O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v máji 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12.5.2022 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada rozhodla, že Konferencii 2022 odporučí ordináciu vikára Filipa Pangráca, keďže dostal pozvanie do služby od zborov Bardejov a Vranov.
 • Rozhodla, že podá Konferencii 2022 návrh v neodkladnej záležitosti: Podpora pre ukrajinských kresťanov v partnerských zboroch na Ukrajine z rezervných prostriedkov cirkvi.
 • Určila za overovateľov zápisnice z Konferencie Janu Hlatkú a Dávida Spodniaka. Zostavila návrh na členov predsedníctva Konferencie
 • Zobrala na vedomie list zo zboru v Kalinove o spore s kazateľom.
 • Rada súhlasí s ukončením pracovnoprávneho vzťahu s Pavlom Bombom a jeho služby v cirkvi dohodou k 30. 6. 2022 na základe jeho žiadosti.
 • Rada súhlasí s uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu s Liubov Lantsuta, diakonkou zboru v Nitre, na dobu určitú od 15.5.2022 do 30.9.2022 a s Jeon Man-Guy, diakonom zboru vo Vranove, na dobu neurčitú od 1.6.2022. Podmienkou je, že budú pod duchovnou správou a autoritou staršovstva miestneho zboru.
 • Rozhodla, že pracovného stretnutia predstaviteľov cirkví so splnomocnencom vlády pre rómske komunity sa za zúčastní Martin Kačur a ďalší zástupca podľa Martinovho rozhodnutia.
 • Rozhodla o príspevku z fondu Levita pre vikára Dávida Spodniaka od 1.5.2022.
 • Zobrala na vedomie, že novým predsedom Združenia evanjelikálnych cirkví sa od 4.5.2022 stal Benjamin Uhrin z BJB.
 • Rada nemá výhrady voči návrhu na udelenie cirkevnej hodnosti biskup Ústredia EPS generálnemu duchovnému Ústredia EPS. Udelenie tejto hodnosti predpokladá novela štatútu Ekumenickej pastoračnej služby.
 • Spoločné stretnutie slovenskej a českej Rady sa uskutoční 6.-7. júna v Hustopečích.

***