnom vzkriesení, nanebovstúpení Ježiša a o Jeho dosadením na trón ako o dôkaze účinnosti Jeho definitívnej obete za nás, skutočnosti Jeho súčasnej osobnej služby nám a istoty, že sa v budúcnosti vráti, aby nás oslávil
/1. Kor. 15, Žid. 1:1 – 4, 2: 1 – 18, 4: 14 – 16, 7:1 – 10:25/. V živote viery, ako ho prezentuje evanjelium, sú veriaci zjednotení so svojím zmŕtvychvstalým Pánom, sú s ním v dôvernom styku a dívajú sa na Neho v pokání a v nádej zmocnenia cez Ducha svätého, takže odteraz nemusia hrešiť, ale verne mu slúžiť.

Božie ospravedlnenie tých, ktorí v Neho veria, je podľa evanjelia rázny prechod – tu a teraz – zo stavu odsúdenia a hnevu za ich hriechy do stavu prijatia a zasľúbenia pre účinnosť Ježišovej bezvýnimočnej poslušnosti, ktorá vyvrcholila jeho dobrovoľnou smrťou za hriech. Boh „ospravedlňuje hriešnych“ / bezbožných: Rim. 4:5/ udelením (pripočítaním, prisúdením, započítaním, braním do úvahy) spravodlivosti a tým, že im prestane počítať hriechy / Rim. 4:1 – 8/.len vierou v Krista hriešnici dostávajú „dar spravodlivosti“ / Rim. 1:17, 5:17, Fil. 3:9/ a tak sa stávajú „spravodlivosťou Božou“ v tom, ktorý bol urobený hriechom za nich /2. Kor. 5:21/

Ako boli naše hriechy pričítané Kristovi, tak nám bola pričítaná Kristova spravodlivosť. Toto je ospravedlnenie udelením Kristovej spravodlivosti. Všetko, čo do tohto úkonu prinášame, je to, že ho potrebujeme. Naša viera v Boha, ktorá ho poskytuje, v Otca, Syna a Ducha svätého, je sama o sebe ovocím Božej milosti. Viera nás spasiteľne viaže ku Kristovi, ale vzhľadom k tomu, že zahŕňa poznanie, že nemáme vlastné zásluhy, nepopierateľne nie je záslužným skutkom.

Evanjelium nás uisťuje, že všetci, ktorí zverili svoje životy Ježišovi Kristovi, sú znovuzrodené deti Božie /1:12/, v ktorých žije, ktorých zmocňuje a o ich stave a nádeji uisťuje duch svätý / Rim. 7:6, 8: 9 – 17/. Momente, kedy naozaj uverím v Krista, nás Boh vyhlasuje za spravodlivých v Ňom a začína nás meniť na svoju podobu. Pravá viera reaguje a závisí na Kristovi ako Pánovi a ukazuje sa v rastúcej poslušnosti voči Božím prikázaniam, hoci, to ničím neprispieva k základu nášho ospravedlnenia / Jak. 2:14 – 16, Žid. 6: 1 – 12/.

Svojou posväcujúcou milosťou v nás Kristus pracuje skrze vieru, obnovovanie našej padlej prirodzenosti a vedie nás do skutočnej zrelosti, tomu meradlu vývoja, ktoré je myslené ako „plnosť Kristova“ / Ef. 4:13/. Evanjelium nás volá, aby sme žili ako poslušný služobníci Krista a Jeho vyslanci vo svete, činili spravodlivosť, milovali milosrdenstvo a pomáhali všetkým núdznym a tak sa usilovali niesť svedectvo o Kristovom kráľovstve. Po smrti berie Kristus veriaceho k sebe, do nepredstaviteľnej radosti v nekonečnom uctievaní Boha /Zjav. 22: 1 – 5/.

Vo svojom plnom zmysle je spasenie záchranou pred vinou hriechu v minulosti, mocou hriechu v prítomnosti a pred prítomnosťou hriechu v budúcnosti. Tak, kým sa veriaci
v náznakoch tešia zo spasenie, stále čakajú na jeho plnosť / M, 14: 61 – 62, Žid. 9:28/. Spasenie je trinitárska realita – iniciovaná Otcom, uskutočnená Synom a aplikovaná Duchom svätým. Má globálny rozmer, pretože Božím plánom je zachrániť veriacich z každého kmeňa a jazyka. /Zjav 5:9/, aby sa stali Jeho cirkvou, novým ľudstvom, Božími ľuďmi, telom a nevestou Kristovou a spoločenstvom Ducha svätého. Všetci dedičia končenej spásy sú tu a teraz povolaní slúžiť svojmu Pánovi a jeden druhému v láske, mať podiel na spoločenstve Ježišových utrpení a pracovať na tom, aby sa Ježiš stal známym celému svetu.

