O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v marci 2023

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 6.3.2023 v Bratislave.

 • Rada mala rozhovor so zástupcami českej Rady, počas ktorého sa hodnotila Spoločná konferencia a diskutovalo o spôsoboch, ako zlepšiť vzájomné vzťahy. Rada sa plánuje venovať diskusii o hraniciach teologických presvedčení v rámci CB na spoločnom stretnutí Rád v júni 2023.

 • Rada 3.2.2023 per rollam rozhodla, že záporný zostatok za rok 2022 na sponzorskom účte vikára Filipa Pangráca bude vyrovnaný z prostriedkov Fondu Levita.

 • Vyzdvihla dobrú úroveň jarnej pastorálky s manželkami, rozvrh a obsah programu a prínos rečníkov.

 • Oboznámila sa s informáciou, že ani po komunálnych voľbách nemôžu veriaci z rómskych komunít získať žiadnu nehnuteľnosť ani na prenájom na spoločné stretnutia ani za účelom výstavby vhodného objektu. Prekážky kladie majoritná cirkev aj majoritné obyvateľstvo.

 • Oboznámila sa s konferenčným návrhom niektorých zborov o potrebe zachovať jednotnú Cirkev bratskú a budovanie vzťahov medzi slovenskou a českou vetvou našej cirkvi.

 • Zaoberala sa situáciou zboru v Trenčíne. Na základe správy vizitačnej komisie a rozhodnutia členského zhromaždenia pripraví pre Konferenciu návrh na ďalší postup.

 • Vzala na vedomie, že uvedenie kazateľa Filipa Pangráca do služby kazateľa zboru v Bardejove sa uskutočnilo 29.1.2023 (vykonal Martin Kačur).

 • Vzala na vedomie, že kazateľ Pavol Bomba požiadal o členstvo v zbore Banská Bystrica.

 • Vzala na vedomie správu Jána Máhrika zo služobnej cesty v USA.

 • Vzala na vedomie finančnú správu Fondu Nové zbory za rok 2022.

 • Vzala na vedomie, že od 16.1.2023 je superintendentkou Evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku kazateľka Dr. Gabriella Kopas.

 • Vzala na vedomie pripravovanú konferenciu o diakonickej službe v zbore, ktorú organizuje zbor v Bratislave 20.5.2023.

 • Určila predsedu Rady za vizitátora v Spišskej Novej Vsi namiesto Slavomíra Polohu, ktorý sa tejto úlohy vzdal.

 • Schválila Správu o činnosti Rady ako materiál pre Konferenciu.

 • Schválila vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu náboženská výchova/náboženstvo za Cirkev bratskú.

 • Rada oslovila odbory PLANt a EMO ohľadom nominovania zástupcov na konferenciu Joining Hands for Mission in Europe 2023 v Španielsku.

 • Rada Podporuje prípadnú nomináciu kazateľa Petra Prištiaka a Lei Laurovičovej ako zástupcov na Konferenciu Lausanne movement 2023 v Budapešti a 2024 v Soule.

  * * *