Záväzok z Kapského mesta 2010

[pdf]

Skrátený Záväzok z www.lausanne.org preložila Mária Kunštová

PREAMBULA

Ako členovia celosvetovej cirkvi Ježiša Krista s radosťou prehlasujeme svoju oddanosť živému Bohu a jeho spasiteľským zámerom skrze Pána Ježiša Krista. Kvôli nemu chceme obnoviť svoju oddanosť vízii acieľom Lousannského hnutia.

To znamená:

Predovšetkým zostávame oddaní úlohe niesť do celého sveta svedectvo o Ježišovi Kristovi a o jeho učení. Prvý lausannský kongres (1974) sa podujal na úlohu svetovej evanjelizácie. K jeho najdôležitejším prínosom svetovej cirkvi patrili: Lausannská zmluva, snaha novým spôsobom sa zamerať na viacero skupín ľudí, ktorí dosiaľ neboli oslovení evanjeliom, a znovuobjevenie celostného charakteru biblickej zvesti a kresťanskej misie. Na Druhom lausannskom kongrese v Manile (1989) sa zrodilo viac než 300 strategických partnerstiev v rámci svetovej evanjelizácie, z ktorých mnohé boli založené na medzinárodnej spolupráci vo všetkých častiach sveta.

Zostávame tiež verní hlavným dokumentom hnutia, Lausannskej zmluve (1974) a Manilskému manifestu (1989). V týchto dokumentoch sú jasne vyjadrené kľúčové pravdy biblickej zvesti a sú aplikované na našu praktickú službu spôsobom, ktorý je stale zmysluplný a podnetný. Vyznávame, že sme nedodržali všetko, k čomu sme sa v týchto dokumentoch zaviazali. Ale uznávame tieto záväzky a stojíme za nimi, pretože chceme správne vyjadrovať a uplatňovať večné pravdy evanjelia, aby boli v neustále sa meniacom svete zrozumiteľné našej generácii.

REALITA ZMENY

Takmer všetko – náš spôsob života, myslenia, naše vzťahy s druhými – sa mení závratnou rýchlosťou. Vnímame pozitívny i negatívny dopad globalizácie, digitálnej revolúcie, i zmeny v rozložení ekonomickej a politickej moci vo svete. Niektoré z tých zmien, ktorým musíme čeliť, v nás vzbudzujú žiaľ a úzkosť: bieda, vojny, choroby, ekologické katastrofy a klimatické zmeny. Ale jedna veľká zmena nás napĺňa radosťou – keď v celom svete rastie Kristova cirkev.

Dôkazom toho je aj fakt, že Tretí lausannský kongres sa koná v Afrike. Najmenej tri štvrtiny všetkých kresťanov dnes žijú v južnej a východnej časti sveta. Tento obrovský posun v rámci svetového kresťanstva v priebehu storočia od edinbourghskej misijnej konferencie v roku 1910 reflektuje aj zloženie nášho kongresu v Kapskom Meste. Radujeme sa z nevídaného rastu cirkvi v Afrike a teší nás, že naši africkí bratia a sestry umožnili zorganizovanie tohto kongresu. Vo svojej kresťanskej misii musíme reagovať na podmienky, v ktorých sa nachádza naša vlastná generácia. Musíme sa tiež učiť z múdrosti, ale i chýb predchádzajúcich generácií. Ctíme si minulosť a snažíme sa zapojiť do budúcnosti.

