Rokovanie rady - Január 2011

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 10. januára 2011

  • Pred spoločnými modlitbami sme si pripomenuli Pavlove slová z 1. Korinťanom 4:1-2, ktoré nám ukazujú, čím sme a čo je našou hlavnou úlohou – vernosť.
  • Rada schválila žiadosť br. kaz. Petra Prištiaka o študijné voľno v čase 1. marca – 30. mája 2011 s tým, že sa zúčastní schôdze Rady v marci a Výročnej konferencie v máji.
  • Rada vyhlási celocirkevnú zbierku na potreby zboru v Svaljave na Ukrajine, kam Misijný odbor RCB organizuje kažodoročne krátkodobé misijné pobyty. Výzvu k tejto zbierke pripraví Misijný odbor.
  • Rada prijala žiadosť o ordináciu Pierra van Vuurena zo Zboru Hermanovce a požiadala Študijný odbor o zadanie ordinačnej práce a určenie konzultanta.
  • V súvislosti s prípravou konferenčného návrhu o fungovaní ústredia pripraví tajomník a vedúci kancelárie paragrafové znenie návrhu. Predseda prerokuje tento návrh na Komisii pre Ústavu a Poriadok CB 25. januára a Rada na svojej februárovej schôdzi.
  • Rada vzala na vedomie predbežnú informáciu o stave hospodárenia a ukladá predsedovi Finančného odboru prejednať výsledky s hospodármi zborov tak, aby závery mohli byť zapracované do konfernečných materiálov.
  • Rada vzala na vedomie informáciu o návrhu DZ Betánia ú.z. na nomináciu riaditeľa a ukladá tajomníkovi pokračovať v administratívnej a legislatívnej príprave tak, aby sa tento bod sa uzavrel na februárovej schôdzi Rady.
  • Rada CB súhlasí so zmenou čerpania výšky príspevku zo sociálneho fondu na účely stravovania z doterajších 0,17 € na 0,2 € na jeden stravný lístok počnúc dňom 1.1.2011.
  • Rada prerokovala správu z vizitácie Starej Turej.

Zapísal: Ján Henžel