O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2023

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 7.11.2023 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada s vďakou víta vydanie celej Biblie v rómskom jazyku, na čom sa podieľal tím vedený misionárom Pierrom Van Vuurenom. Na slávnostnom uvedení tejto Biblie v Sabinove 10.12.2023 sa za Radu CB zúčastní kazateľ Martin Kačur.
 • Oboznámila sa s výsledkami prieskumu „Cirkevná škola ako nástroj evanjelia“ v zboroch CB. Za jeho vypracovanie ďakuje Evanjelizačno-misijnému odboru a odporúča ho do pozornosti zborom.
 • Vzala na vedomie list, ktorý napísalo staršovstvo zboru v Košiciach českej Rade CB ako reakciu na Pastiersky list českej Rady CB k diskusii o manželstve.
 • Vzala na vedomie správu Juraja Sabola zo služobnej cesty v Albánsku.
 • Na návrh staršovstva zboru v Bratislave – Kaplnka rozhodla o predĺžení vikariátu Pavla Jurču o jeden rok.
 • Predĺžila do 31.12.2024 Miroslavovi Moravskému mandát administrátora zboru v Kalinove, kazateľovi Jánovi Máhrikovi mandát administrátora zboru v Žiline, kazateľovi Petrovi Kučerovi mandát administrátora zboru v Starej Turej; kazateľovi Štefanovi Evinovi mandát administrátora zboru v Trenčíne do 31.5.2024.
 • Rada po vzájomnej dohode zúčastnených strán súhlasí s predĺžením dohody o súbežnej službe kazateľa Filipa Pangráca v zbore v Bardejove a v zbore vo Vranove nad Topľou v súčasnom znení o ďalšie dva roky.
 • Rozhodla o zaradení Zboru v Bratislave – Paradox medzi riadne zbory k 1.1.2024. Rada vymenovala staršovstvo Zboru v Bratislave – Paradox v zložení: Tomáš Henžel – kazateľ a správca zboru, Ján Verčimák – kazateľ, Ondrej Lupták, Filip Sucháč, Ivan Márföldi, Martin Kaščák. Staršovstvo zvolí z vymenovaných starších podpredsedu staršovstva a hospodára zboru.
 • Vymenovala členov Správnej rady DZB, ú.z. na obdobie 1.1.2024 – 31.12.2027 v zložení:  Pavel Boroš, Anna Andréová, Ondrej Lupták, Jana Hlatká a Ján Komrska.
 • Vymenovala členov Dozornej rady DZB, ú.z. na obdobie 1.1.2024 – 31.12.2027 v zložení: Marcel Markuš, Peter Šimkovic a Jakub Novotný.
 • Rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s riaditeľom DZB, ú.z. Adamom Markušom na dobu neurčitú.
 • Schválila pôžičku z Waderovho fondu pre zbor v Prešove vo výške 20.000 € na rekonštrukciu kotolne. Minimálna splátka pôžičky v roku 2024 predstavuje 4.000 eur. Celá pôžička je splatná do novembra 2025.
 • Stanovila termín Konferencie 2024 na 4. 5. 2024. O mieste konania Konferencie rozhodne neskôr.

* * *