Z evanjelia sa dozvedáme, že keďže všetci zhrešili, všetci, ktorí neprijímajú Kristovu vôľu, budú súdení podľa svojich spravodlivých zásluh, meraných Božím svätým zákonom, a budú postavení pre večný odvetný trest.

Jednota v Kristovi

Kresťania majú prikázanie, aby sa milovali navzájom aj napriek rozdielom v rase, rode, výsadách a v sociálnom, politickom či ekonomickom pozadí /Jn. 13:34 – 35, Gal. 3:28 – 29/. A byť jednej mysle, kedykoľvek je to možné /Jn. 17: 20 – 21, Fil. 2 :2, Rim. 14:1 – 15:13/. Vieme, že rozdelenia medzi kresťanmi bránia nášmu svedectvu vo svete a úžime po väčšom vzájomnom porozumení a hovorení pravdy v láske. Tiež vieme, že ako opatrovníci Božej zjavenej pravdy nemôžeme prijať akúkoľvek formu doktrinálnej ľahostajnosti, relativizmu alebo pluralizmu, ktorou je Božia pravda obetovaná falošnému mieru.

Doktrinálne nezhody volajú po diskusii. Dialóg pre vzájomné porozumenie, a ak je to možné, zmenšenie rozdielov je cenný, dvojnásobne vtedy keď je zjavným cieľom jednota
v prvoradých veciach – so slobodou vo veciach druhoradých a kresťanskou láskou vo veciach všetkých.

V nasledujúcich odsekoch je urobený pokus vyjadriť, čo je v evanjeliu prvoradé a základné, tak, ako tomu rozumejú evanjelikáli. Užitočný dialóg nevyžaduje len lásku v našich prístupoch, ale aj jasnosť v našich vyjadreniach. Naša rozšírená analýza ospravedlnenia jedine vierou jedine skrze Krista odráža našu vieru, že pravda evanjelia má rozhodnú dôležitosť a nie vždy je dobre pochopená a správne potvrdená. Z lásky k Božej pravde

a Kristovej cirkvi teraz pre väčšiu jasnosť sformulujeme kľúčové body toho, čo už bolo povedané, do špecifikovaných potvrdení a popretí s ohľadom na evanjelium a našu jednotu v ňom a v Kristovi.

