Westminsterský katechizmus

[pdf]

1. Čo je hlavným zmyslom života človeka ?

- Hlavným zmyslom života človeka je osláviť Boha (1) a večne sa s Ním radovať (2).
(1) 1 Kor 10:31 (2) Žalm 73:25

2. Čím nás Boh upravuje, aby sme Ho vedeli oslavovať a radovať sa s Ním?

- Aby sme vedeli Boha oslavovať a radovať sa s Ním (1), upravuje nás jedine cez Bibliu, ktorá je Slovom Božím a skladá sa zo Sta­rého a Nového Zákona (2).
(1) Ján 1:3 (2) Ef 2:20, 2 Tim 3: 16

3. Čo Biblia učí predovšetkým?

- Biblia učí predovšetkým to, čo musí človek veriť o Bohu a čo Boh žiada od neho, aby plnil (1).
(1) 2 Tim 1:13

4. Kto je Boh?

- Boh je Duch (1), ktorého bytie (2), múdrosť (3), moc (4), svätosť (5), spravodlivosť, dobrota a pravda (6) sú nekonečné (7), večné (8) a nemenné (9).
(1) Ján 4:24 (2) 2 Moj 3:14 (3) Žalm 147:5 (4) Zj 4:8 (5) Zj 15:4 (6) 2 Moj 34:6 (7) Job 11:7 (8) žalm 90:2 (9) Jak 1:17

5. Existuje viac ako jeden Boh?

- Existuje len jediný (1) živý a pravdivý Boh (2).
(1) 5 Moj 6:4 (2) Jer 10:10

6. V koľkých osobách sa predstavuje tento jediný Boh?

- Tento jediný Boh sa predstavuje v troch osobách, ako Otec, Syn a Duch Svätý (1). Títo traja sú jediným Bohom, tí istí podstate a rovnocenní v moci a sláve(2).
(1) Mat 28:19 (2) 1 Ján 5:7

7. Čo je Božím ustanovením?

- Božím ustanovením je Jeho večný plán vytvorený z Jeho vôle, podľa ktorého pre svoju slávu predustanovil všetko, čo sa má diať (1).
(1) Ef 1:11

8. Ako Boh uskutočňuje svoje ustanovenie?

- Boh uskutočňuje svoje ustanovenie cez dielo stvorenia (1) a svojou prozreteľnosťou (2).
(1) Zj 4:11 (2) Dan 4:35

9. Čo je to dielo stvorenia?

- Dielo stvorenia je to, že Boh učinil všetko z ničoho (1) svojím mocným Slovom (2) za šesť dní - a všetko veľmi dobre (3).
(1) 1 Moj 1:1 (2) Žid 11:3 (3) 1 Moj 1:31

10. Ako stvoril Boh človeka?

- Boh stvoril človeka ako muža a ženu, aby boli Jeho vlastným obrazom (1) v poznaní, spravodlivosti a svätosti (2), s prevahou nad ostatným stvorenstvom (3).
(1) 1 Moj 1:27 (2) Kol 3:10 (3) 1 Moj 1:28

11. Čo je Božia prozreteľnosť?

- Prozreteľnosť je Božia vlastnosť, ktorá sa prejavuje ako naj­svätejšia (1), múdra (2) a mocná ochrana (3) a vláda nad kaž­dým stvorením a jeho konaním (4).
(1) Žalm 145:17 (2) Iz 28:29 (3) Žid 1:3 (4) Žalm 103:19

12. Čo znamenala Božia prozreteľnosť pre človeka, ktorého Boh stvoril

- Po stvorení urobil Boh s človekom zmluvu, že mu dá život, ak bude dokonale poslúchať (1); Boh si žiadal, aby nejedol zo stro­mu poznania dobrého a zlého, lebo inak zomrie (2).
(1) Gal 3:12 (2) 1 Moj 2:17

13. Zostali naši prví prarodičia takí, akými ich Boh stvoril?

- Stvorení so slobodnou vôľou naši prví prarodičia zhrešili proti Bohu a stratili svoj pôvodný stav (1).
(1) Kaz 7:29

14. Čo je hriech?

- Hriech je neuposlúchnutie alebo prekročenie Božieho Zákona akýmkoľvek spôsobom (1).
(1) Ján 3:4

15. Ktorý hriech spôsobil, že naši prví prarodičia stratili svoj pôvodný stav?

- Hriech, pre ktorý naši prarodičia stratili svoj pôvodný stav spočíval v tom, že jedli zakázané ovocie (1).
(1) 1 Moj 3:6

16. Je Adamova neposlušnosť pádom celého ľudstva?

- Pretože zmluva bola uzavretá nielen s Adamom, ale aj s jeho prirodzeným potomstvom (1), celé ľudstvo v ňom zhrešilo a jeho prvá neposlušnosť bola pádom celého ľudstva (2).
(1) 1 Moj 1:28 (2) Rim 5:18

17. Čo spôsobil pád človeka?

