O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2023

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 5.-6.6.2023 vo Valticiach. Na rokovanie nadväzovalo spoločné stretnutie s českou Radou CB, na ktorom boli na žiadosť českej strany prítomní aj budúci členovia Rady, zvolení na slovenskej Konferencii. Účastníci spoločného stretnutia zdieľali, ako osobne vnímajú silné a slabé strany cirkvi. V ďalšej časti predseda českej Rady David Novák komentoval svoju predsednícku správu zameranú na vedenie zboru staršovstvom a kazateľom. Slovenskú stranu zaujímali skúsenosti českej Rady pri  rušení/zlúčení zboru
 • Rada vzala na vedomie správu kazateľa Juraja Sabola zo služobnej cesty v USA
 • Určila za overovateľov zápisnice z Konferencie Evu Myjavcovú (Žilina) a Pavla Jurču (Bratislava - Kaplnka)
 • Vymenovala za administrátora zboru v Košiciach Petra Prištiaka
 • Rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s Ľubomírom Lorincom (vikár v Prešove) do 31.7.2024
 • Rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s Martinom Kaščákom (pastoračný asistent v Bratislave – Paradox) na dobu neurčitú
 • Rozhodla o zmene pracovnoprávneho vzťahu s Davidom Spodniakom (vikár v Nitre) na plný úväzok od 1.9.2023 a príspevku z fondu Levita
 • Rozhodla, že študijné voľno pre celocirkevného pracovníka posúdi Rada individuálne po predložení žiadosti
 • Vymenovala zloženie Odboru humanitárnej pomoci na obdobie od 1.7.2023 do 31.12.2023: Ondrej Lupták (Bratislava – Paradox) – predseda, Miroslav Klč (Michalovce), Ľubomír Lorinc (Prešov), Petr Kučera (Bratislava - Cukrová), Juraj Klementovič (Rada CB – administrátor)
 • Schválila nové znenie smernice č. 20 – Mimomzdové nároky zamestnancov a aktualizovala výšku stravovacej poukážky od 1.7.2023 na 6 eur
 • Rozhodla, že rozhodovanie o použití prostriedkov z Fondu pre Rómsku misiu bude v jej kompetencii
 • Rozhodla, že revízorom hospodárenia ústredia CB prislúcha kompenzácia ušlej mzdy za čas výkonu revízie v rovnakej výške ako členom Rady podľa Mzdového poriadku
 • Rada odporúča kazateľom a vikárom účasť na spoločnej pastorálke 6.-8.10.2023 v hoteli Jezerka (Seč-Ústupky, ČR)
 • Schválila účasť Milana Mitanu na konferencii Joining Hands for Mission in Europe 2023 v Madride a úhradu s tým súvisiacich nákladov
 • Ukončila činnosť mimoriadnej vzitačnej komisie zboru v Trenčíne a vymenovala komisiu poverenú prípravou zrušenia zboru v zložení Juraj Klementovič (predseda), Milan Mitana a Petr Kučera
 • Zobrala na vedomie vystúpenie dvoch členov zo zboru v Trenčíne z cirkvi
 • Rozhodla o príspevku z Publikačného fondu na vydanie knihy 10 dôležitých otázok tínedžerov o kresťanstve na korektúru, grafické spracovanie a sadzbu

* * *