Potvrdenia a popretia

 1. Potvrdzujeme, že evanjelium zverené cirkvi je v prvom rade Božím evanjeliom /Mk. 1:14, Rim. 1:1/. Jeho autorom je Boh a On nám ho zjavuje vo svojom Slove a svojím Slovom. Jeho autorita a pravda spočívajú jedine na Ňom.
  Popierame, že pravda a autorita evanjelia sú odvodené od akéhokoľvek ľudského pochopenia alebo invencie /Gal. 1:1 – 11/. Tiež popierame, že pravda a autorita evanjelia spočívajú na autorite ktorejkoľvek cirkvi alebo ľudskej inštitúcie. 
 2. Potvrdzujeme, že evanjelium je zachraňujúcou mocou Božou v tom, že evanjelium spôsobuje spasenie každému, kto verí - bez rozdielu / Rim. 1:16/. Toto pôsobenie evanjelia sa deje mocou samotného Boha. / 1. Kor. 1:18/.
  Popierame, že moc evanjelia spočíva vo výrečnosti kazateľa, v technike evanjelistu alebo presvedčivosti racionálneho dôvodu. / 1. Kor. 1:21, 2:1 – 5/
 3. Potvrdzujeme, že evanjelium rozpoznáva všeobecný ľudský stav ako hriešnu vzburu proti Bohu, ktorý keď sa nezmení, vovedie človeka do večnej porážky pod Božím odsúdením. Popierame akékoľvek zamietanie pádu ľudskej prirodzenosti alebo presadzovanie vrodenej dobroty, či božskosti ľudského rodu. 
 4. Potvrdzujeme, že Ježiš Kristus je jediná cesta spasenia, jediný prostredník medzi Bohom a ľudstvom /Jn. 14:6, 1. Tim 2:5/.
  Popierame, že je ktokoľvek spasený inak, než Ježišom Kristom a jeho evanjeliom. Biblia neponúka nádej, že úprimní veriaci iných náboženstiev budú zachránení bez osobnej viery v Ježiša Krista. 
 5. Potvrdzujem, že cirkev je riadená Bohom a preto má povinnosť kázať evanjelium každému živému človeku /Lk. 24:47, Mt. 28:18 – 19/.
  Popierame, že ktorákoľvek trieda alebo skupina akejkoľvek etnickej alebo kultúrnej príslušnosti smie byť ignorovaná alebo vynechaná v kázaní evanjelia /1. Kor. 9:19 – 22/. Boh zamýšľa globálnu cirkev utvorenú z ľudí každého kmeňa, jazyka a národa. /Zjav. 7:9/ 
 6. Potvrdzujeme, že viera v Ježiša Krista ako božské Slovo /alebo Logos Jn. 1:1/, druhú osobu Trojice, jednej večnosti a jednej podstaty s Otcom a Duchom svätým /Žid 1:3/, je základom pre vieru v evanjelium
  Popierame, že akýkoľvek pohľad na Ježiša Krista, ktorý zmenšuje alebo odmieta jeho plné božstvo, je vierou Evanjelia alebo privedie ku spáse. 
 7. Potvrdzujeme, že Ježiš je vtelený Boh /Jn. 1:14/ z panny narodený potomok Dávidov /Rim. 1:3/, mal skutočnú ľudskú prirodzenosť, bol podriadený Božiemu zákonu /Gal. 4:5/ a bol ako my vo všetkých ohľadoch okrem hriechu /Žid. 2:17,7:26 – 38/. Potvrdzujeme, že viera v skutočné človečenstvo Krista je vieru v evanjelium podstatná.
  Popierame, že ktokoľvek, kto odmietne Kristovo človečenstvo, Jeho vtelenie alebo Jeho bezhriešnosť, alebo presadzuje, že tieto pravdy nie sú v evanjeliu podstatné, bude spasený /1. Jn. 4:2 –3/. 
 8. Potvrdzujeme, že Kristovo zmierenie ktorým v poslušnosti ponúkol dokonalú obetu, v náš prospech uzmieril Otca zaplatením našich hriechov a uspokojením Božej spravodlivosti podľa Božieho večného plánu, je podstatným prvkom evanjelia.
  Popierame, že ktorýkoľvek pohľad na zmierenie, ktorý odmieta zástupné uspokojenie Božej spravodlivosti, zástupné dosiahnuté pre veriacich, je zlučiteľné s učením evanjelia. 
 9. Potvrdzujeme, že Kristovo spásne dielo zahŕňalo aj Jeho život aj Jeho smrť v náš prospech / Ga. 3:13/. Vyhlasujeme, že viera v dokonalú poslušnosť Kristova, ktorou v náš prospech naplnil všetky požiadavky Božieho zákona, je pre nás v evanjeliu podstatná.
  Popierame, že naša spása bola dosiahnutá jedine a výlučne Kristovou smrťou, bez vzťahu k Jeho životu prípadne dokonalej spravodlivosti. 
 10. Potvrdzujeme, že Kristovo telesné vzkriesenie z mŕtvych je v biblickom evanjeliu podstatné.
  Popierame hodnotu akéhokoľvek tzv. evanjelia, ktoré popiera historickú skutočnosť Kristovho telesného vzkriesenia.
 11. Potvrdzujeme, že biblická doktrína ospravedlnenia jedine vierou jedine v Krista je v evanjeliu podstatná /Rim. 3:28, 4:5, Gal. 2:16/.
  Popierame, že ktokoľvek môže veriť v biblické evanjelium a zároveň odmietať apoštolské učenie o ospravedlnení jedine vierou jedine v Krista. Tiež poprieme, že je viac než jedno pravdivé evanjelium /Gal 1:6 – 9/. 