- Ľudstvo sa dostalo do stavu hriechu a trápenia (1).
(1) Rim 5:12

18. Čo je hriešne na stave človeka, do ktorého sa dostal po páde?

- Táto hriešnosť pozostáva z toho, čo sa všeobecne nazýva prvotný hriech (1). Je to vina Adamovho prvého hriechu (2), ktorý viedol k strate pôvodnej spravodlivosti (3) a porušeniu jeho celej podstaty. Tiež sú to všetky konkrétne skutky neposlušnosti, ktoré pochádzajú z prvotného hriechu (4).
(1) Ef 2:1 (2) Rim 5:19 (3) Rim 3:10 (4) Mat 15:19,20

19. V čom spočíva trápenie človeka, do ktorého sa dostal po páde?

- Po páde celé ľudstvo stratilo komunikáciu s Bohom (1) a privolala tak na seba Jeho hnev a kliatbu (2). Preto je vystavené všetkému trápeniu tohoto života, samotnej smrti a večným bolestiam pekla (3).
(1) 1 Moj 3:8 (2) Ef 2:3 (3) Rim 6:23

20. Ponechal Boh ľudstvo, aby zahynulo v hriechu a trápení?

- Od večnosti a iba preto, že v tom našiel zaľúbenie, Boh vybral niektorých, aby mali večný život (1). Tých vyslobodil od hriechu a trápenia zmluvou milosti a priviedol ich k spaseniu skrze Vykupiteľa (2).
(1) Ef 1:4 (2) Rim 3:21

21. Kto je Vykupiteľom tých, ktorých Boh vyvolil?

- Jediným Vykupiteľom tých, ktorých Boh vyvolil, je Pán Ježiš Kristus (1), večný Syn Boží, ktorý sa stal človekom (2). Bol a je súčasne Bohom a človekom v dvoch rozličných podstatách, ale v jednej osobe (3), ktorá je večná (4).
(1) 1 Tim 2:5 (2) Ján 1:14 (3) Rim 9:5 (4) Žid 7:24

22. Ako sa Kristus, Syn Boží, stal človekom?

- Kristus, Syn Boží, sa stal človekom prijatím skutočného te1a (1) a skutočnej duše (2). Bol počatý mocou Svätého Ducha v lone Panny Márie, ktorá ho porodila (3); avšak bo1 bezhriešny (4).
(1) Žid 2:14 (2) Mat 26:38 (3) Luk 1 :31 (4) Žid 7:26

23. Ktoré úrady Kristus, ako náš Vykupiteľ, vykonáva?

- Kristus, náš Vykupiteľ, vykonáva úrad prorocký (1), kňažský (2) a kráľovský (3) cez svoje poníženie a vyvýšenie.
(1) Sk 3:22 (2) Žid 5:6 (3) Žalm 2:6

24. Ako Kristus vykonáva Svoj prorocký úrad?

- Ako prorok nám Kristus zjavuje cez Svoje Slovo (1) a Ducha (2) Božiu vôľu (3) na naše spasenie.
(1) Ján 20:31 (2) Ján 14:26 (3) Ján 1:18

25. Ako Kristus vykonáva Svoj kňažský úrad?

- Ako kňaz Kristus obetoval seba ako jedinú obeť za nás, aby naplnil Božiu spravodlivosť (1) a zmieril nás s Bohom (2), a ako kňaz sa stále za nás prihovára  (3).
(1) Žid 9:28 (2) Žid 2: 17 (3) Žid 7:25

26. Ako Kristus vykonáva Svoj kráľovský úrad?

- Kristus ako kráľ nás podriaďuje svojej moci (1), vládne a obhajuje nás (2) a má pod kontrolou a víťazí nad všetkými Jeho a našimi nepriateľmi (3).
(1) Žalm 110:3 (2) Iz 33:22 (3) 1 Kor 15:25

27. V čom spočíva Kristovo poníženie?

- Kristus bol ponížený tým, že sa narodil ako človek, a to do chudobných pomerov (1); tým, že bol podrobený zákonu (2) a utrpeniu tohto života (3), Božiemu hnevu (4) a kliatbe smrti na kríži. (5); tým, že bol pochovaný a zostal na čas pod mocou smrti (6).

