O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v máji 2024

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 15.5.2024 v Banskej Bystrici. Bola to posledná porada Rady v tomto funkčnom období. Porady sa zúčastnili aj členovia Rady zvolení na nové funkčné obdobie.
  • Rada vyjadruje poďakovanie bratom a sestrám zo žilinských zborov, ktoré zabezpečili výborné podmienky a servis pre výročnú Konferenciu 2024.
  • Prerokovala a schválila vizitačné správy z vizitácie Zboru v Košiciach a Zboru v Hermanovciach nad Topľou.
  • Rada k 1. 6. 2024 vymenovala za administrátora misijného Zboru v Trenčíne Davida Spodniaka a za hospodára misijného Zboru v Trenčíne Miloša Potfaja.
  • Ukončila činnosť Transformačnej komisie zboru v Trenčíne k 14. máju 2024.
  • Rada schválila študijné voľno kazateľa Daniela Pastirčáka v termíne od 10.6. do 10.9. 2024.
  • Schválila štylistické zmeny v Poriadku CB pred jeho aktuálnym vydaním so zmenami prijatými na Konferencii 2024.
  • Predseda Spoločenstva evanjelia Ján Henžel poďakoval Rade za podporu pri organizovaní konferencií Máme čo zvestovať a seminárov o kázaní. Vyjadril túžbu a záujem, aby medzi Cirkvou bratskou a Spoločenstvom evanjelia fungovalo čo najlepšie vzájomné partnerstvo, aby spoločne prinášali nemenné evanjelium do meniaceho sa sveta. 

 

* * *