Rokovanie rady - Apríl 2010

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 8. apríla 2010
  • Hanka Kavická, diakonka RCB sa obrátila na zbory v snahe o sumarizáciu diakonických aktivít. RCB podporuje ponuku Betánie ú.z. a doporučuje zborom aktívne sa zúčastňovať na aktivitách organizovaných a koordinovaných Betániou ú.z.
  • Za účasti tajomníčky pre dorast a mládež, Evky Myjavcovej, prejednávala návrh Stanov a Vnútorného poriadku pripravovanej Únie detí, dorastu a mládeže. Rada rozhodla pokračovať v príprave. Cieľom je na budúcej schôdzi potvrdiť a do zápisu uviesť založenie Únie, vrátane odsúhlasenia personálnych pozícií.
  • Vyhodnotila priebeh marcovej pastorálky kazateľov aj následnú konferenciu „Máme čo zvestovať." Obe hodnotí celkovo pozitívne, ale pre budúcnosť chceme tieto podujatia organizovať v inom čase a na pastorálkach venovať viacej času na osobné zdieľanie a modlitby.
  • Príprava a upresnenie programu výročnej konferencie CB v Leviciach 30. 4. – 1. 5. Na konferenčných bohoslužbách si pripomenieme 130. výročie vzniku Cirkvi bratskej. Krátku spomienku a následné zvestovanie Božieho slova vykoná tajomník RCB v ČR, br. kaz. Petr Grulich.
  • Ľudovít Fekete prijal pozvanie trenčianskeho staršovstva a po jeho ordinácii sa 16. mája vykoná jeho voľba za správcu Zboru v Tenčíne za účasti Jána Henžela a Petra Prištiaka.
  • Rada ďalej konzultovala zmeny na kazateľských miestach v Bardejove, Prešove a v Leviciach, ako aj o potrebách pre samostatné kazateľské stanice.
  • Budúca schôdza bude 17.-18. mája v Bratislave.
Zapísal: Ján Henžel