O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v októbri 2022

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 11.10.2022 formou Zoom videokonferencie.
  • Rada mala pravidelný rozhovor s tajomníkom pre mládež Slavomírom Krupom o jeho činnosti a aktuálnom dianí v Únii detí a mládeže. Brat Slavomír zbory pravidelne informuje listom.
  • Určila predsedu Rady, tajomníka Rady a Martina Kačura za delegátov Rady na Spoločnej konferencii.
  • V súčinnosti s Komisiou pre návrhy určila termíny pre podávanie návrhov na Konferenciu 2023:

1. kolo podávania návrhov: do 29. januára;

posúdenie, stanovisko komisie a rozposlanie zborom: do 19. februára;

2 . kolo – iba pozmeňovacie návrhy: do 19. marca;

stanovisko komisie a odovzdanie Kancelárii Rady: do 4. apríla.

  • Vzala na vedomie list vydavateľa a redakčnej rady časopisu Dialóg o ekonomickej situácii súvisiacej s ďalším vydávaním časopisu. Rada chce zachovať súčasnú formu podpory časopisu. Zbory môžu časopis podporiť zvýšením počtu predplatiteľov a tiež dobrovoľným príspevkom pre časopis.
  • Členovia Rady sa 28.10.2022 zúčastnia spoločného stretnutia Rád cirkví spolupracujúcich v Združení evanjelikálnych cirkví.