PRE PÁNA, KTORÉHO MILUJEME: NAŠE VYZNANIE VIERY 1. ČASŤ

1. MILUJEME, PRETO, ŽE BOH PRVÝ MILOVAL NÁS. 
2. MILUJEME ŽIVÉHO BOHA 
3. MILUJEME BOHA OTCA 
4. MILUJEME BOHA SYNA 
5. MILUJEME BOHA DUCHA SVÄTÉHO 
6. MILUJEME BOŽIE SLOVO 
7. MILUJEME BOŽÍ SVET 
8. MILUJEME BOŽIE EVANJELIUM 
9. MILUJEME BOŽÍ ĽUD
10.MILUJEME BOŽIU MISIU

1. MILUJEME, PRETOŽE BOH PRVÝ MILOVAL NÁS

Božia misia vychádza z Božej lásky. Misia Božieho ľudu vychádza z našej lásky k Bohu a ku všetkému, čo miluje Boh. Svetová evanjelizácia je vlastne prúdenie Božej lásky k nám a skrze nás. Božej milosti musíme priznať jej prvenstvo. My potom na tú milosť reagujeme vierou, ktorá sa prejavuje poslušnosťou lásky. My milujeme, pretože Boh prvý miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy (Ga 5:6; Jn 14:21; 1Jn 4:9,19).

Sme presvedčení, že takáto zrozumiteľná biblická láska by mala byť poznávacím znakom Ježišových učeníkov. A na základe Ježišovej moditby a jeho príkazu túžime po tom, aby tomu tak bolo aj u nás. Smutne však musíme priznať, že často nie je. A tak zase znovu vydávame svoj život a zo všetkých síl sa snažíme žiť, myslieť, hovoriť a správať sa tak, aby na nás bolo vidieť, čo to znamená chodiť v láske – v láske k Bohu, k sebe navzájom a k svetu.

2. MILUJEME ŽIVÉHO BOHA

Náš Boh, ktorého milujeme, zjavuje v Biblii sám seba ako jediného, večného a živého Boha. On panuje nad všetkým podľa svojej zvrchovanej vôle a podľa svojich spasiteľských zámerov. Vo vzťahu jednoty Otca, Syna a Svätého Ducha Boh sám je Stvoriteľ, Vládca, Sudca a Spasiteľ sveta. A my milujeme Boha s radostnou vďačnosťou za naše miesto v stvorení, s pokorou voči jeho zvrchovanej prozreteľnosti, sdôverou vjeho spravodlivosť, asnekonečnou chválou za jeho spasenie, ktoré pre nás vydobyl.

Milujúci Boh uprostred sveta, ktorý ho odmieta alebo verí znetvorenej predstave, hľadá odvážneho, no pokorného svedka, ktorý by odhodlane, ale plný milosti, bránil pravdu evanjelia Krista, Božieho Syna, a na modlitbách dôveroval usvedčujúcemu a presvedčivému dielu jeho Svätého Ducha. My sa chceme stať takýmito svedkami, pretože ak vyhlasujeme, že milujeme Boha, musíme mu priznať najvyššiu prioritu. To znamená, že jeho meno a jeho slovo musí byť vyvýšené nadovšetko (Ž 138:2).

3. MILUJEME BOHA OTCA

Skrze Ježiša Krista, Božieho Syna, a jedine skrze neho ako cestu pravdu a život, poznávame a milujeme Boha ako Otca. A tak ako Svätý Duch dosvedčuje spolu s naším duchom, že sme Božie deti, tak spolu s Ježišom voláme slová jeho modlitby: „Abba, Otče,“ a modlíme sa modlitbu, ktorú nás naučil: „Otče náš“. Naša láska k Ježišovi, ktorá sa prejavuje poslušnosťou, sa snúbi s Otcovou láskou k nám. Otec a Syn si v nás robia príbytok založený na vzájomnom dávaní a prijímaní lásky (Jn 14:6; R 8:14-15; Mt 6:9; Jn 14:21-23). Tento dôverný vzťah má hlboký biblický základ.

Vyznávame, že sme v živote často zabúdali na to, že Boh je našim Otcom asamých seba sme pripravili obohatstvo plynúce zo vzťahu sním. Znovu sa zaväzujeme prichádzať k Bohu Otcovi skrze Syna Ježiša, aby sme mohli prijať a opätovať jeho otcovskú lásku, aby sme sa poslušne podriadili jeho Otcovskej výchove, aby sme v celom našom správaní a postojoch odzrkadľovali jeho otcovský charakter, a aby sme sa s vierou spoliehali na jeho otcovskú starostlivosť navzdory všetkým okolnostiam, cez ktoré nás povedie.

