Rokovanie rady - Október 2009

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 8. októbra 2009

  • RCB prijala správu Dagmar Danelovej o veľkom detskom letnom pobyte 1.-8. augusta v Hornej Vsi. Vyjadruje vďaku Pánu Bohu za požehnanie a ochranu a Dagmar so spolupracovníkmi za ich obetavú službu.
  • Poverila Štefana Evina, aby konzultoval s Odborom detí, dorastu a mládeže sylaby materiálov na vyučovanie detí.
  • Vyzýva staršovstvá a správcov zborov, aby podporovali svojich pracovníkov s deťmi a viacej propagovali celoslovenské tábory a konferencie, ktoré považujeme za dôležité pre posilňovanie ich integrity.
  • RCB prerokovala správu zo schôdze Odboru detí, dorastu a mládeže z 25. septembra. K niektorým témam sa vrátime na najbližšej schôdzi v novembri, ale vyjadrujeme vďačnosť za rozvoj aktivít Odboru a zvlášť za dobrý začiatok Školy vedúcich mládeže.
  • V rámci testovania novej internetovej stránky cb.sk (www.cb.sk/EE/pokus) vyzývame správcov zborov, aby vyzvali ľudí, ktorí majú blízko k internetu, aby vyjadrili Ingernetovému odboru svoje pripomienky a návrhy na zlepšenie.
  • RCB víta možnosť pravidelne informovať cirkev aj širšiu verejnosť o svojej činnosti v pravidelnej rubrike časopisu Dialóg.
  • Rada poverila pracovníkov kancelárie pripraviť podklady pre rokovanie o zásadných personálnych otázkach pracovníkov cirkvi.
  • RCB schválila rozdelenie jednorázovej podpory pre všetkých pracovníkov cirkvi a jej účelových zariadení, ktorú poskytla Evangelische Partnerhilfe.


Zapísal: Ján Henžel