(1) Luk 2:7 (2) Gal 4:4 (3) Iz 53:3 (4) Mat 27:46 (5) Fil 2:8 (6) Mat 12:40

28. V čom spočíva Kristovo vyvýšenie?

- Kristovo vyvýšenie spočíva v tom, že bol vzkriesený z mŕtvych na tretí deň (1), vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca (2) a príde súdiť svet v posledný deň (3).
(1) 1 Kor 15:4 (2) Mar 16:19 (3) Sk 17:31

29. Ako môžeme mať účasť na Kristovom vykúpení?

- Na Kristovom vykúpení máme účasť vtedy, keď ho v nás vypôsobí (1) Duch Svätý (2).
(1) Ján 1:12 (2) Tít 3:5

30. Ako vypôsobuje v nás Duch Svätý Kristovo vykúpenie?

- Duch Svätý vypôsobuje v nás Kristovo vykúpenie tým, že do nás vloží vieru (1) a tak nás zjednotí s Kristom, čím nás účinne povoláva (2).
(1) Ef 2:8 (2) Ef 3:17, 1 Kor 1:9

31. Čo je účinné povolanie?

- Účinné povolanie je práca Božieho Ducha (1), ktorý nás usvedčuje z hriechov a biedy (2), ktorý osvecuje naše mysle k poznaniu Krista (3) a ktorý obnovuje našu vôľu (4). Takto nás presviedča a činí nás schopnými prijať Ježiša Krista, ktorého nám zdarma ponúka evanjelium (5).
(1) 2 Tim 1:9 (2) Sk 2:37 (3) Sk 26:18 (4) Ez 36:26 (5) Ján 6:44

32. Čo získavajú v tomto živote tí, ktorí boli takto povolaní?

- Tí, ktorí boli takto povolaní, sa tešia v tomto živote ospravedlneniu (1), prijatiu Bohom za vlastných (2), posväteniu a iným úžitkom, ktoré ich sprevádzajú alebo z nich vyplývajú (3).
(1) Rim 8:30 (2) Ef 1:5 (3) 1 Kor 1 :30

33. to je ospravedlnenie?

- Ospravedlnenie je skutok Božej milosti zdarma, ktorým odpúšťa všetky naše hriechy (1) a prijíma nás ako spravodlivých v Jeho očiach (2). A to preto, že počíta Kristovu spravodlivosť ako našu, ktorá nám bola daná (3) a ktorú prijímame jedine vierou (4).
(1) Ef 1:7 (2) 2 Kor 5:21 (3) Rim 5:19 (4) Ga12:16

34. Čo je prijatie?

- Prijatie je skutok ničím nezaslúženej Božej milosti (1), ktorým sa stávame Jeho synmi so všetkými právami a privilégiami, pretože patríme Jemu (2).
(1) 1 Ján 3:1 (2) Ján 1:12

35. Čo je posvätenie?

- Posvätenie je skutok ničím nezaslúženej Božej milosti (1), ktorou celá naša osobnosť je obnovovaná na obraz Boží (2) a my sme stále viac a viac schopní zomierať hriechu a žiť spravodlivosti (3).
(1) 2 Tes 2:13 (2) Ef 4:24 (3) Rim 8:1

36. Aký úžitok máme v tomto živote z ospravedlnenia, prijatia a posvätenia?

- Úžitok z ospravedlnenia, prijatia a posvätenia je tento: istota Božej lásky, pokoj svedomia, radosť v Svätom Duchu (1), stále rastúca milosť (2) a zotrvávanie v nej až do konca nášho života (3).
(1) Rim 5:1 (2) Pr 4:18 (3) 1 Ján 5:13

37. Aký úžitok majú veriaci v Krista v okamžiku smrti?

- V okamžiku smrti sú duše veriacich učinené dokonale svätými (1) a okamžite prechádzajú do slávy (2). Ich telá, ktoré sú zjednotené s Kristom (3), zostávajú v hrobe (4) až do vzkriesenia (5).
(1) Žid 12:23 (2) Fil 1:23 (3) 1 Tes 4:14 (4) Iz 57:2 (5) Job 19:26

38. Čo získavajú veriaci v Krista pri vzkriesení?

- Pri vzkriesení veriaci budú prijatí do slávy (1), v deň súdu budú verejne rozpoznaní a vyhlásení ako nevinní (2) a budú prežívať dokonalé šťastie a plnú radosť zo vzťahu s Bohom (3) navždy (4).
(1) 1 Kor 15:43 (2) Mat 10:32~ (3) 1 Ján 3:2 (4) 1 Tes 4:17

39. Čo požaduje Boh od človeka?

