O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v októbri 2023

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 3.10.2023 formou Zoom videokonferencie
 • Rada mala pravidelný rozhovor s tajomníkom pre mládež Slavomírom Krupom o jeho činnosti a aktuálnom dianí v Únii detí a mládeže, o letných táboroch a konferencii UPdate
 • Oboznámila sa so správou Milana Mitanu z IFFEC konferencie Joining Hands for Mission in Europe v Španielsku
 • Vzala na vedomie priebežné hodnotenie vikárov Ľubomíra Lorinca (zbor v Prešove), Pavla Jurča (zbor v Bratislave – Kaplnka) a Romana Dirdu (zbor v Spišskej Novej Vsi) od staršovstiev týchto zborov
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Spišskej Novej Vsi. Poveruje študijný odbor Rady, aby sa zaoberal potrebou koučingu pre začínajúcich kazateľov
 • Oboznámila sa s aktuálnou situáciou pri transformácii zboru v Trenčíne. Zbor si zvolil dvoch zástupcov pre komunikáciu s transformačnou komisiou a zbormi
 • Rada na základe žiadosti staršovstva zboru v Hermanovciach nad Topľou rozhodla o zmene Samostatnej kazateľskej stanice v Giraltovciach na Kazateľskú stanicu v Giraltovciach
 • V súčinnosti s Komisiou pre návrhy určila termíny pre podávanie návrhov na Konferenciu 2024
  •  1. kolo podávania návrhov: do 29. januára;
  •  posúdenie, stanovisko komisie a rozposlanie zborom: do 14. februára;
  •  2. kolo – iba pozmeňovacie návrhy: do 11. marca;
  •  stanovisko komisie a odovzdanie Kancelárii Rady: do 28. marca
 • Rada súhlasí s postupom navrhnutým Predsedníctvom Spoločnej konferencie, aby návrhy, ktoré majú byť Spoločnej konferencii 2025 predložené prostredníctvom Zemských konferencií, boli najprv predložené do 30.11.2023 na posúdenie Predsedníctvu Spoločnej konferencie

* * *