Rokovanie rady - November 2009

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 12.-13. novembra 2009

 • RCB sa zaoberala okolnosťami, ktoré súvisia s odchodom br. kaz. Pavla Halžu do dôchodku a postupom staršovstva a členského zhromaždenia pri hľadaní jeho nástupcu v košickom zbore.
 • Prijala informáciu bardejovského staršovstva o ich hľadaní kazateľa.
 • Vzhľadom na pretrvávajúci záujem trenčianskeho zboru o službu Ihora Huzij-a z Ukrajiny, RCB sa rozhodla pozvať ho na vzájomný rozhovor.
 • RCB vzala na vedomie rozhodnutie levického zboru o vytvorení spoločnej neziskovej organizácie s obcou Horná Seč na vybudovanie a prevádzkovanie domova sociálnych služieb a pri spoločnom rokovaní so staršovstvom upozornila na riziká, ktoré sú s tým spojené. V tejto súvislosti prejednala aj list br. kaz. Miroslava Haszicsa, ktorý je jedným z iniciátorov tohto projektu a ktorého staršovstvo navrhuje do funkcie riaditeľa uvedeného domova sociálnych služieb. Vzhľadom na dlhodobú orientáciu br. Haszicsa na sociálnu službu, Rada súhlasí s jeho uvoľnením do tejto služby. Pretože zámerom je jeho duchovenské pôsobenie aj v tejto novej funkcii, ponechala mu ordináciu a po 1-2 rokoch prevádzky zariadenia ju prehodnotí. Najmä o týchto skutočnostiach viedla spoločný rozhovor aj na stretnutí s levickým staršovstvom.
 • RCB rokovala o postupe k posilňovaniu vzájomnej solidarity jednotlivých zborov v odmeňovaní správcov zborov.
 • RCB rozhodla o termínoch svojich schôdzí do výročnej konferencie. Výročná konferencia CB sa uskutoční 30. apríla – 1. mája 2010 v Leviciach.
 • Pastorálka kazateľov sa uskutoční 24.-25. marca 2010 s témou „Manželstvo, sobáš, rozvod a nové manželstvo.“ Pastorálka plynule nadviaže na Teologickú konferenciu.
 • Teologická konferencia O zvestovaní biblických príbehov s Davidom Jackmanom v spolupráci s European Leadership Forum pre kazateľov, staršovstvá a iných duchovných pracovníkov sa uskutoční 25.-27. marca 2010 v Liptovskom Mikuláši.
 • RCB mala rozhovor so zástupcom misie Reach Global, Toddom Hiltibranom a kaz. Štefanom Evinom o vnútrozborovom vzdelávaní CCBT a povzbudila ich k uplatňovaniu v našich zboroch. Hovorili sme aj o situácii v získavaní misionárov pre Slovensko a možnostiach vysielania slovenských misionárov v spolupráci s Reach Global.
 • Na Church Planting Institute do Amsterdamu v marci 2010 deleguje Petra Prištiaka, Juraja Kohúta, Gabriela Gajdoša a Jána Henžela.
 • RCB odporúča br. kaz. Petrovi Prištiakovi prijať pozvanie Evanjelickej aliancie na svetový kongres Laussanskej iniciatívy v Kapskom Meste v októbri 2010.

Zapísal: Ján Henžel