O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v apríli 2023

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 4.4.2023 formou Zoom videokonferencie
  • Rada mala rozhovor s tajomníkom pre mládež Slavomírom Krupom o jeho činnosti a aktuálnom dianí v Únii detí a mládeže. Schválila úhradu nákladov na jeho účasť na konferencii Máme čo zvestovať
  • Rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s vikárom Davidom Spodniakom do 30.4.2024 a o výške príspevku pre neho z Fondu Levita od 1.5.2023
  • Schválila študijné voľno kazateľa Ervina Mittelmanna v termíne od 1.4. do 18.6. a od 26.6. do 9.7.2023
  • Schválila návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2022, rozpočet na spoločné potreby cirkvi na rok 2023 a návrh príspevkov zborov na spoločné potreby cirkvi v roku 2023
  • Pripravila pre Konferenciu návrh na riešenie situácie v Trenčíne
  • Zobrala na vedomie predbežné nominácie na Konferenciu Lausanne movement 2024 v Soule. Nominácie nepripravuje Rada ale nominačný výbor, v ktorom sú zástupcovia viacerých cirkví
  • Rada má záujem pokračovať v spolupráci s Drahom a Zuzanou Polohovými v oblasti pastoračnej starostlivosti o manželstvá a rodiny

* *