 12. Potvrdzujeme, že doktrína prisúdenia (pripočítania, započítania) našich hriechov Kristovi a Jeho spravodlivosť nám, pričom sú naše hriechy úplne odpustené a my sme plne prijatí, je v evanjeliu podstatná / 2. Kor. 5:19 – 21/.
  Popierame, že sme ospravedlnení Kristovou spravodlivosťou, ktorá bola do nás vliata, alebo zdedenou spravodlivosťou v nás. 
 13. Potvrdzujeme, že Kristova spravodlivosť, ktorou sme ospravedlnení, je úplne Jeho, dosiahol ju bez nás, svojou dokonalou poslušnosťou. Táto spravodlivosť je nám započítaná, pripočítaná alebo prisúdená súdnym (t. j. zákonným) vyhlásením Božím, ako jediným základom nášho ospravedlnenia.
  Popierame, že akékoľvek skutky, vykonané v ktoromkoľvek úseku našej existencie, pridajú ku Kristovej zásluhe alebo nám získajú nejakú zásluhu, ktorá prispeje k základu nášho ospravedlnenia /Gal. 2:16, Ef. 2:8 –9, Tít. 3:5/. 
 14. Potvrdzujeme, že kým vo všetkých veriacich prebýva Duch svätý a sú v procese posväcovania a premieňania na Kristov obraz, tieto dôsledky ospravedlnenia nie sú jeho základom. Boh nás vyhlasuje za spravodlivých, odpúšťa naše hriechy a adoptuje nás za svoje deti jedine svojou milosťou, jedine skrze vieru, jedine kvôli Kristovi, kým my sme stále hriešni /Rim. 4 :5/
  Popierame, že veriaci musia byť spravodliví tým, že budú spolupracovať s Božou životy meniacou milosťou predtým, než ich vyhlási za ospravedlnených v Kristovi. Sme ospravedlnení, kým sme ešte hriešni. 
 15. Potvrdzujeme, že spasiteľná viera ústi do posvätenia, transformácie života v rastúcej podobnosti Kristovi skrze moc Ducha svätého. Posvätenie znamená stále pokračujúce pokánie, život, ktorý sa odvrátil od hriechu, aby slúžil Ježišovi Kristovi vo vďačnej závislosti na Ňom ako Pánovi a Majstrovi /Gal. 5:22 – 25, Rim 8:4, 13 – 14/.
  Odmietame každý náhľad na spravodlivosť, ktorý oddeľuje od našej posväcujúcej jednoty s Kristom a od našej rastúcej podobnosti jeho obrazu cez modlitby, pokánie, nesenie kríža a život v Duchu. 
 16. Potvrdzujeme, že spasiteľná viera zahŕňa mentálny súhlas s obsahom evanjelia, uvedomenie si nášho vlastného hriechu a potreby a osobnú vieru a závislosť na Kristovi a Jeho diele.
  Popierame, že zahŕňa len mentálne prijatie evanjelia a že ospravedlnenie je zaručené iba vonkajším prehlasovaním viery. Ďalej popierame, že ktorýkoľvek prvok spasiteľnej viery je záslužným skutkom alebo nám získa spasenie.
 17. Potvrdzujeme, že, že hoci je pravé učenie pre duchovné zdravie a blahobyt životne dôležité, nie sme spasení učením. Doktrína je dôležitá aby nás informovala o tom, ako môžeme byť Kristom spasení, ale je to Kristus, ktorý zachraňuje. 
  Popierame, že učenia evanjelia môžu byť odstránené bez ujmy. Popretie evanjelia prináša duchovnú skazu a vystavuje nás Božiemu súdu.
 18. Potvrdzujeme, že Ježiš Kristus prikazuje svojim nasledovníkom hlásať evanjelium všetkým živým ľuďom, evanjelizovať všetkých a všade a z veriacich činiť učeníkov v spoločenstve cirkvi. Plné a verné svedectvo o Kristovi zahŕňa osobné svedectvo, zbožný život a skutky milosti a kresťanskej lásky k blížnemu, bez ktorých sa kázanie evanjelia javí ako jalové.
  Popierame, že osobné svedectvo, zbožný život a skutky milosti a lásky k blížnemu bez hlásenia evanjelia sú evanjelizáciou.

Náš záväzok

Ako evanjelikáli zjednotení v evanjeliu, sľubujeme, že budeme bdieť a starať sa jeden
o druhého, modliť sa jeden za druhého, odpúšťať si navzájom, obcovať so všetkým Božím ľudom v láske a pravde, pretože sme jedna rodina, jedno v Duchu svätom a jedno v Kristovi.

Už pred storočiami bolo pravdivo povedané, že v nutných veciach musí byť jednota, vo veciach menej než nutných musí byť sloboda a vo všetkých veciach musí byť láska. Tieto evanjeliové pravdy vidíme ako nevyhnutné.

A teraz Bohu, Autorovi pravdy a milosti Jeho evanjelia, skrze Ježiša Krista, jeho tému a nášho Pána, nech je chvála a sláva na veky vekov.

Amen

 

 


 

[1] Tento dokument prijalo viac ako 125 teológov, predstaviteľov rôznych cirkevných denominácií a misijných spoločností. Do slovenčiny ho preložil Ján Henžel z originálu: „The Gospel of Jesus Christ: An Evangelical Celebration“ is copyright ©1999 by the Committee on Evangelical Unity in the Gospel, P.O. Box 5551, Glendale Heights, IL 60139-5551.