Rokovanie rady - November 2010

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 8.-9. novembra 2010

 • Časť tejto schôdze tvorilo spoločné rokovanie  českej a slovenskej Rady. Jej náplňou boli spoločné modlitby a vzájomné informácie o nasledovných témach:
 1. Konferencia mládeže v ČR, na ktorej sa zúčastnilo asi 1000 ľudí. Funkciu tajomníka pre mládež preberá Petr Tuček
 2. Skúsenosti pri striedaní kazateľov na zboroch
 3. Príprava Spoločnej konferencie v Bratislave 21. mája 2011
 4. Organizácia a prípravy spoločných česko-slovenských konferencií kazateľov s manželkami v septembri.
 5. Diskusie o zmenách v riadení (nie v zriadení!) Cirkvi bratskej, ktoré súvisia s veľkým počtom zborov v ČR. To si vyžaduje spoluprácu v rámci oblastí.
 • Prejednali sme postup pri formovaní samostatnej stanice v Trnave a situáciu, ktorá na tejto stanici nastane po prípadnom odchode amerických misionárov.
 • Vypočula si informáciu predsedu z návštevy michalovského staršovstva, ktoré hľadá správcu zboru.
 • Určila Martina Uhriňáka za administrátora prešovského zboru od 1. januára 2011 do nástupu novozvoleného správcu Martina Jurču.
 • Prerokovala správu z vizitácie košického zboru, ktorú 22.-24. októbra vykonali J. Henžel a J. Sýkora.
 • S vďakou prijala pozvanie na otvorenie modlitebne vo Svaljave na Ukrajine a poverila br. kaz. Martina Jurču zastupovaním cirkvi.
 • Diskutovali sme o voľbe staršovstva v Trenčíne, kde sa im nepodarilo nájsť dostatočný počet kandidátov.
 • V súvislosti s prípravou volebnej komisie pre voľby RCB sme obnovili diskusiu o budúcom fungovaní ústredia v súvislosti s postavením tajomníka RCB.
 • Ministerstvo kultúry potvrdilo výšku štátneho príspevku vo výške roku 2009.
 • Ľ. Kušnír nastúpil od 8. novembra do práce po dlhotrvajúcej chorobe.
 • Tajomník sa 18. novembra zúčastní na stretnutí odboru detí, dorastu a mládeže, ktorý odovzdá štafetu Únii detí, dorastu a mládeže.

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 28.-29. novembra 2010

 • Na stretnutí s kazateľmi a zástupcami staršovstva bratislavského zboru sme hovorili o postupe transformácie podvečerných bohoslužieb na samostatný zbor, o pripravovanej voľbe Josefa Sýkoru za správcu zboru, o potrebe druhého kazateľa pre Cukrovú po odchode Daniela Pastirčáka a o dohode o doktorandskom štúdiu J. Sýkoru. Dôležitým predmetom vzájomného rozhovoru bola aj príprava Spoločnej konferencie CB 19.-21. mája 2011 v Bratislave.
 • Rada mala rozhovor s vikárom Csabom Tolnaiom o jeho doterajšej práci.
 • Rada vzala na vedomie informáciu o stave plnenia rozpočtu na 2010 a prvý návrh rozpočtu na 2011. 
Doporučuje predsedovi FO a tajomníkovi uzavrieť s odbormi ich plánovanie tak, aby sa rozpočet mohol predjednať  s hospodármi v januári – februári 2011.
 • Z výsledkov rokovania tajomníka s riaditeľom cirkevného odboru Ministerstva kultúry vyplýva predpoklad, že výška dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2011 zostane na úrovni roku 2009.
 • Rada prijala informáciu o stave prostriedkov Waderovej nadácie a o záujme o pôžičku levického zboru z tejto nadácie.
 • Celoslovenská pastorálka kazateľov sa uskutoční 7.-8. marca 2011. Jej hlavnou témou bude: „Čím žijem ako kazateľ.“ Program upresní predseda štúdijného odboru a miesto na strednom Slovensku br. M. Moravský.
 • Konferencia Máme čo zvestovať sa uskutoční 31. marca-2. apríla 2011 v Liptovskom Mikuláši. Hlavným rečníkom bude Michael Ramsden z Oxfordu. Organizačné zabezpečenie bude mať na starosti Ľudovít Kušnír.
 • Na Konferencii 2011 navrhne Rada novú volebnú komisiu pre voľby celej RCB v roku 2012.
 • Predseda misijného odboru informoval RCB o potrebe pružnejších postupov pri zakladaní rómskych staníc a zborov. Pripraví skrátený manuál pre základné postupy v rómskom projekte.
 • Rada prejednala vizitačnú správu z Trenčína a odsúhlasila ju.
 • Aliančný modlitebný týždeň bude 9.-16. januára 2011. Podklady k nemu sú na www.easr.sk
 • Rada rokovala o záujme br. kaz. Petra Prištiaka o študijné voľno.
 • Rada prijala informáciu tajomníka o jeho stretnutí s Odborom detí, dorastu a mládeže, ktorý sa transformuje do Únie detí dorastu a mládeže.
 • Poverila Štefana Markuša, aby prostredníctvom ERC inicioval rozšírenie udeľovania ceny Fides et ratio (viera a myslenie).
 • Pre najbližšiu Konferenciu pripraví Rada dve alternatívy budúceho fungovania ústredia cirkvi.
 • Rada navrhuje za člena správnej rady n. o. Betánia, Partizánska, brata Jána André, namiesto brata Vladimíra Mateja, ktorý odstúpil na vlastnú žiadosť.
 • Rada poverila tajomníka konať operatívne menom RCB vo vzťahu k ú. z. Betánia a o svojich krokoch informovať Radu.

Zapísal: Ján Henžel