Vnútrozborové vzdelávanie (CBT)

Pán Ježiš, ktorý sa o svoju Cirkev stará, od samého začiatku do nej privádza a ustanovuje ľudí vystrojených Duchom Božím, aby viedli, vyučovali a formovali veriacich, ako to zreteľne vidíme napríklad v Efezanom 4:11-16.

Tento koncept (CBT - Church Based Training) je jednou z alternatív, ako tento apoštolský pokyn aplikovať, aby sme plnili úlohu, ktorú nám zveril Pán Ježiš Kristus. Táto úloha je aj mottom celého programu:

Viesť všetkých veriacich k duchovnej zrelosti
a mnohých z nich k prevzatiu zodpovednosti za vedenie.

Cieľom je vychovávať:

biblicky múdrych,
prakticky pripravených (schopných, vystrojených)
a duchovne zrelých služobníkov

CBT reaguje na mnohé námietky tým, že:

  • nevyžaduje veľa času
  • je flexibilný: - v úrovni prípravy, - v počte aj poradí tém, - v počte zapojených ľudí
  • nevyžaduje učiteľov expertov
  • vedie k praktickým aplikáciám
  • zmenu v životoch ľudí spôsobuje Boh
  • je multiplikovateľný (bývalí študenti sú budúci facilitátori - moderátori)
  • má hotové materiály

Každá téma je spracovaná samostatne. Jej súčasťou sú všetky potrebné podklady, takže účastník nemusí zháňať knihy alebo príručky.

Zapojený človek nemusí veľa písať, ale má najmä uvažovať nad biblickými a pomocnými textami a formulovať svoje závery. Táto osobná príprava a zaangažovanosť sa nedá nahradiť.

Pri každej téme sa používa rovnaká vyučovacia/osvojovacia metodika, tzv. Šesť krokov k biblickej múdrosti (Six-Step Wisdom Process):

----------domáca príprava (asi 1h)-------------
Krok 1:
Pochopenie témy
Krok 2: Štúdium Písma
Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov
Krok 4: Príprava vlastnej odpovede
----------spoločné stretnutie (2h)-----------------
Krok 5: Diskusia usmerňovaná moderátorom 1,5h
Krok 6: Krok poslušnosti (aplikácia, záväzok) 0,5 h

Vhodné je to pre tímy, pre staršovstvá, pre domáce skupinky, pre vyučovanie nových kresťanov, aj pre formu 1:2 , resp. 1:1. Podľa tohto konceptu je možné pripraviť aj vlastné lekcie.

Ten, kto vedie vzdelávanie, nemá úlohu experta, ktorý „nalieva" svoju múdrosť do druhých, ale je facilitátorom (moderátorom, pomocníkom, asistentom), ktorý usmerňuje individuálny a skupinový proces objavovania a osvojovania biblickej múdrosti a praktických zručností.

Viacej o metodike Šesť krokov k biblickej múdrosti (Six-Step Wisdom Process)
Viacej o CBT na www.ccbt.org