O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v januári 2024

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 9.1.2024 formou Zoom videokonferencie
 • Rada prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie Zboru v Bardejove
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie Zboru v Bratislave – Kaplnka a pripojila k nej svoje stanovisko
 • Poverila Martina Kačura, aby viedol hlasovanie o zotrvaní kazateľa Martina Uhriňáka v Zbore v Bardejove v trinástom roku jeho pôsobenia v zbore
 • Rozhodla o ponechaní základného členského príspevku pre Združenie evanjelikálnych cirkví pre rok 2024 vo výške 2.000 €. Rovnako ako v predchádzajúcom roku vyzve a povzbudí zbory k dobrovoľným príspevkom na podporu činnosti Katedry teológie a katechetiky. V prípade, že celková výška základného členského príspevku a dobrovoľných príspevkov zborov v sumáre nedosiahne výšku 3.000 €, bude členský príspevok do tejto výšky dorovnaný
 • Vzala na vedomie, že Evanjelická cirkev metodistická ukončila svoje členstvo v Združení evanjelikálnych cirkví k 1.1.2024
 • Vzala na vedomie oslavu 30. výročia Katedry teológie a katechetiky plánovanú na 26.-27.4.2024
 • Rada súhlasí s tým, aby organizácia Greater Europe Mission (GEM) uzatvorila rámcovú dohodu so zborom vo Svätom Jure týkajúcu sa podpory Milana Mitanu ako misionára GEM
 • Vzala na vedomie predbežný stav hospodárenia ústredia k 31.12.2023
 • Vzala na vedomie finančnú správu Fondu Nové zbory za rok 2023
 • Termín jarnej pastorálky je stanovený na 22.3.2024
 • Rada (v zložení bez predsedu) rozhodla, že v prípade, že súčasnému predsedovi by mal s ukončením jeho funkcie skončiť aj pracovnoprávny vzťah s Cirkvou bratskou, ponúkne mu pokračovanie tohto vzťahu do konca júna 2024 a vyplatenie odmeny vo výške dvoch mesačných platov.

* * *