O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 20.9.2022 v Banskej Bystrici.
 • Rada 20.7.2022 per rollam rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s Martinom Kaščákom (pastoračný asistent v zbore Bratislava – Paradox) do 31.8.2023.
 • Rada mala rozhovor s bratom Romanom Dirdom (Spišská Nová Ves), ktorý požiadal o prijatie do vikariátu. Rada prijala brata Romana za vikára na plný úväzok v Zbore v Spišskej Novej Vsi od 1.10.2022. Vedúcim jeho vikariátu bude kazateľ Juraj Sabol a mentorom kazateľ Martin Kačur. Schválila príspevok k jeho mzde z Fondu Levita.
 • Vzala na vedomie informácie predsedu Rady o jeho návštevách v niektorých zboroch. Diskutovala o situácii v zboroch bez správcov a vzala na vedomie, že

inštalácia kazateľa Juraja Institorisa v Banskej Bystrici bola 12.6.2022,

inštalácia kazateľa José Calva v Žiline bola 19.6.2022,

inštalácia vikára Pavla Jurču v Bratislave – Kaplnka bola 3.7.2022,

inštalácia kazateľa Jána Verčimáka v Bratislave – Paradox bola 14.8.2022,

inštalácia kazateľa Juraja Sabola v Spišskej Novej Vsi bola 28.8.2022,

inštalácia kazateľa Martina Kačura a vikára Ľubomíra Lorinca v Prešove bola 4.9.2022.

 • Vzala na vedomie správu kazateľa Jána Verčimáka zo študijného voľna a správu kazateľa Petra Prištiaka zo služobnej cesty na Ukrajine.
 • Vzala na vedomie správu Jána Henžela z valného zhromaždenia IFFEC (Internal Federation of Free Evangelical Churches), ktoré sa konalo v septembri v Grécku. Za predsedu IFFEC bol zvolený John Nielsen z Dánska a za generálneho tajomníka Oyvind Haraldseid z Nórska.
 • Vzala na vedomie odstúpenie Jaroslava Maďara z Výboru Slovenskej biblickej spoločnosti.
 • Prerokovala a schválila vizitačné správy z vizitácie zborov v Leviciach, v Žiline a v Trnave. Rada pozve správcov misijných zborov na stretnutie s Radou.
 • Rada nemá žiadny návrh na zmenu Poriadku Cirkvi bratskej a nevyužije právo navrhnúť kandidátov pre voľbu Rady v roku 2023.
 • Diskutovala o vhodnej téme a seminároch pre Spoločnú konferenciu 2023 a predkladá návrh na dve témy: 1. Ako spolu ďalej? 2. Ako slúžiť ukrajinským utečencom?
 • V zmysle kľúča pre výber delegátov na Spoločnú konferenciu Rada losovaním rozhodla o jednorazovej výmene delegátov pre Spoločnú konferenciu 2022 medzi zbormi: Trenčín a Žilina – Za kostolom; Stará Turá a Levice.
 • Vymenovala Komisiu pre rozdeľovanie príspevkov z Evangelische partnerhilfe v zložení: Štefan Evin, Martin Kačur, Juraj Klementovič, Zuzana Banová.
 • Stanovila termín jarnej pastorálky kazateľov s manželkami na 2.- 4.2. resp. 9.- 11.2.2023 podľa možností vhodných zariadení. Téma: Vyhorenie v službe.
 • Stanovila termín budúcoročnej Konferencie na 12. - 13. 5. 2023.
 • Stretnutie Rád cirkví združených v Združení evanjelikálnych cirkví (ZEC) je plánované na 28.10.2022.

*