- Boh požaduje, aby človek poslúchal Jeho zjavenú vôľu (1).
(1) Mich 6:8

40. Ktorý zákon zjavil Boh pre človeka najprv?

- Boh najprv zjavil morálny zákon (1).
(1) Rim 2:14

41. Kde je zapísaný morálny zákon?

- Morálny zákon je zhrnutý v desiatich Božích prikázaniach (1).
(1) 5 Moj 10:4

42. Čo je podstatou desiatich Božích prikázaní?

- Podstatou desiatich Božích prikázaní je milovať Pána, nášho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou a milovať každého tak, ako milujeme sami seba (1).
(1) Mat 22:37-40

43. Čo je v úvode desiatich Božích prikázaní?

- V úvode desiatich Božích prikázaní sú tieto slová: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov (1).
(1) 2 Moj 20:2

44. Čo nás učí úvod k desiatim Božím prikázaniam?

- Úvod k desiatim Božím prikázaniam nás učí, že musíme dodržiavať všetky Jeho prikázania, pretože Boh je Pánom a je naším Bohom a Vykupiteľom (1).
(1) 5 Moj 11:1 , Luk 1:74

45. Čo je prvé prikázanie?

- Prvé prikázanie je: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa (1).
(1) 2 Moj 20:3

46. Čo požaduje prvé prikázanie?

- Prvé prikázanie požaduje, aby sme poznali (1) a uznávali Boha ako jediného a pravého nášho Boha (2) a tak Ho oslavovali a chválili (3).
(1) 1 Par 28:9 (2) 5 Moj 26:17 (3) Mat 4:10

47. Čo zakazuje prvé prikázanie?

- Prvé prikázanie zakazuje popierať Boha (1), alebo nectiť a nechváliť Ho ako pravého Boha (2) a nášho Boha (3). Zakazuje tiež vzdávanie chvály a slávy, ktorú si zasluhuje len Boh, komukoľvek alebo čomukoľvek inému (4).
(1) Žalm 14:1 (2) Rim 1:20, Žalm 81:10 (3) Rim 1:25(4)

48. Čo nás učia v prvom prikázaní slová "okrem mňa"?

- Slová "okrem mňa" v prvom prikázaní nás učia, že Boh, ktorý vidí všetko, je zarmútený hriechom uctievania akéhokoľvek iného boha(1).
(1) Žalm 44:21

49. Čo je druhé prikázanie?

- Druhé prikázanie je : Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách a pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i do štvrtého pokolenia, tých, ktorí ma nenávidia a činím milosť tisícom tých, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania (1).
(1) 2 Moj 20:4-6

50. Čo požaduje druhé prikázanie?

- Druhé prikázanie požaduje, aby sme prijali, s vážnosťou vykonávali (1) a s úplnou čistotou zachovávali všetky pravidlá pre zbožnosť a oslavu, ktoré Boh ustanovil v Svojom Slove (2).
(1) 5 Moj 32:46 (2) 5 Moj 12:32

51. Čo zakazuje druhé prikázanie?

- Druhé prikázanie zakazuje, aby sme oslavovali Boha rytinami (1) alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý Boh neustanovil v Svojom Slove (2).
(1) 5 Moj 4:15 (2) Kol 2:18

52. Aké zdôvodnenie je pripojené k druhému prikázaniu?

- K druhému prikázaniu sú pripojené tieto dôvody: Boh má naše životy pod úplnou kontrolou (1), sme Jeho vlastníctvom (2), a túži po tom, aby sme Ho oslavovali správnym spôsobom (3).
(1) Žalm 95:2 (2) Žalm 45:12 (3) 2 Moj 34:14

53. Čo je tretie prikázanie?

- Tretie prikázanie je: Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal Jeho meno nadarmo (1).
(1) 2 Moj 20:7

54. Čo požaduje tretie prikázanie?

- Tretie prikázanie požaduje sväté a dôstojné používanie Božieho mena (1), Jeho titulov, vlastností (2), ustanovení (3), Slova (4) a skutkov (5). .
(1) Žalm 29:2 (2) Zj 15:3 (3) Kaz 5:1 (4) Žalm 138:2 (5) Job 36:24

55. Čo zakazuje tretie prikázanie?

