Šesť krokov k biblickej múdrosti

Šesť krokov k biblickej múdrosti

Proces učenia

Ak sa rozhodnete pre ktorýkoľvek kurz alebo tému, vždy vás vtiahnu do osvedčeného študijného postupu – Šesť krokov k biblickej múdrosti (angl. Six-Step Wisdom Process). Budete sa o témach rozprávať s inými ľuďmi, aby ste objavili nielen vedomosti, ale múdrosť k tomu ako žiť pre Boha.
Kombináciou najlepších klasických pohľadov s moderným výskumom metód učenia sa dospelých sme vyvinuli svieži prístup. Hoci je nový, nie je jedinečný či originálny, ale je založený na osvedčených formách štúdia používaných v mnohých kultúrach. Mnohí ľudia zistili, že tento prístup im v ich živote poskytol najlepšiu skúsenosť z učenia.
Možno sa vám metóda Šesť krokov k biblickej múdrosti bude zdať obyčajná, pretože ona takou aj je! Boh nás stvoril na svoj obraz, aby sme objavovali jeho stvorenie a učili sa o ňom a jeho vôli. Všetci sa počas svojho života neustále prirodzene učíme. Čelíme problémom a musíme ich riešiť. Nachádzame sa v situáciách, ktoré vyžadujú rozhodnutia. A narážame na otázky, na ktoré musíme dávať odpovede. Proces šiestich krokov vám pomôže biblicky rozmýšľať o ťažkých situáciách, v ktorých sa nachádzate a pripraví vás múdro premýšľať o rôznych oblastiach vášho života.

Šesť krokov k biblickej múdrosti

Krok 1: Pochopenie témy
Preskúmanie rôznych stránok danej témy s ohľadom na celú jej zložitosť. „Úryvky" bežných názorov prinášajú skutočné stanoviská od skutočných ľudí. Nemusíte so všetkými súhlasiť! Príbehy zo života ešte viacej ilustrujú tému v reálnom svetea.

Krok 2: Štúdium Písma
Štúdium oddielov z Božieho slova, ktoré sa najbezprostrednejšie vzťahujú k téme. Objavovanie toho, čo Boh hovorí k tejto konkrétnej veci.

Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov
Zistenie, čo k tejto téme povedali iní. Šalamún v Prísloviach hovorí, že múdrosť je v množstve radcov (Príslovie 12:15, 13:10, 15:22, 19:20).

Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
Pre upevnenie vášho duchovného rozvoja, pre hlbšie porozumenie a pre získanie schopností k službe, budete požiadaní o rôzne formy odozvy. Po tom, ako ste sa chopili témy, videli Božiu múdrosť a načúvali radám iných, je čas vyjadriť svoju vlastnú odpoveď.

Krok 5: Diskusia o téme
Zdieľajte svoju prvotnú odpoveď s ďalšími v skupinke. Načúvajte a učte sa od druhých. V modlitebnom dialógu skupina spolu objaví múdre reakcie na tému, ktoré sú založené na Božom slove.

Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Vaša odpoveď na Božie slovo je osobná a individuálna. Nestačí poznať pravdu; musíte podľa nej konať! Konaním sa stávame ľuďmi činu, nie iba poslucháčmi.

Podrobnejšie o šiestich krokoch

Modlitba
Od začiatku procesu prechádzajte jednotlivými krokmi s modlitbou. Ako kresťan, ste naplnený Duchom Svätým, ktorý je Duchom Pravdy a Múdrosti. Ak ste v ťažkej situácii, prvou vašou reakciou bude modlitba na kolenách a komunikácia s Bohom počas celého procesu štúdia.

Krok 1: Pochopenie témy
Ak sa chcete efektívne zaoberať s otázkami svojho života, rodiny a cirkvi, potom musíte o nich múdro rozmýšľať. Aby ste múdro rozmýšľali, musíte najprv pochopiť danú tému.

Jej pochopenie vyžaduje skutočné skúmanie. Je skutočným problém to, čo nás znepokojuje na prvý pohľad, alebo sú za tým hlbšie príčiny? Či ide o poradenstvo alebo o nejakú filozofickú debatu, musíte byť citliví. Niekedy si možno ani neuvedomujete, že problém existuje až do chvíle, až kým nejaký výbuch nerozkolíše váš svet. Najprv musíte problém presne vnímať, prv než niečo podniknete k jeho riešeniu.
Možno ste zmätení a frustrovaní rozmanitosťou niektorých reálnych životných výziev. Psychologické, doktrinálne, vzťahové a finančné otázky sú pospájané a spolu súvisia a často vytvárajú emocionálnu atmosféru, v ktorej je ťažké triezvo uvažovať. V tomto bode musíte skúsiť vyjadriť podstatu problému jednou vetou.

„Dôkladne vyjadrený problém je už napoly vyriešený." – Henry Hazlett

Pomenovaním problému začínajú ustupovať nejasnosti a zmätok. Cieľom je identifikovať podstatné elementy kontroverzie alebo problému. Chcete pochopiť relevantné detaily a zadefinovať problém presnými pojmami.