4. MILUJEME BOHA SYNA

Boh prikázal Izraelu, aby miloval Hospodina Boha výlučne a oddane. Podobne pre nás milovanie Pána Ježiša Krista znamená, že sme pevne presvedčení, že on jediný je Spasiteľ, Pán a Boh. Bibla učí, že Ježiš koná tie isté zvrchované skutky ako Boh sám. Kristus je Stvoriteľ vesmíru, Vládca dejín, Sudca všetkých národov a Spasiteľ tých, ktorí sa k nemu obrátia. S Bohom zdieľa jeho identitu realizovanú v rovnocennej jednote Otca, Syna a Svätého Ducha. A tak ako Boh povolal Izrael k zmluvnej láske prejavenej vierou, poslušnosťou a svedeckou službou, aj my máme potvrdzovať našu lásku k Ježišovi Kristovi tým, že mu budeme dôverovať, poslúchať ho a hovoriť o ňom druhým.

Znovu sa zaväzujeme vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a celom jeho učení po celom svete. Zároveň vieme, že takýmito svedkami sa môžeme stať len vtedy, keď sami žijeme v poslušnosti jeho učeniu.

5. MILUJEME BOHA DUCHA SVÄTÉHO

V rámci Trojice a jej jednoty milujeme Ducha Svätého spolu s Bohom Otcom, ktorý ho posiela, a s Ježišom Kristom, o ktorom vydáva svedectvo. Je to Duch poslania vychádzajúci od Otca poslania a Syna poslania, ktorý vdychuje život a moc Božej cirkvi s poslaním. Milujeme a modlíme sa za prítomnosť Svätého Ducha, pretože bez svedectva Ducha o Kristovi je naše vlastné svedectvo jalové. Bez usvedčujúcej práce Ducha je naše kázanie márne. Bez moci Ducha je aj naša misijná práca len ľudskou snahou. A bez ovocia Ducha náš život nie je príťažlivý a neodráža krásu evanjelia.

Bez osoby, diela a moci Svätého Ducha neexistuje pravé a úplné evanjelium ani autentická biblická služba. Modlíme sa za väčšie prebudenie do tejto biblickej pravdy a za to, aby sme ju viac zažívali v praxi vo všetkých častiach celosvetového tela Kristovho. Na druhej strane sme si vedomí mnohých spôsobov ako sa dá zneužiť meno Svätého Ducha. Existujú rôzne javy (hovorí sa o nich už v Novej zmluve), ktoré sa praktikujú a vyvyšujú, ktoré ale nesú známky iných duchov, nie Svätého Ducha. Potrebujeme schopnosť hlbšieho rozlišovania, jasného varovania pred lžou, aby mohli byť odhalení podvodní a sebeckí manipulátori, ktorí zneužívajú duchovnú moc na svoje vlastné bezbožné obohatenie. Nadovšetko je potrebné kvalitné biblické učenie a kázanie podopreté pokornou modlitbou, ktoré bežným veriacim umožní porozumieť pravému evanjeliu a radovať sa z neho a zároveň rozpoznať a odmietnuť falošné učenie.

6. MILUJEME BOŽIE SLOVO

Milujeme Božie Slovo v písmach Starej a Novej zmluvy. Pripájame sa k žalmistovi, ktorý vyjadril svoj radostný obdiv k Tóre takto: „Tvoje prikázania sú mi drahšie nad zlato... Ó, ako milujem tvoj zákon.“ Celú Bibliu prijímame ako Božie Slovo inšpirované Božím Duchom, vyslovené anapísané ľudskými autormi. Podriaďujeme sa mu ako zvrchovanej a jedinečnej autorite, ktorá určuje našu vieru a riadi náš život. Dosvedčujeme, že Božie Slovo má moc u človeka naplniť Boží plán spasenia. Prehlasujeme, že Biblia je konečným písaným Božím slovom a nebola prekonaná žiadnym ďalším zjavením. Zároveň sa však môžeme radovať z toho, že Svätý Duch osvecuje myseľ Božieho ľudu, takže Biblia je ďalej schopná hovoriť Božie pravdy novým spôsobom ľuďom v každom období a v každej kultúre.

