O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2024 - 1

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 3.-5.6. 2024 v moravskom Lipove. Bola to prvá porada Rady v tomto funkčnom období
 • Rada začala stretnutie diskusiou o princípoch svojho fungovania
 • Ďalšia časť rokovania prebiehala spoločne s českou Radou CB. Obe rady spolu rokovali o príprave spoločnej pastorálnej konferencie (september 2024) a Spoločnej konferencie 2025, o možnostiach spolupráce pri vizitáciách zborov, o kaplánskej službe v ČR, a o ďalších témach vyplývajúcich z aktuálneho diania v CB v SR a v ČR
 • Rada zvolila za prvého podpredsedu Rady CB Miroslava Moravského a za druhého podpredsedu Rady CB Petra Prištiaka
 • Rada vymenovala zloženie Odboru humanitárnej pomoci (OHP) na obdobie od 1.6.2024 do 31.12.2024: Ondrej Lupták (Bratislava – Paradox) – predseda, Miroslav Klč (Michalovce), Ľubomír Lorinc (Prešov), Petr Kučera (Bratislava - Cukrová), Juraj Klementovič (Rada CB – administrátor)
 • Rada diskutovala o zložení ďalších odborov Rady. Zoznam odborov (a ich zloženie) bude zverejnené po ich vytvorení
 • Rada schválila účasť Milana Mitanu a Juraja Institorisa ako delegátov CB na konferencii IFFEC v októbri 2024 v Medelline v Kolumbii
 • Rada stanovila termíny budúcich porád Rady. Termíny stretnutí sú v kalendári na webe cb.s
 • Rada odsúhlasila preplácanie poplatku za internet a režijných nákladov kancelárie predsedu Rady v mieste jeho bydliska, a tiež preplácanie nákladov na reprezentáciu (dary a občerstvenie) predsedu Rady.
 • Rada vymenovala za administrátora zboru v Košiciach Martina Kačura na obdobie od 1.7.2024 do 30.6.2025
 • Rada vymenovala Milana Mitanu a Todda Pattersona za zástupcov CB vo Výbore Združenia evanjelikálnych cirkví
 • Rada vymenovala Milana Mitanu za zástupcu CB v Riadiacom výbore Ekumenickej rady cirkví
 • Rada schválila príspevok ku mzde Davida Spodniaka z Fondu Levita na ďalší rok
 • Rada rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s Romanom Dirdom na dobu neurčitú. Zároveň schválila príspevok k jeho mzde z Fondu Levita na ďalší rok.
 • Rada na žiadosť staršovstva Zboru v Spišskej Novej Vsi rozhodla o predĺžení vikariátu Romana Dirdu o jeden rok
 • Rada diskutovala o pripravovanej novelizácii Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorá sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní
 • Predseda Rady informoval o priebehu stretnutia predstaviteľov cirkví s Prezidentkou SR a novozvoleným Prezidentom SR.
 • Rada rozhodla o konaní pravidelných dobrovoľných online stretnutí (raz mesačne) pre kazateľov, vikárov a členov Rady
 • Rada rozhodla o úprave spôsobu vyplatenia odmeny schválenej končiacemu predsedovi Rady
 • Rada sa rozprávala o ďalších témach, ktoré však zatiaľ nenadobudli formu uznesení

* * *