- Tretie prikázanie zakazuje, aby sme znesväcovali alebo zneuctievali čokoľvek, prostredníctvom čoho sa nám Boh dáva poznať (1).
(1) Mal 2:2

56. Prečo dal Boh tretie prikázanie?

- Pán, náš Boh, nedovolí, aby tí, ktorí porušia toto prikázanie, unikli Jeho spravodlivému súdu, aj keby unikli pred ľudským trestom (1).
(1) 5 Moj 28:58,59

57. Čo je štvrté prikázanie?

- Štvrté prikázanie je: Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijaké dielo ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovädo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojích bránach.
Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko čo je v nich a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho (1).
(1) 2 Moj 20:8-11

58. Čo požaduje štvrté prikázanie?

- Štvrté prikázanie požaduje, aby sme oddelili Bohu čas, ktorý ustanovil v Svojom Slove - konkrétne jeden celý deň z každých siedmich, ako svätý, oddelený deň pre Neho (1).
(1) 3 Moj 19:30,5 Moj 5:12

59. Ktorý deň týždňa určil Boh ako oddelený?

- Od začiatku sveta až po vzkriesenie Krista Boh ustanovil siedmy deň týždňa ako oddelený (1). Od vzkriesenia Krista až po koniec sveta je v kresťanstve oddeleným dňom prvý deň v týždni (2).
(1) 1 Moj 2:3 (2) Sk 20:7

60. Ako svätíme oddelený deň?

- Oddelený deň svätíme tak, že odpočívame celý deň od svetských záležitostí a zábav, aj keď niektoré z nich sú v iných dňoch povolené (1). Okrem nevyhnutných prác alebo skutkov milosrdenstva (2) by sme mali celý deň stráviť vo verejnom a súkromnom chválení Boha (3).
(1) 3 Moj 23:3 (2) Mat 12:11 (3) Žalm 92:2

61. Čo zakazuje štvrté prikázanie?

- Štvrté prikázanie zakazuje zanedbávanie alebo obchádzanie prejavov úcty (1). Tiež zakazuje znesväcovanie tohto dňa záhaľkou, konaním čohokoľvek hriešneho (2) alebo zbytočným rozmýšľaním, rozprávaním a prácou na svetských záležitostiach a zábavách (3).
(1) Mal 1:13 (2) Ezech 23:38 (3) lz 58:13

62. Aké zdôvodnenie je pripojené k štvrtému prikázaniu?

- Štvrté prikázanie dal Boh z týchto dôvodov: chce, aby sme pracovali šesť dní (1); hovorí, že siedmy deň patrí Jemu (2); On sám siedmy deň odpočíval (3); požehnáva oddelený deň (4).
(1) 2 Moj 31:15 (2) 3 Moj 23:3 (3) 2 Moj 31:17 (4) 1 Moj 2:3

63. Čo je piate prikázanie?

- Piate prikázanie je: Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh (1).
(1) 2 Moj 20:12

64. Čo požaduje piate prikázanie?

- Piate prikázanie požaduje, aby sme zachovávali úctu a konali svoje povinnosti voči každému, či už je voči nám v postavení nadradenom (1), podradenom (2) alebo rovnocennom (3).
(1) Ef 5:21 (2) Ef 6:9 (3) Rim 12:10

65. Čo zakazuje piate prikázanie?

- Piate prikázanie zakazuje zanedbávať alebo odmietať úctu a pomoc komukoľvek, bez ohľadu na jeho postavenie alebo vzťahy (1).
(1) Rim 13:7

66. Čím Boh zdôvodňuje piate prikázanie?

- Boh zdôvodňuje piate prikázanie zasľúbením dlhého života a úspešnosti, pokiaľ je to na oslavu Božiu a pre dobro tých, ktorí plnia toto prikázanie (1).
(1) Ef 6:2

67. Čo je šieste prikázanie?

- Šieste prikázanie je: Nezabiješ (1).
(1) 2 Moj 20:13

68. Čo požaduje šieste prikázanie?

- Šieste prikázanie požaduje, aby sme vyvinuli každé zákonné úsilie na zachovanie nášho života (1) a životov iných ľudí (2).
(1) Ef 5:28 (2) Žalm 82:3

69. Čo zakazuje šieste prikázanie?

- Šieste prikázanie zakazuje, aby sme siahli na vlastný život (1), alebo nespravodlivo na život iných (2), alebo aby sme vykonali čokoľvek, čo by viedlo k samovražde alebo k vražde (3).
(1) Sk 16:28 (2) 1 Moj 9:6 (3) Prísl 24:11

70. Čo je siedme prikázanie?

