Nicejské vierovyznanie

[pdf]

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
všetkých vecí viditeľných i neviditeľných.
I v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
Splodeného z Otca pred všetkými vekmi,
Boha z Boha a Svetlo zo Svetla,
Pravého Boha z Boha pravého,
Splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom,
Skrze ktorého bolo všetko stvorené.
Ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies
A vtelil sa skrze Ducha Svätého z Márie panny a človekom sa stal.
Ukrižovaný bol tiež za nás,
pod Pontským Pilátom trpel a bol pochovaný,
A na tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem,
Vstúpil na nebesá,
sedí na pravici Otcovej a zas príde v sláve súdiť živých i mŕtvych,
a Jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím i v Ducha Svätého,
Pána a Darcu života, ktorý pochádza od Otca i Syna,
ktorý spolu s Otcom a Synom ctený a slávený býva, ktorý hovoril skrze prorokov.
I v jednu svätú všeobecnú apoštolskú cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život v budúcom veku.
Amen.