O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v apríli 2024

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 9.4.2024 v Banskej Bystrici
 • Rada zobrala na vedomie plánovanú slávnosť pri príležitosti 30. výročia vzniku Katedry teológie a katechetiky na UMB v dňoch 26.–27.4.2024
 • Zobrala na vedomie, že staršovstvo aj členské zhromaždenie zboru v Bardejove 17.3.2024 vyjadrili súhlas s pokračovaním služby kazateľa Martina Uhriňáka v zbore
 • Zobrala na vedomie, že účastníci porady hospodárov a správcov zborov prerokovali hospodárenie ústredia za rok 2023 a návrh rozpočtu a príspevkov zborov na spoločné potreby cirkvi na rok 2024
 • Zhodnotila jarnú pastorálku kazateľov s manželkami
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Nitre
 • Rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s Davidom Spodniakom (vikár v Nitre) na dobu neurčitú
 • Rozhodla, že otázku nového administrátora zboru v Košiciach po ukončení mandátu Petra Prištiaka bude riešiť nová Rada
 • Rada súhlasí s ukončením pracovnoprávneho vzťahu s Jánom Henželom (tajomník Rady) k 31.5.2024 na jeho žiadosť
 • Rada zobrala na vedomie, že o prevod členstva do zboru v Nitre požiadalo 14 z 15 členov Zboru v Trenčíne
 • Schválila znenie konferenčného návrhu na zrušenie konferenčného uznesenia o zrušení Zboru v Trenčíne
 • Pripravila personálne návrhy pre Konferenciu 2024
 • Rozhodla, že stretnutie s členmi novej Rady bude v Banskej Bystrici 14. mája 2024

***