- Siedme prikázanie je: Nezosmilníš (1).
(1) 2 Moj 20:14

71. Čo požaduje siedme prikázanie?

- Siedme prikázanie požaduje, aby každý (1) zachovával sexuálnu čistotu (2) srdca (3), reči (4) a správania (5).
(1) 1 Tes 4:4 (2) Ef 5:11 (3) 2 Tim 2:22 (4) Ko14:6 (5) 1 Pet 3:2

72. Čo zakazuje siedme prikázanie?

- Siedme prikázanie zakazuje akékoľvek sexuálne nečisté rozmýšľanie (1), hovorenie (2) alebo konanie (3).
(1) Mat 5:28 (2) Ef 5:4 (3) Ef 5:3

73. Čo je ôsme prikázanie?

- Ôsme prikázanie je: Neukradneš (1).
(1) 2 Moj 20:15

74. Čo požaduje ôsme prikázanie?

- Ôsme prikázanie požaduje, aby sme peniaze a majetky naše (1) a aj iných (2) nadobúdali a zveľaďovali zákonným spôsobom.
(1) Rim 12:17 (2) 3 Moj 25:35

75. Čo zakazuje ôsme prikázanie?

- Zakazuje všetko, čím nespravodlivo oberáme seba (1) alebo iných (2) o peniaze či majetky, alebo čokoľvek, čo môže tak pôsobiť.
(1) 1 Tim 5:8 (2) Prísl 28:19

76. Čo je deviate prikázanie?

- Deviate prikázanie je: Nepovieš falošného svedectva na svojho blížneho (1).
(1) 2 Moj 20:16

77. Čo požaduje deviate prikázanie?

- Deviate prikázanie požaduje, aby sme hovorili pravdu jeden druhému (1) a aby sme v nej zotrvávali a zveľaďovali ju. Rovnako pestovali dobrú povesť našu (2) ako aj iných (3), najmä keď svedčíme(4).
(1) Zach 8:16 (2) 1 Pet 3:16 (3) 3 Jána 12 (4) Prísl 14:5

78. Čo zakazuje deviate prikázanie?

- Zakazuje čokoľvek, čo sa postaví pravde do cesty (1), alebo čo poškodí dobrú povesť našu (2) ako i kohokoľvek iného (3).
(1) Rim 3:13 (2) Job 27:5 (3) Žalm 15:3

79. Čo je desiate prikázanie?

- Desiate prikázanie je: Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho (1).
(1) 2 Moj 20:17

80. Čo požaduje desiate prikázanie?

- Desiate prikázanie požaduje, aby sme boli úplne vyrovnaní s naším vlastným postavením v živote (1) a aby sme mali správny, milujúci postoj k iným a ich majetku (2).
(1) Žid 13:5 (2) Rim 12:15

81. Čo zakazuje desiate prikázanie?

- Zakazuje nespokojnosť s tým, čo máme (1), závisť alebo žiaľ nad úspechom iných (2) a každú nesprávnu túžbu po čomkoľvek, čo patrí niekomu inému (3).
(1) 1 Kor 10:10 (2) Gal 5:26 (3) Kol 3:5

82. Môže každý dokonale dodržiavať Božie prikázania?

- Prvý hriech spôsobil, že žiadny človek nemôže dokonale dodržiavať Božie prikázania v tomto živote (1), ale porušuje ich každý deň myšlienkou (2), slovom (3) a skutkom (4).
(1) Kaz 7:20 (2) 1 Moj 8:21 (3) Jakob 3:8 (4) Jakob 3:2

83. Sú všetky hriechy rovnako zlé?

- V Božích očiach sú niektoré hriechy závažnejšie pre svoju podstatu, ale aj pre škodu, ktorú spôsobia (1).
(1) Ján 19:11

84. Čo si zasluhuje každý hriech?

- Každý hriech si zasluhuje Boží hnev a prekliatie v tomto živote i po ňom (1).
(1) Gal 3:10

85. Čo požaduje Boh od nás, aby sme unikli Jeho hnevu a prekliatiu, ktoré si zasluhujeme za naše hriechy?

- Boh požaduje od nás vieru v Ježiša Krista a pokánie k životu (1), spolu s usilovným využívaním všetkého, prostredníctvom čoho nám chce Kristus komunikovať dobré veci, vyplývajúce z vykúpenia (2).
(1) Sk 20:21 (2) Prísl 2:1,5

86. Čo je viera v Ježia Krista?

