O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 8.11.2022 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada vymenovala Pavla Podhorského (zbor Banská Bystrica) za zástupcu Cirkvi bratskej vo Výbore Slovenskej biblickej spoločnosti. Funkčné obdobie je päť rokov.
 • Vymenovala Slavomíra Krupu (tajomník pre mládež) za člena Evanjelizačno-misijného odboru.
 • Predĺžila kazateľovi Jánovi Máhrikovi mandát administrátora zboru v Žiline do 31.12.2023.
 • Zaoberala sa žiadosťou staršovstva zboru v Starej Turej o zmenu administrátora.
 • Vzala na vedomie, že uvedenie vikára Romana Dirdu do služby v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo 6.11.2022 (vykonal Ján Henžel).
 • Vzala na vedomie dohody o súbežnej službe kazateľa Filipa Pangráca v zbore Bardejov a zbore Vranov nad Topľou. Táto nová forma služby jedného kazateľa na dvoch zboroch sa po roku prehodnotí. Je možné, že táto forma služby sa bude časom uplatňovať aj v iných zboroch, najmä malých. Rada poverila predsedu Rady vedením voľby Filipa Pangráca za kazateľa a správcu zboru vo Vranove nad Topľou a Martina Kačura vedením voľby Filipa Pangráca za kazateľa zboru v Bardejove. Obe voľby sú plánované na 27.11.2022.
 • Vzala na vedomie informáciu administrátora zboru v Trenčíne, že ani pri treťom pokuse sa voľba staršovstva zboru nemohla uskutočniť pre nedostatočný počet kandidátov. Rada sa ešte do konca roka stretne s členmi zboru v Trenčíne na členskom zhromaždení. Rada rozhodla o mimoriadnej vizitácii v Zbore v Trenčíne a vymenovala vizitačnú komisiu v zložení: Štefan Evin (predseda), Milan Mitana (člen Rady), Petr Kučera (zbor Bratislava) a Peter Hrubo (zbor Žilina – za kostolom).
 • Vzala na vedomie rozdelenie pomoci z Evangelische Partnerhilfe. Zároveň rozhodla o doplnení celkovej výšky príspevku z Fondu pomoci.
 • Schválila služobnú cestou tajomníka Rady na ELF 2023 vo Wisle a úhradu účastníckeho poplatku.
 • Vzala na vedomie informáciu o rozdelení The United Methodist Church a prihlásení sa slovenských zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej k novovzniknutej Global Methodist Church. Dôvodom rozdelenia je progresívno-liberálny aktivizmus vedenia The United Methodist Church, ktoré opustilo tradičné biblické učenie o ľudskej sexualite.

*