Rokovanie rady - Október 2010

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 7. októbra 2010

  • Svoje modlitby sme tento krát venovali predovšetkým vďake za život br. Igora André a modlitbám za budúcnosť Betánie.
  • Vzala na vedomie správy o vnútorných auditoch CZŠ Narnia a Bilgym v Bratislave a v Mládežníckom centre Kontakt v Leviciach.
  • Podporuje kandidatúru diakonky Mirky Števkovej na poslankyňu mestského zastupiteľstva v Leviciach.
  • Prijala správu J. Henžela, I. Markuša a D. Danelovej z valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych cirkví (IFFEC) v Coma-Ruga (Španielsko), na ktorej bol J. Henžel zvolený za člena Teologického výboru a D. Danelová za členku sekcie detí.
  • Pozvala predsedu Zväzu slobodných evanjelických zborov v Nemecku, Ansgara Hörstinga na návštevu Slovenska.
  • Prijala výpoveď z pracovného pomeru od br. kaz. Daniela Jurču k 31. decembru 2010 v súvislosti s jeho prechodom za správcu Zboru CB v Ostrave.
  • Študijný odbor zistí záujem v jednotlivých zboroch o dvojročné vzdelávanie zborových pracovníkov v spolupráci so Slavic Gospel Association. Odporúčame toto vzdelávanie aj vzhľadom na dobré skúsenosti, ktoré sme mali v minulosti.
  • Vzala na vedomie správu o stave financovania, ktorý je napätý aj vzhľadom k tomu, že ešte stále nemáme potvrdené dotácie zo štátneho rozpočtu ani na rok 2010. Rada sa pokúsi o spoločné stanovisko malých cirkví k tejto situácii.
  • Rozhodla o predĺžení zmluvy o vzájomnej spolupráci s Oblastnou jednotou baptistov v Zakarpatskej oblasti na ďalšie dva roky.
  • Prijala informáciu P. Prištiaka a P. Halžu o rozdelení pomoci pre postihnutých povodňami v celkovej výške 2 074 €.

Zapísal: Ján Henžel