O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v máji 2023

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 2.5.2023 formou Zoom videokonferencie
  • Rada 19.4.2023 per rollam rozhodla, že delegátmi za CB na valnom zhromaždení Ekumenickej rady cirkví (ERC) 26.4.2023 budú predseda Rady a riaditeľ kancelárie
  • Rada 19.4.2023 per rollam rozhodla nominovať na člena Revíznej komisie ERC Juraja Klementoviča; na funkciu predsedu ERC nominovať generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka a na funkciu podpredsedu ERC Jána Szőllősa z BJB
  • Rada 19.4.2023 per rollam rozhodla, že na Konferenciu 2023 pozve ako hosťa šéfredaktora časopisu Dialóg
  • Rada pripravila predbežné návrhy na zapisovateľov a predsedníctvo Konferencie CB
  • Zobrala na vedomie oznámenie kazateľa Rastislava Betinu, že v júni 2023 ukončí svoju kazateľskú službu v súvislosti s odchodom do dôchodku
  • Zobrala na vedomie pozvanie Kresťanskodemokratického hnutia k okrúhlemu stolu na tému „Čo očakávajú cirkvi od štátu?“. Keďže termín koliduje s Konferenciou CB, Rada sa možnou účasťou na tomto podujatí nezaoberala.

* * *