- Viera v Ježiša Krista je spasiteľná milosť (1), ktorou Ho prijímame (2), aby nás spasil a ktorou sa spoliehame na Neho samého (3), ako nám to predkladá evanjelium (4).
(1) Žid 10:39 (2) Ján 1:12 (3) Fi13:9 (4) lz 33:22

87. Čo je pokánie k životu?

- Pokánie k životu je spasiteľná milosť (1), kedy hriešnik, vedomý si vlastnej hriešnosti (2), pochopí Božie milosrdenstvo dané v Kristovi (3), žiali nad svojimi hriechmi a nenávidí ich a obracia sa od nich k Bohu (4), cele túžiac a bojujúc o novú poslušnosť (5).
(1) Sk 11:18 (2) Sk 2:37 (3) Joe12:13 (4) Jer 31:18 (5) Žalm 119:59

88. Akými spôsobmi nám chce Kristus sprostredkovať úžitok vykúpenia?

- Sú to Jeho ustanovenia, najmä Slovo, sviatosti a modlitba (1). Všetky sú účinné k spaseniu Jeho vyvolených.
(1) Sk 2:41

89. Čo robí Slovo účinným pre spasenie?

- Duch Boží spôsobuje, že čítanie a hlavne výklad Slova presviedča a obracia hriešnikov (1), posväcuje ich a potešuje (2) vierou v spasenie (3).
(1) Žalm 19:8 (2) 1 Tes 1:6 (3) Rim 1:16

90. Ako máme čítať a počúvať Slovo, aby bolo účinné pre naše spasenie?

- Musíme mu venovať plnú pozornosť (1), vnútorne pripravení (2), s modlitbou o porozumenie (3). Musíme ho tiež prijímať s vierou (4) a láskou (5), uložiť ho v svojich srdciach (6) a uskutočňovať ho v živote (7).
(1) Prísl 8:34 (2) 1 Pet 2:1 (3) Žalm 119:18 (4) Žid 4:2 (5) 2 Tes 2:10 (6) Žalm 119:11 (7) Jakob 1:25

91. Ako sa stanú sviatosti účinným prostriedkom spasenia?

- Sviatosti sa nestávajú účinnými preto, že by mali špeciálnu moc sami o sebe, alebo že by ju mali ľudia, ktorí ich vysluhujú (1), ale Kristovým požehnaním a pre prácu Ducha Svätého v tých, ktorí ich prijímajú vierou (2).
(1) 1 Kor 3:7 (2) 1 Pet 3:21

92. Čo je sviatosť?

- Sviatosť je sväté ustanovenie, nariadené Kristom. V nej sa Kristus a úžitok novej zmluvy názorne predstavuje (1), zapečaťuje a uplatňuje u veriacich (2).
(1) 1 Moj 17:10 (2) Rim 4:11

93. Ktoré sú sviatosti podľa Nového Zákona?

- Novozákonné sviatosti sú : krst (1) a Večera Pánova (2).
(1) Marek 16:16 (2) 1 Kor 11:23

94. Čo je krst?

- Sviatosť krstu je obmytie vodou v mene Otca, Syna a Ducha Svätého (1), čo je znakom a pečaťou toho, že sme spojení s Kristom, že prijímame úžitok zmluvy milosti (2) a že sme zasnúbení Pánovi (3).
(1) Mat 28:19 (2) Rim 6:3 (3) Rim 6:4

95. Kto má byt' pokrstený?

- Tí, ktorí nie sú členmi cirkvi, by nemali byť pokrstení, pokiaľ verejne nevyznajú, že veria v Krista a že Ho budú poslúchať (1). Malé deti členov cirkvi by ale mali byť pokrstené (2).
(1) Sk 2:41 (2) 1 Moj 17:7

96. Čo je Večera Pánova?

- Večera Pánova je sviatosť, pri ktorej sa chlieb a víno podáva a prijíma tak, ako Kristus prikázal: na zvestovanie Jeho smrti (1). Tí, ktorí prijímajú Večeru Pánovu správnym spôsobom, nie fyzicky, ale vierou, stávajú sa účastní Jeho tela a krvi so všetkým úžitkom, na ich duchovné sýtenie a rast v milosti (2).
(1) Luk 22:19 (2) 1 Kor 10:16

97. Aký je správny spôsob prijímania Večere Pánovej?

- Správny spôsob prijímania Večere Pánovej je, keď skúmame, či patríme do tela Kristovho (1), či je naša viera postavená na Ňom (2) a či sme prijali odpustenie (3), lásku (4) a novú poslušnosť (5). Ak by sme prijímali nesprávnym spôsobom, jedli a pili by sme vlastné odsúdenie (6).
(1) 1 Kor 11:28 (2) 2 Kor 13:5 (3) 1 Kor 11:31 (4) 1 Kor 11:18 (5) 1 Kor 5:8 (6) 1 Kor 11:27

98. Čo je modlitba?

