Athanasiovo vyznanie

[pdf]

Ktokoľvek chce byť spasený, tomu je predovšetkým potrebné, aby držal všeobecnú vieru,
lebo kto ju celú a neporušenú nezachová, nepochybne na veky zahynie.
Všeobecná viera potom je tá,

aby sme ctili jedného Boha v Trojici, a Trojicu v jednote
bez miešania osôb a bez rozlučovania podstaty.

Iná je totiž osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého,
ale Otca i Syna i Ducha Svätého jedno je božstvo,
rovnaká sláva, spoluvečná velebnosť.

Aký je Otec, taký i Syn, taký i Duch Svätý.

Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený i Duch Svätý.
Nezmerný Otec, nezmerný Syn, nezmerný i Duch Svätý.
Večný Otec, večný Syn, večný i Duch Svätý,

a predsa nie traja veční, ale jeden je večný,
ako nie traja nestvorení, ani traja nezmerní,
ale jeden nestvorený a jeden nezmerný.

Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci i Duch Svätý

a predsa nie traja všemohúci, ale jeden všemohúci.

Tak (je) Otec Boh, Syn Boh, i Duch Svätý Boh

a predsa nie sú traja bohovia, ale jeden je Boh.

Tak (je) Otec Pán, Syn Pán, i Duch Svätý Pán

a predsa nie sú traja Páni, ale jeden je Pán.

Lebo ako nás kresťanská pravda núti vyznávať, že každá osoba zvlášť je Boh a Pán,
tak nám všeobecné náboženstvo zakazuje hovoriť, že sú traja Bohovia alebo Páni.

Otec nie je od nikoho učinený, ani stvorený, ani splodený.
Syn je od Otca samého nie učinený, ani stvorený, ale splodený.
Duch Svätý od Otca i Syna nie je učinený, ani stvorený, ani splodený, ale vychádza z nich.

Jeden je teda Otec, nie traja Otcovia;
jeden Syn, nie traja Synovia;
jeden Duch Svätý, nie traja Svätí Duchovia.

A v tejto Trojici (nie je) nič skoršie ani neskoršie, nič väčšie ani menšie,
ale všetky tri osoby sú medzi sebou spoluvečné a sebe rovné,

takže naskrze, ako už bolo vyššie povedané, má byť ctená i Trojica v jednote, i jednota v Trojici.

Kto teda chce byť spasený, zmýšľaj tak o Trojici.

K večnému spaseniu je však nevyhnutné, aby (každý) verne veril také (vo) vtelenie Pána nášho Ježiša Krista.

Správna viera teda je,

aby sme verili a vyznávali, že náš Pán Ježiš Kristus, Syn Boží, je práve tak Boh i človek.
Je Boh z podstaty Otcovej pred vekmi splodený,
i človek z podstaty matky v (tomto) veku narodený;
dokonalý Boh, dokonalý človek, záležiaci z rozumnej duše a z ľudského tela,
rovný Otcovi podľa božskosti, menší než Otec podľa ľudskosti;
ktorý je síce Boh i človek, ale predsa nie dvaja, ale jeden je Kristus.
Jeden potom nie premenením božskosti v telo, ale prijatím ľudskosti v Bohu.
Jeden vôbec nie miešaním podstaty, ale jednotou osoby.
Lebo ako rozumná duša a telo je jeden človek, tak Boh a človek je jeden Kristus,
ktorý trpel pre naše spasenie,
zostúpil do pekiel,
vstal z mŕtvych,
vstúpil na nebesia,
sedí na pravici Otcovej,
odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych,
ku ktorého príchodu majú všetci ľudia opäť vstať so svojimi telami
a vydať počet zo svojich skutkov.
A ktorí činili dobre, pôjdu do života večného,
ktorí však zle, do večného ohňa.

Toto je všeobecná viera;
a kto ju nebude verne a pevne veriť, nebude môcť byť spasený.