Rokovanie rady - Január 2010

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 21.-22. januára 2010
 • Príprava tréningovej konferencie MÁME ČO ZVESTOVAŤ s Davidom Jackmanom 25.-27. marca v Liptovskom Mikuláši. V tomto roku bude dôraz na zvestovaní biblických príbehov. Prihlášky prijíma kancelária RCB do 20. Februára.
 • Upravila program pastorálky kazateľov 24.-25. marca v RZ Demänovka v Liptovskom Mikuláši.
 • Prerokovala a pripomienkovala správy z vitizácie Zboru CB v Banskej Bystrici a Zboru CB v Žiline.
 • Mala neformálny rozhovor s Miroslavom Oravcom, predchádzajúcim predsedom RCB a súčasným administrátorom Zboru CB v Kalinove.
 • Pracovný rozhovor so staršovstvom Zboru CB v Kalinove o živote zboru, vzťahu k Betánii a najmä o evanjelizačných plánoch zboru.
 • Rozhovor s vikárom Ervinom Mittelmannom o jeho doterajšej službe a živote v Kalinove, ako aj o príprave na ordináciu.
 • Diskutovala o príprave smernice pre udeľovanie študijného voľna pre kazateľov v činnej službe.
 • Rozhodla o riešení akútnej situácie pri úprave platov zamestnancov cirkvi, ktorá vznikla zmenou pôvodného prísľubu Ministerstva kultúry. Možný dopad na rozpočet celocirkevných prostriedkov vysvetlí predseda finančného odboru správcom a hospodárom zborov listom.
 • S vďakou prijala prezentáciu novej internetovej stránky www.cb.sk a doporučuje zborom ich aktívne využívať. Uložila internetovému odboru ďalej pracovať na jej rozvíjaní.
 • Odsúhlasila odpoveď predsedu na otázky Slavic Gospel Association o ekumenických vzťahoch Cirkvi bratskej.
 • Pokračovala v diskusii o pracovnej náplni správcov zborov a o návrhu uplatňovania solidarity zborov pri ich odmeňovaní.
Zapísal: Ján Henžel