Vyznávame, že je ľahké hovoriť, že milujeme Bibliu a pritom nemilovať spôsob života, ktorý učí. Je to život praktickej poslušnosti voči Bohu skrze Krista, a ten nestojí málo. A predsa „nič nehovorí výrečnejšie v prospech evanjelia, než zmenený život, a nič mu tak nezhoršuje povesť ako nesúlad medzi slovom a skutkom. Naše správanie má byť hodné Kristovho evanjelia, má byť dokonca jeho „ozdobou,“ ktorá svätým životom podčiarkuje jeho krásu.“ A tak pre Kristovo evanjelium sa znovu zaväzujeme dokazovať našu lásku k Božiemu Slovu tým, že mu budeme veriť a poslúchať ho. Bez biblického žvota neexistuje biblická služba.

7. MILUJEME BOŽÍ SVET

Zdieľame s Bohom jeho súcit s jeho svetom, milujeme všetko, čo Boh vytvoril a obdivujeme jeho múdrosť a spravodlivosť, ktorá sa prejavuje v celom jeho stvorení. Celému stvoreniu a všetkým národom ohlasujeme dobrú zvesť a túžobne očakávame ten deň, keď sa zem naplní známosťou Božej slávy, tak ako sú moria naplnené vodou.

Znovu sa zaväzujeme k tomu, že sa nebudeme zapletať s hriešnym svetom a jeho pominuteľnými vášňami, ale že budeme milovať celý svet tak, ako ho miluje Boh. Naša láska k svetu je teda plná svätej túžby po vykúpení a obnove celého stvorenia a všetkých ľudských kultúr v Kristovi. Boh si zhromaždí svoj ľud zo všetkých národov a zo všetkých končín zeme a svet už nebude podliehať skaze, nebude už chudoba ani nepriateľstvo medzi ľuďmi.

8. MILUJEME BOŽIE EVANJELIUM

Ako Ježišovi učeníci sme ľuďmi evanjelia. Jadrom našej identity je biblická dobrá správa o Božom diele záchrany skrze Ježiša Krista. Sme zjednotení na základe našej spoločnej skúsenosti s Božou milosťou v evanjeliu a našej spoločnej motivácie šíriť toto evanjelium milosti všetkými možnými prostriedkami až do posledných končín zeme.

9. MILUJEME BOŽÍ ĽUD

Boží ľud má svoje zastúpenie vo všetkých vekových skupinách a vo všetkých národoch. Boh si ich v Kristu zamiloval, vyvolil, povolal, zachránil a posvätil ako ľud jemu vlastný, aby sa v Kristovej sláve stali občanmi nového stvorenia. Nás Boh miloval od večnosti do večnosti a počas celej našej búrlivej a rebelantskej histórie. A tak aj my sme teraz povinní milovať jedni druhých. Lebo „keď Boh tak miloval nás, aj my sa máme navzájom milovať.“ A preto „buďte Božími napodobňovateľmi... a žite život lásky, tak ako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás.“ V Božej rodine nie je láska jedného voči druhému len tou lepšou voľbou, ale je prikázaním, ktorému sa nie je možné vyhnúť. Takáto láska je prvým prejavom poslušnosti evanjeliu a silným motorom pre svetovú misiu.

Vyznávame, že sme vždy neprejavovali taký láskyplný súcit snašimi prenasledovanými sestrami a bratmi a viac sme sa starali o našu vlastnú bezpečnosť. Zaväzujeme sa k tomu, že budeme zdieľať utrpenie ostatných údov Kristovho tela na celom svete. Budeme sa o nich informovať, modliť sa za nich, obhajovať ich a všemožne podporovať. Takéto zdieľanie nie je len prejavom súcitu, ale chceme sa tiež učiť všetkému, čo môžu trpiaci kresťania naučiť a dať tým častiam Kristovho tela, ktoré neprechádzajú takým utrpením ako oni. Biblia nás varuje, že cirkev, ktorá si hovie vo svojom blahobyte a sebestačnosti, sa môže, podobne ako Laodicea, stať cirkvou, na ktorú sa Ježiš díva ako na slepú k svojej vlastnej chudobe a v ktorej sa on sám cíti byť cudzincom za dverami.