- V modlitbe predkladáme Bohu naše túžby (1) a to v zhode s Jeho vôľou (2) a v mene Kristovom (3). Vyznávame v nej naše hriechy a ďakujeme za Jeho milosrdenstvá (5).
(1) Žalm 62:9 (2) Ján 16:23 (3) Rim 8:27 (4) Daniel 9:4 (5) FiI 4:6

99. Ako sa máme modliť?

- Celé Božie slovo (1), ale najmä modlitba Pánova, ktorú Kristus učil svojich učeníkov, má byť príkladom pre naše modlitby (2).
(1) Mat 6:9 (2) 1 Ján 5:14

100. Čo nás učí začiatok modlitby Pánovej?

- Na začiatku modlitby Pánovej (Otče náš, ktorý si na nebesiach) sa učíme pristupovať bližšie k Bohu v najsvätejšej úcte a dôvere (1), ako deti k Otcovi (2), ktorý nám môže a je vždy pripravený pomôcť (3). Učíme sa tiež tomu, že by sme sa mali modliť s inými a za iných (4).
(1) Iz 64:9 (2) Luk 11:13 (3) Rim 8:15 (4) Ef 6:18

101. Za čo sa modlíme v prvej prosbe ?

- V prvej prosbe (nech sa posvätí Tvoje meno) sa modlíme za to, aby nás aj iných Boh učinil schopnými oslavovať Ho za všetko, čím sa nám dáva lepšie poznať (1) a za to, čo činí na svoju slávu (2).
(1) Žalm 67:2 (2) Rim 11:36

102. Za čo sa modlíme v druhej prosbe?

- V druhej prosbe (nech príde Tvoje kráľovstvo) sa modlíme za to, aby bolo zničené Satanove kráľovstvo (1), aby sa šírilo kráľovstvo milosti (2) a aby sme my a aj iní mohli vstúpiť a zotrvávať v ňom (3) a aby kráľovstvo slávy prišlo rýchlo (4).
(1) žalm 68:2 (2) Žalm 51 :20 (3) 2 Tes 3:1 (4) Zj 22:20

103. Za čo sa modlíme v tretej prosbe?

- V tretej prosbe (nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi) sa modlíme, aby nám Boh v Jeho milosti dal schopnosť a vôľu spoznávať, poslúchať (1) a podriaďovať sa Jeho vôli vo všetkom (2), tak ako to robia anjeli v nebi (3).
(1) Žalm 119:34 (2) Sk 21:14 (3) Žalm 103:20

104. Za čo sa modlíme v štvrtej prosbe?

- V štvrtej prosbe (chlieb náš každodenný daj nám dnes) sa modlíme za primerané množstvo dobrých vecí v tomto živote, ktoré prijímame ako nezaslúžený dar od Boha (1), aby sme sa pomocou nich mohli radovať z Jeho požehnania (2).
(1) Prísl 30:8 (2) žalm 90:17

105. Za čo sa modlíme v piatej prosbe?

- V piatej prosbe (a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom), povzbudení Božou milosťou, ktorá nám umožňuje úprimne odpúšťať iným (1), modlíme sa za to, aby nám Boh pre Kristovu obeť zdarma odpustil všetky hriechy (2).
(1) Mat 6:14 (2) Žalm 51:3

106. Za čo sa modlíme v šiestej prosbe?

- V šiestej prosbe (a neuveď nás do pokušenia, ale nás zbav zlého) sa modlíme, aby nás Boh buď ochránil od pokušenia k hriechu (1), alebo aby nás posilňoval a vyslobodzoval, keď sme pokúšaní (2).
(1) Mat 26:41 (2) Žalm 51:12

107. Čo nás učí záver modlitby Pánovej?

- Záver modlitby Pánovej (lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky) nás učí, aby sme povzbudenie z našich modlitieb prijímali iba od Pána Boha (1). Učí nás tiež chválou vyznať, že kráľovstvo, moc i sláva patria Jemu (2). Ako potvrdenie našej istoty, že nás počuje a túžby po vypočutí, hovoríme Amen (3).
(1) Dan 9:18,19 (2) 1 Par 29:11,13 (3) Zj 22:20.

Prevzaté z Westminsterský katechizmus; D3, študentské združenie, 1993. Preložili: A. Rausová, D. Raus