O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2023

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12.9.2023 v Banskej Bystric
  • Rada vzala na vedomie správu kazateľa Ervina Mittelmanna zo študijného voľna
  • Vzala na vedomie priebežné hodnotenie vikára Davida Spodniaka (zbor v Nitre) od staršovstva zboru.
  • Vzala na vedomie rozhodnutia členského zhromaždenia zboru v Trenčíne: (1) Služobný byt, ktorý je vo vlastníctve zboru, zbor nebude predávať, ale prevedie ho na iný subjekt v štruktúre Cirkvi bratskej. (2) V prípade budúceho predaja uvedenej nehnuteľnosti bude čistý výnos z predaja tejto nehnuteľnosti rozdelený tak, že 60% bude patriť Cirkvi bratskej a 40% si ponechá ten subjekt, ktorý bude nehnuteľnosť vlastniť v čase predaja. Uvedené podiely zodpovedajú štruktúre zdrojov, pomocou ktorých bol byt v roku 2001 zakúpený.
  • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie Zboru v Bratislave – Paradox
  • Rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s vikárom Romanom Dirdom (zbor v Spišskej Novej Vsi) do 30.9.2024 a schválila príspevok k jeho mzde z Fondu Levita
  • Vymenovala za členov Študijného odboru Milana Mitanu a Juraja Institorisa
  • Rada požiada zúčastnené staršovstvá a kazateľa Filipa Pangráca o písomné vyhodnotenie doterajších skúseností so súbežným pôsobením kazateľa v zboroch vo Vranove nad Topľou a v Bardejove

* * *