O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 6.12.2022 formou Zoom videokonferencie
 • Rada vzala na vedomie, že 27.11.2022 bol kazateľ Filip Pangrác zvolený za kazateľa a správcu zboru vo Vranove nad Topľou a zároveň bol zvolený za ďalšieho kazateľa zboru v Bardejove. Inštalácia vo Vranove je plánovaná na 8.1.2023
 • Vymenovala za administrátora zboru v Starej Turej kazateľa Petra Kučeru na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023
 • Rada súhlasí s ukončením pracovnoprávneho vzťahu s kazateľom Gabrielom Gajdošom k 31.12.2022 na jeho žiadosť
 • Vymenovala ekonóma ústredia Ondreja Prišťáka za člena Finančného odboru Rady
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie Zboru v Košiciach - Mozaika
 • Zhodnotila Spoločnú konferenciu 2022 a vyjadrila poďakovanie hosťovskému zboru v Bratislave – Cukrová za príkladnú organizáciu a pohostinnosť
 • Prijala stanovisko pre Volebnú komisiu k voliteľnosti kazateľov navrhnutých pre voľbu Rady CB
 • Znova sa zaoberala možnosťou uzatvárania mandátnych zmlúv medzi ústredím cirkvi a duchovenskými pracovníkmi. Prijala nové uznesenie, ktoré upravuje túto záležitosť a v tomto zmysle dala odpoveď kazateľovi Ervinovi Mittelmannovi. (Uznesenie je prílohou tejto informácie.
 • Rozhodla, že nevyčerpaná časť štátnych prostriedkov za rok 2022, určená pôvodne pre vikárov, bude prerozdelená všetkým zborom, ktoré pravidelne a v plnej výške čerpajú svoju časť štátneho príspevku na mzdy zamestnancov, a to podľa rovnakého kľúča, podľa ktorého dochádza k prerozdeleniu základnej časti štátneho príspevku
 • Schválila nové znenie smernice č.17 – Mzdový poriadok a v súlade s uznesením Konferencie CB č. 2022_9 aktualizovala Tabuľku základných platov pre rok 2023
 • Stretnutie Rady s členmi zboru v Trenčíne 11.12.2022 bude viesť Milan Mitana
 • Rozhodla o odmenách pre pracovníkov ústredia cirkvi
 • Rada 12.12.2022 per rollam vymenovala Odbor humanitárnej pomoci na obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023 v zložení: Ondrej Lupták (Bratislava – Paradox) – predseda, Miroslav Klč (Michalovce), Ľubomír Lorinc (Prešov), Petr Kučera (Bratislava - Cukrová), Ján Henžel (Rada CB), Juraj Klementovič (Rada CB – administrátor)

 

Príloha: Uznesenie Rady CB č. 2022_163

Rada prehodnotila uznesenie 2022_70 týkajúce sa uzatvárania mandátnych zmlúv s duchovenskými pracovníkmi a nahradila ho uznesením v tomto znení:              

 1. Rada neodporúča zborom zamestnávať duchovenských pracovníkov formou mandátnych zmlúv (o.i. aj pre nízke minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne)
 2. Ak sa zbor napriek tomu rozhodne uzavrieť mandátnu zmluvu s duchovenským pracovníkom, ktorý poberá príspevok ku mzde zo štátnych prostriedkov, môže mu prostredníctvom nej vyplácať prostriedky nad rámec tohto príspevku. Štátne prostriedky je možné čerpať výlučne formou pracovnej zmluvy medzi pracovníkom a ústredím
 3. Celková odmena mandatárovi musí zodpovedať odmene podľa tabuľky základných platov so zohľadnením hrubej a superhrubej mzdy

*