Rokovanie rady - Marec 2010

Zasadnutie Rady v Žiline, 4. - 5.3.2010
 • Rada schválila návrh na ordináciu brata Ervina Mittelmanna a predloží konferencii 2010 doporučenie na jeho ordináciu.
 • Rada rozhodla o zrušení Odboru pre styk s verejnosťou, nakoľko život ukazuje, že CB takúto potrebu neeviduje.
 • Rada sa zaoberala prípravou výročnej konferencie CB 2010, ktorá bude tento rok v Leviciach vo dňoch 30.4.2010 a 1.5.2010. Schválila jej program, prerokovala prípravu konferenčných materiálov a spôsob zabezpečenia jej konania.
 • Rada sa zaoberala návrhom Odboru detí dorastu a mládeže na založenie Únie detí a mládeže, o.z. Jedná sa o občianske združenie, ktorého členovia budú najmä pracovníci s deťmi dorastom a mládežou zo zborov CB. Únia...preberie všetky funkcie ktoré doteraz zastrešoval Odbor detí dorastu a mládeže. Tento model funguje veľmi úspešne v CB CZ. Rada poverila ODDM pripraviť legislatívne podklady na odsúhlasenie tak, aby Únia...mohla byť založená „de jure" v roku 2010.
 • Rada jednala o personálnych otázkach, najmä o možnostiach obsadzovania kazateľských miest.
 • Uskutočnilo sa stretnutie so staršovstvom Žilinského zboru. Hlavnými témami boli: plánovaná stavba zborového domu a potreba personálneho posilnenie stanice D. Kubín. Rada informovala staršovstvo o možných finančných pôžičkách a povzbudila staršovstvo v napĺňaní ich zámeru, ktorý je mimoriadne náročný nielen ako stavebný projekt ale aj na logistiku okolo nej. Vyzývame spoločne bratov a sestry, ktorým Pán kladie na srdce budúcnosť našich kazateľských staníc, aby zvažovali možnosť presťahovať sa do Dolného Kubína a posilniť tam duchovnú prácu.
 • Poverila Štefana Markuša ohľadne koordinácie projektu tvorby a osadenia busty Jozefa Roháčka na Starej Turej.
 • Nominovala zástupcov CB na oslavách 400. výročia Žilinskej synody
 • Viedla rozhovor s Beátou Juritkovou o komunikácii medzi Kórejským zborom v Žiline a RCB.
 • Poverila Slava Polohu zastupovaním CB v Slovenskej biblickej spoločnosti
 • Rokovala o žiadosti ZŠ a BilGym v Bratislave na vyučovanie náboženstva.

Zapísal: Ján Henžel