O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 6.-7.6.2022 v Hustopečích na Morave.
 • Rada mala obsiahly a náročný rozhovor o situácii v Rade a v cirkvi, ktorá sa prejavila aj neúspešnými voľbami novej Rady na Konferencii. Rada oceňuje širokú podporu, s ktorou bol prijatý návrh na tabuľku základných platov pracovníkov cirkvi.
 • Rada zrušila svoje uznesenie z roku 2019 o pravidelných diskusiách Rady o teologickej identite CB s využitím knihy Spása je u Hospodina.
 • Vzala na vedomie, že 22.5.2020 bol kazateľ José Calvo zvolený za kazateľa zboru v Žiline. Inštalácia je plánovaná na 19.6.2022.
 • Vzala na vedomie, že 29.5.2020 bol kazateľ Juraj Sabol zvolený za kazateľa - správcu zboru v Spišskej Novej Vsi. Inštalácia je plánovaná na august – september 2022.
 • Poverila Juraja Kohúta inštaláciou vikára Pavla Jurču v zbore Bratislava – Kaplnka a rozhodla o zmene pracovného pomeru s vikárom Pavlom Jurčom na dobu neurčitú.
 • Vymenovala Miroslava Moravského za administrátora zboru v Kalinove na obdobie od 1.7.2022 do 31.12.2023. Predseda a tajomník Rady navštívili kazateľa Pavla Bombu v súvislosti s ukončením jeho služby v Kalinove a v mene Rady aj cirkvi mu vyjadrili poďakovanie za roky jeho kazateľskej služby.
 • Vymenovala nové zloženie Odboru humanitárnej pomoci na obdobie od 1.7.2022 do 31.12.2022: Ondrej Lupták (Bratislava – Paradox) – predseda, Juraj Sabol (Košice), Miroslav Klč (Michalovce), Ľubomír Lorinc (Prešov), Petr Kučera (Bratislava - Cukrová), Ján Henžel (Rada CB), Juraj Klementovič (Rada CB – administrátor).
 • Vzala na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí zástupcov cirkví so splnomocnencom vlády pre rómske komunity, ktorého sa zúčastnili Martin Kačur a Bohdan Roháček. Splnomocnencovi bola tlmočená požiadavka na systematickú finančnú podporu pracovníkov cirkvi, ktorí sa venujú pastoračnej a sociálnej službe v rómskych komunitách.
 • Schválila účasť tajomníka Rady Jána Henžela a predsedu Odboru humanitárnej pomoci Ondreja Luptáka na IFFEC General Assembly 2022 v Grécku a úhradu s tým súvisiacich výdavkov.
 • Do orgánov Spoločnej konferencie pre obdobie 2022-2025 navrhla za členov Komisie pre Ústavu Štefana Evina, Bohdana Roháčka a Mária Szentpéteriho; za členov Komisie pre Duchovné zásady a Vyznanie viery Jána Henžela, Juraja Institorisa a Todda Pattersona; do predsedníctva Spoločnej konferenciu Miroslava Haszicsa a Marcela Markuša.
 • Rada odporúča kazateľom účasť na spoločnej pastorálke 16.-18.9.2022 (piatok - nedeľa), ktorá bude v hoteli Jezerka (Seč - ČR). Témou pastorálky bude diakonská služba.
 • Rada uvažuje o možnosti usporiadať jarnú pastorálku kazateľov v roku 2023 so zameraním na problematiku vyhorenia pracovníkov.
 • Rada mala spoločné rokovanie s českou Radou. Okrem vzájomného zdieľania o živote cirkvi sme spolu otvorene diskutovali o príčinách vzájomnej obavy z možného rozdelenia. Môžu byť za tým jednostranné a nepresné informácie aj teologické predsudky vo forme „nálepiek“ bez spoločného zadefinovania ich obsahu a významu. Zhodli sme sa, že nám záleží na posilňovaní dôvery a radi budeme pokračovať v spoločných stretnutiach. My zo slovenskej strany sme privítali, že česká strana uznala, že ich prístup k slovenskej Rade týkajúci sa niektorých otázok, ktoré ich znepokojovali, nebol najvhodnejší a vyvolal rozpaky na oboch stranách.
  Obe Rady sa dohodli na spoločnom postupe pri príprave návrhu na zmenu trojročného intervalu Spoločných konferencií na flexibilnejší. Zhoda Rád je v tom, že Spoločná konferencia by sa mala konať podľa potreby – teda aj v dlhšom intervale ako tri roky.

*