Rokovanie rady - September 2009

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 21.-22. septembra 2009 v Starej Turej

 • RCB mala spoločný rozhovor so staroturanským zborom, na ktorom sme s radosťou počúvali pozitívne správy z letných táborov detí a mládeže. Z toho vyplýva aj akútna potreba pracovníka pre mládež. Spoločne sme sa však zdieľali aj niektorých pastoračne  ťažkých a citlivých témach.
 • Po vstupnom rozhovore RCB menovala Mareka Jurču za vikára v hermanovskom zbore, kde sa bude starať prednostne o prácu na stanici Giraltovce. Rada pripravuje jeho zahraničný študijno-pracovný pobyt, ktorý považuje za pokračovanie v príprave na kazateľskú službu.
 • Viedli sme spoločný pohovor s br. Milanom Prišťákom (Levice) o jeho prihláške do vikariátu. RCB víta ochotu a vníma aj obdarovanie tohto služobníka. Hovorili sme o termíne a podmienkach pri službu vikára v našej cirkvi.
 • RCB viedla pohovor s br. Tomášom Henželom (Nitra) o jeho službe a zodpovednosti v novozaloženom misijnom zbore. Tomáš bol v tomto zbore menovaný za podpredsedu staršovstva a prijatý za diakona na 20% úväzok.
 • RCB prijala prihlášku a odporučenie staršovstva kalinovského zboru na ordináciu vikára Ervina Mittelmanna. Zadala mu tému ordinačnej práce: „Cirkev a jej poslanie podľa Pána Ježiša.“ Jeho konzultantom bude Ján Henžel a vypracuje ju do konca roka 2009.
 • Venovala sa personálnym otázkam bratov a sestier, ktorí sú na Slovensku alebo v zahraničí pred ukončením svojej prípravy na duchovenskú službu.
 • Rada prijala informáciu a prezentáciu internetového odboru o novej verzii web stránky Cirkvi bratskej v testovacom režime www.cb.sk/EE/pokus. Internetový odbor bude testovať a zbierať pripomienky užívateľov k obsahovej stránke do 30. novembra 2009.
 • Prijala informáciu o on-line databáze www.cbdata.sk, ktorá je určená pre internú potrebu cirkvi. Budú v nej dostupné informácie, ktoré sú potrebné pre praktické potreby zborov a orgánov CB.
 • RCB odsúhlasila zmenu smernice č. 18/2009 Pracovný poriadok. Podstatná zmena sa týka spôsobu čerpania dovolenie zamestnancov CB.
 • RCB odsúhlasila návrh finančného odboru o mechanizme úhrad zborov pre ústredie podľa uznesenia Konferencie 2009.
 • Udelila súhlas na vysluhovanie sv. Večere Pánovej v pôsobnosti misijného zboru v Nitre pre podpredsedu staršovstva Tomáša Henžela v prípadoch, ktoré uviedlo nitrianske staršovstvo.
 • RCB súhlasí so zaradením Mirky Števkovej, riaditeľky účelového zariadenia Kontakt, na miesto diakonky od 1. 1. 2010.

Zapísal: Ján Henžel