O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v januári 2023

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 11.1.2023 v Banskej Bystrici.

 • Výročia zborov v roku 2023:

  1.1.1928 – Bratislava – 95 rokov od vzniku zboru

  1.1.2013 – Spišská Nová Ves – 10 rokov od vzniku zboru

  1.1.2018 – Trnava – 5 rokov od vzniku zboru

  1.3.1988 – Michalovce – 35 rokov od vzniku zboru a otvorenia modlitebne (10.7.1988)

  1.4.2013 – Bratislava – Kaplnka – 10 rokov od vzniku zboru

  2.9.1923 – Prešov – 100 rokov od vzniku prvého zboru CB na Slovensku

  15.9.2003 – Hermanovce – 20 rokov od vzniku zboru a otvorenia modlitebne (21.9.2003)

  2.10.1988 – Košice – 35 rokov od otvorenia modlitebne

 • Rada vzala na vedomie, že uvedenie kazateľa Filipa Pangráca do služby správcu zboru vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo 8.1.2023 (vykonal predseda Rady).

 • Vzala na vedomie správu zo študijného voľna kazateľa Jána Máhrika.

 • Vzala na vedomie materiál z Komisie pre Poriadok CB.

 • Ak to okolnosti dovolia, Rada plánuje rozhovor so správcami misijných zborov počas jarnej pastorálky.

 • Rada odporúča Slavomíra Krupu ako kandidáta pre voľbu predsedu Únie detí a mládeže na obdobie rokov 2023 – 2027.

 • Odporúča Výboru Združenia evanjelikálnych cirkví udeliť bratovi kazateľovi Jurajovi Institorisovi cirkevné poverenie – kánonickú misiu – pre vykonávanie pedagogickej činnosti na Katedre teológie a katechetiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 • Obnovila svoj súhlas s Preambulou a Vieroučným základom Združenia evanjelikálnych cirkví podľa znenia, ktoré je súčasťou stanov združenia a predloží ho Výboru združenia.

 • Otázkou zvýšenia členské príspevku do Združenia evanjelikálnych cirkví a možnosťami pre financovanie misie medzi Rómami sa bude zaoberať finančný odbor na stretnutí hospodárov a správcov zborov.

 • Rada na základe žiadosti Volebnej komisie dala súhlas na zverejnenie svojho stanoviska k voliteľnosti kazateľov za členov Rady.

 • Predĺžila predsedovi Rady mandát administrátora zboru v Trenčíne do 31.12.2023. Situácia v tomto zbore, ktorý nemá vlastné duchovné vedenie, je zložitá.

 • Rozhodla, že výročná Konferencia sa uskutoční 12. – 13. mája 2023 v Leviciach.

 • Rozhodla o vizitáciách zborov v roku 2023: Bardejov, Bratislava – Kaplnka, Bratislava – Paradox, Prešov a Spišská Nová Ves.

 • Rozhodla, že mzdy pracovníkov ústredia pre rok 2023 budú zodpovedať základnej výmere podľa tabuľky základných platov.

  * * *