Rokovanie rady - Máj 2010

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 17.-18. mája 2010

 • Rada reflektovala priebeh Výročnej konferencie Cirkvi bratskej v Leviciach 30. apríla-1. mája.

 • Rozhovor s Igorom André, predsedom volebnej komisie o príprave voľby 1 člena RCB na uvoľnené miesto po Danielovi Jurčovi.

 • Rada upresnila zloženie jednotlivých odborov:

  Študijný odbor: Rastislav Betina, Štefan Evin, Ján Henžel, Juraj Kohút

  Evanjelizačno-misijný  odbor: Peter Prištiak, Pavol Čech, Gabriel Gajdoš, Martin Jurčo, Jaroslav Tomašovský

  Odbor detí, dorastu a mládeže: Tibor Máhrik, Dagmar Danelová, Eva Myjavcová, Bohuslava Bánová, Marcela Beňová, Ervín Mittelmann, Martin Uhriňák, M.Benč

  Finančný odbor: Miroslav Moravský, Ján Bán, Rastislav Števko, Ján Ondič, František  Haník

  Internetový odbor: I. Markuš, J. Máhrik, I. Žežula, Peter Jamnický, D. Galko

  Činnosť odboru pre duchovnú hudbu a spev bola dočasne pozastavená, kým sa nájde nový predseda.

 • Rada vymenovala Správnu radu Diakonického združenia Betánia ú.z. v zložení:  

  predseda SR: Ondrej Lupták  

  členovia: Ján Bán, Pavol Boroš, Miroslav Haszicz, Ivan Markuš, 

  Dozornú radu Diakonického združenia Betánia ú.z. v zložení:  

  Zlatica Grexová, Jakub Kintler, Marcel Markuš

 • Rada súhlasí s poslednou verziou Stanov a Vnútorného poriadku Únie, predloženou 18.5.2010. Ukladá predsedovi ODDM aby pokračovali v legislatívnom založení Únie. Rada súhlasí so zložením SR Únie detí dorastu a mládeže o.z. nasledovne: Eva Myjavcová, Dagmar Danelová, Miroslav Klč, Martin Uhriňák a Marcela Beňová.

 • Rada rozhodla, aby sa v ú.z. v pôsobnosti CB vykonal vnútorný audit zameraný na zmluvné vzťahy a základné dokumenty.

 • Rada viedla rozhovor so zástupcami staršovstva bratislavského zboru, ktorý sa týkal najmä procesu osamostatňovania „podvečerných bohoslužieb,“ ktorý by mal vyústiť do založenia nového zboru.

 • Rada mala pohovor so zástupcami cirkevných škôl Narnia a Bilgym.

 • Rada podporuje konanie konferencie IFFEC pre prácu s deťmi v roku 2011 na Slovensku pri organizačnom zabezpečení s Dagmar Danelovou.

 • Na Valnom zhromaždení IFFEC (International Federation of Free Evangelical Churches) v septembri v Barcelone sa zúčastnia: predseda, tajomník a koordinátorka pre prácu s deťmi.

 • Zo zamestnancov CB sa na Evangelical Leadership Forum v Egeri 22.-27. mája zúčastní Ján Henžel a Tibor Máhrik.

 • 9. 5. bol zvolený Martin Uhriňák za správcu zboru v Bardejove s predpokladaným nástupom v lete 2011 – voľbu viedol Peter Prištiak

 • 16. 5. bol zvolený Ľudo Fekete za správcu zboru v Trenčíne s nástupom 1. 9. 2010 – voľbu viedol Peter Prištiak

 • 27. 6. budú vykonané voľby Martina Jurču za správcu zboru v Prešove s predpokladaným nástupom v lete 2011 – voľby vedie Rastislav Betina

 • Rada prejednala žiadosť kalinovského zboru o voľbu Ervína Mittelmanna za správcu zboru v Kalinove – voľbu vedie Miro Moravský.

 • Rada zadala ordinačnú prácu vikárovi Martinovi Kačurovi

 • Rada zaradila Csabu Tolnaiho do vikariátu v zbore Žilina s umiestnením v Dolnom Kubíne.

 • Rada rozhodla, že vikariát Mareka Jurču sa na dobu jeho pobytu v Anglicku preruší. Počítame, že po návrate bude pokračovať vo vikariáte.

 • Budúca schôdza Rady bude 1. júla v Banskej Bystrici.

Zapísal: Ján Henžel