Ježiš volá všetkých svojich učeníkov, aby sa stali jednou rodinou medzi národmi, spoločenstvom plným zmierenia, vktorom sa všetky hriešne bariéry rúcajú prostredníctvom jeho zmierujúcej milosti. Táto cirkev je komunitou milosti, poslušnosti a lásky, v spoločenstve so Svätým Duchom, v ktorej sa odzrkadľujú slávne Božie atribúty a milostiplné Kristove vlastnosti, a v ktorej sa ukazuje Božia pestrofarebná múdrosť. Cirkev ako najjasnejšie prítomné vyjadrenie Božieho kráľovstva je spoločenstvom navzájom zmierených ľudí, ktorí už nežijú pre seba, ale pre svojho Spasiteľa, ktorý ich miloval a dal sám seba za nich.

10.MILUJEME BOŽIU MISIU

Zaviazali sme sa k svetovej misii, pretože je kľúčom k nášmu chápaniu Boha, Biblie, cirkvi, ľudskej histórie a jej úplného konca v budúcnosti. Celá Biblia odkrýva Božie poslanie zjednotiť všetky veci na nebi aj na zemi pod autoritu Krista, priniesť im zmierenie skrze krv kríža, na chválu jeho slávy a milosti. Aby Boh naplnil toto poslanie, musí premeniť celé stvorenie porušené hriechom a zlom v nové stvorenie, v ktorom už nie je prítomný žiaden hriech ani prekliatie. Boh naplní svoj sľub daný Abrahámovi, že požehná všetky národy na zemi, a urobí to skrze evanjelium Ježiša, Mesiáša, semeno Abrahámovo. Boh premení tento doráňaný svet, na ktorom žijú národy rozptýlené následkom Božieho súdu. Nové ľudstvo budú tvoriť vykúpení Kristovou krvou z každého kmeňa, národa a jazyka, a budú zhromaždení k chvále nášho Boha a Spasiteľa. Boh zničí vládu smrti, porušenia a násilia a vráti sa Kristus, aby nastolil svoju večnú vládu života, spravodlivosti a pokoja. Potom bude Boh, Immanuel, prebývať s nami, a z kráľovstva sveta sa stane kráľovstvo Hospodina a jeho Krista a on v ňom bude vládnuť na veky vekov.

Zaväzujeme sa k tomu, že budeme integrálnou a dynamickou súčasťou všetkých dimenzií tohto poslania, ku ktorému Boh povoláva svoju cirkev.

  • Boh nám prikazuje, aby sme s pravdou Božieho zjavenia a evanjelia Božej spasiteľnej milosti skrze Ježiša Krista oboznamovali všetky národy, aby sme volali ľudí ku pokániu, povzbudzovali ich k viere, krstu a poslušnému nasledovaniu.
  • Boh nám prikazuje, aby sme odzrkadľovali jeho charakter tak, že sa budeme s láskou starať o tých, ktorí to potrebujú. Aby sme predstavovali hodnoty amoc Božieho kráľovstva tým, že budeme bojovať za spravodlivosť a pokoj a starať sa o Božie stvorenie. 
Ako odpoveď na Božiu bezhraničnú lásku v Kristovi k nám, a ako výraz nášho srdca prekypujúceho láskou k nemu, znovu vydávame samých seba, aby sme spomocou Svätého Ducha naplno poslúchali všetky Božie prikázania

so sebazapretím, pokorou, radosťou a odvahou. Chceme obnoviť túto zmluvu s Pánom, ktorého milujeme, pretože on prvý miloval nás.