Krok 2: Štúdium Písma
Keď ste pochopili tému, kde nájdete odpovede? Váš život a služba musí byť zakorenená v Božom Slove. Je to jediný zdroj absolútnej božskej pravdy. Žiadna iná kniha, osoba či zdroj neponúka nespochybniteľnú pravdu.

Každá teologická téma, ak k nej pristupujeme komplexne, vyžaduje štúdium celej Biblie. Avšak kto má čas, aby študoval celú Bibliu ako sa vzťahuje na všetky špecifické situácie? Najpraktickejšie je hľadať najvýznamnejšie oddiely a vyťažiť z nich čo najviac podľa svojich najlepších schopností. Často môže byť problém objasnený na základe štúdia niekoľkých oddielov a množstva princípov, ktoré sa k nemu vzťahujú.

Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov
Po skúmaní a štúdiu Písma je múdre hľadať radu u iných (Príslovie 12:15, 13:10, 19:20). Hľadanie rady môže mať rôzne podoby. Môžete čítať komentáre ku kľúčovým oddielom, ktoré sa vzťahujú k preberanej téme, či hľadať informácie u starších a duchovne zrelých ľudí, ktorí majú skúsenosti s nejakou špecifickou situáciou. Môžete čítať knihy a články o danom probléme. Tiež môžete počúvať nahrávky, sledovať video, či použiť elektronickú databázu a internet.

Niekedy môže byť užitočné štúdium histórie. Dá sa čerpať aj zo starodávnej múdrosti zbožných vodcov, ktorí čelili podobným problémom. Príležitostne dokonca nekresťanskí učenci môžu pomôcť, pretože ponúkajú informácie z iných vedných odborov. Napríklad nejaký argument môže mať právnu či filozofickú stránku.
Pretože kniha Prísloví nás uisťuje, že je bezpečné mať mnohých radcov, boli by sme hlúpi, keby sme sa s nimi neradili a budeme múdrejší, keď sa poradíme. (Príslovie 15:22; 19:20). V množstve radcov spočíva záchrana (Príslovie 11:14).

Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
Po pochopení témy, štúdiu Písma a nazretí do iných zdrojov, ste pripravení sformulovať svoju prvotnú odozvu/odpoveď. Skutočný život vyžaduje rozhodnutia. Ako kresťan, budete musieť robiť ťažké a zložité rozhodnutia.

Aby ste mohli rozvíjať vodcovstvo, bude sa od vás požadovať, aby ste reagovali najrôznejšími spôsobmi, v závislosti od situácie. Aby ste sa mohli sústrediť na to, čo ste sa naučili o danej téme, kľúčovým je čas nad Božím slovom a modlitba. Kvôli lepšiemu pochopeniu možno bude potrebné popísať nejaký prvok detailnejšie alebo vypracovať cvičenie na základe Písma. K ďalšiemu rozvoju zručnosti v službe sa možno budete musieť poobzerať po špecializovanejších príležitostiach na učenie sa.
Avšak v tomto bode študijného procesu potrebujete iba sformulovať prvotnú odpoveď namiesto konečného, precízne a starostlivo vypracovaného záveru. Je to čas pre tvorivosť. Mali by ste sa snažiť o čo najviac myšlienok a pozerať sa na tému alebo problém z rôznych uhlov pohľadu. Teraz sa môžu spochybniť aj základné predpoklady.

Krok 5: Diskusia o téme
Po sformulovaní odpovede vaše poznanie a múdrosť veľmi obohatí diskusia s ostatnými veriacimi, ktorí zápasia s rovnakým problémom. Spolu sa budete obrusovať a navzájom ostriť.

Dobre zameraná diskusia skupiny kresťanov, ktorí si vopred vypracovali danú tému, môže byť vzrušujúcim zážitkom. Takto pripravení a Duchom pravdy motivovaní veriaci môžu spolu vytvoriť atmosféru, kde sa nápady a múdrosť rozmnožia nad to, čo je v možnostiach jednotlivca. Keď sa navzájom zdokonaľujeme, povzbudzujeme a upevňujeme spolu môžeme vidieť širší a vzdialenejší horizont.

Krok 6: Praktické činy poslušnosti
Urobte praktické kroky ako odpoveď na pravdu, ktorú ste spoznali. Vaším cieľom nie je len získanie vedomosti, ale tiež väčšia svätosť a zrelosť vodcu. Láskyplná zodpovednosť v prostredí mentorského priateľstva je kľúčom k úspechu. Budete povzbudení k stretávaniu s partnerom - mentorom s cieľom navzájom si pomáhať vytrvať v zamýšľaných záveroch. Pán Ježiš hovorí, že človek, ktorý počuje Slovo a nekoná podľa neho, je ako ten, kto stavia duchovný dom na nestálom piesku. Naopak, človek, ktorý jedná na základe pravdy, buduje duchovný dom na pevnej skale, ktorou je Ježiš Kristus (Matúš 7:24).