Stanovisko Študijného odboru k Modulárnej škole

Modulárna škola duchovného poradenstva

/stanovisko študijného odboru pri Rade CB/

Modulárna škola je školenie zamerané na duchovné poradenstvo a službu uzdravenia
vyslobodením. Školenie prebieha pod hlavičkou Mládeže pre Krista v spolupráci s Ellel
Ministries /Anglicko/. Osnova i obsah školenia sú v plnej miere prevzaté od EM. Keďže
nedávno vyšla v slovenčine kniha od zakladateľa a riaditeľa EM Petra Horrobina:
“Uzdravenie vyslobodením“ s podtitulom Biblické zásady, v ktorej sú vyjadrené teologické
východiská Modulárnej školy, v našom stanovisku a hodnotení MŠ budeme vychádzať práve
z tejto knihy.
Kniha je postavená na dvoch základných tézach:
1.
K veľkému poslaniu, či povereniu cirkvi podľa Mat.28,16-20 patrí podľa autora knihykázať
slovo, uzdravovať chorých, vyháňať démonov a kriesiť mŕtvych. Tí, ktorí nerobia túto
službu, najmä službu uzdravovania a vyslobodzovania /rozumej vyháňania démonov/ sú sami
otvorení démonskému pôsobeniu, majú nevyváženú teológiu, trpia belzebúbovým
syndrómom, sú proti Ježišovi, odporujú jeho službe a rozháňajú stádo. Tento polemický ton
knihy opakovane zaznieva na adresu tých, ktorí neprijímajú teológiu autora knihy.
2.
Služba vyslobodenia /rozumej vyháňania démonov/ je určená predovšetkým kresťanom
/rozumej v zmysle vyháňania démonov z kresťanov/. Autor tvrdí, že Ježiš vyháňal démonov
len z veriacich, ktorí môžu vstúpiť do veriacich ešte vtedy, keď boli v maternici svojej matky.
Ani obrátenie ešte neznamená, že kresťan je už zbavený všetkých démonov. Tých sa zbaví len
pomocou služby vyslobodzovania. Kniha je plná démonologického výkladu Písma, pričom
svojimi vedomosťami o démonoch autor vysoko prevyšuje samotné Písmo. Tam, kde sám
autor priznáva, že Písmo explicitne o niektorých veciach nehovorí, si opakovane vypomáha
skúsenosťami, na ktoré sa odvoláva. Tie sa pre neho stávajú kritériom pravdy a základom pre
vieroučné tvrdenia. Mnohé texty Písma sú doslova znásilnené, aby hovorili to, čo autor chce
počuť. Iné sú vytrhnuté z kontextu a je im daný úplne iný význam.
Toto je len „letecký“ pohľad na knihu, ktorá je plná biblických a teologických nezmyslov
a bludov.
Navyše Ellel Ministries svojím poradenstvom patrí k prúdu „Inner healing“, čo je ešte ďalší
fenomén, ktorý by si zaslúžil viac pozornosti. V podstate ide o sekulárnu psychoterapiu
v kresťanskom šate, s ktorou ako prvá prišla v polovici 20. storočia Agnes Sanford a po nej to
rozvíjali ďalší. Moc evanjelia je tu nahrádzaná pseudokresťanskými terapeutickými postupmi.
Príčiny problémov v živote jednotlivca sa neraz hľadajú v jeho minulosti, prípadne až
v predchádzajúcich generáciách, čím sa z človeka stáva obeť a nie zodpovedný jedinec.
Veľmi často sa končí pri démonickom pozadí problémov a vyháňanie démonov sa používa
ako duchovná skratka riešenia problémov.
Záver
Na základe hore uvedených skutočností Študijný odbor RCB zásadne nedoporučuje členom CB účasť na Modulárnej škole.