Rokovanie rady - Február 2010

slZ rokovania Rady Cirkvi bratskej 4.-5. februára 2010
 • Toto stretnutie Rady sa výnimočne uskutočnilo v nádhernom prostredí v Mýte pod Ďumbierom, za čo ďakujeme M. Moravskému, že to umožnil. Prežili sme vážne chvíle otvoreného zdieľania, za čo ďakujeme svojmu Pánovi.
 • Rada jednala o tréningovej konferencie MÁME ČO ZVESTOVAŤ s Davidom Jackmanom 25.-27. marca v Liptovskom Mikuláši. V tomto roku bude dôraz na zvestovaní biblických príbehov. Prihlášky prijíma kancelária RCB do 20. Februára.
 • Rada upravila program pastorálky kazateľov 24.-25. marca v RZ Demänovka v Liptovskom Mikuláši.
 • Schválila pravidlá pre udelenie študijného voľna kazateľom v činnej službe a uložila tajomníkovi a kancelára spracovať ich do formy vnútrocirkevnej smernice.
 • Upresnila plán vizitácií tak, že v roku rok 2010 sa uskutočnia vizitácie v nasledovných zboroch: Hermanovce, Košice, Stará Turá, Trenčín a Vranov nad Topľou.
 • Odsúhlasila pracovnú náplň pre správcov zborov. Považuje ju za minimalizovaný obsah a odporúča staršovstvám doplniť duchovenskú časť o body, ktoré pre miestne pomery považujú za potrebné. Po podpise správcom, podpredsedom staršovstva a Radou bude priložená k pracovnej zmluve do osobných materiálov.
 • Pozve vikára Ervina Mittelmanna na predordinačný pohovor 4. marca v Žiline.
 • Prijala informáciu o ordinačnom procese vikára Ľudovíta Feketeho z Kolína a počíta s jeho službou na Slovensku.
 • Br. kaz. Bohdan Roháček neprijal pozvanie trenčianskeho staršovstva za správcu tohto zboru.
 • Br. kaz. Martin Uhriňák prijal pozvanie bardejovského zboru za správcu ich zboru a Rada bude sledovať ďalšie rokovania o podmienkach a čase jeho nástupu.
 • Rada rokovala o personálnych otázka a potrebách zborov v súvislosti s uvoľnenými kazateľskými miestami, s bratmi, ktorí sa pripravujú do služby a zámermi do budúcnosti. Rozhodla, že predseda bude aktívne rokovať o personálnych otázkach a požiadavkách zborov s tým, že bude Radu priebežne informovať o jednotlivých prípadoch.
 • Prijala návrh br. kaz. Miroslava Haszicsa z Levíc na rozviazanie pracovného pomeru k 30. 9. 2010, kedy sa stane riaditeľom novobudovaného Domova seniorov.
 • Oboznámila sa s konferenčným návrhom staršovstva levického zboru a zaujme k nemu svoje stanovisko v konferenčných materiáloch.
 • Z celocirkevnej zbierky na pomoc Haiti prijala 10.000 €, ktoré pošle postihnutým prostredníctvom Svetovej federácie slobodných evanjelikálnych zborov (IFFEC) a vyjadruje poďakovanie všetkým obetavým darcom.
 • Diskutovala o ekumenickej spolupráci medzi cirkvami, na ktorú vníma veľmi rozdielne postoje vo vnútri cirkvi ako aj u našich partnerov.
 • Prijala pozvánku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na oslavy 400. výročia Žilinskej synody.
 • Predseda inštaloval br. kaz. Gabirela Gajdoša za druhého kazateľa Zboru CB v Banskej Bystrici s poverením pre misijnú stanicu v Žiari nad Hronom.
Zapísal: Ján Henžel