O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v apríli 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12.4.2022 v Banskej Bystrici
 • Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB. Téma: Ospravedlnenie, adopcia, posvätenie a uistenie
 • Rozhodla o prijatí Dávida Spodniaka do vikariátu v zbore Nitra pod vedením kazateľa Bohuša Vasiľa
 • Vymenovala staršovstvo misijného zboru v Trnave v tomto zložení: Marek Tomašovič (správca zboru) a členovia Dominik Svitel, Miroslav Balala a Zdenko Plachtinský
 • Mala rozhovor s manželmi Drahoslavom a Zuzanou Polohovými z Banskej Bystrice, ktorí sa venujú odbornému poradenstvu a manželskej a rodinnej terapii a ponúkajú svoje zdroje a služby cirkvi
 • Poverila predsedu Rady, aby po ordinácii viedol 22.5.2022 voľbu Josého Calva za kazateľa zboru v Žiline a aby v prípade jeho zvolenia ho 19.6.2022 inštaloval do funkcie kazateľa zboru (nie správcu)
 • Poverila predsedu Rady, aby po ordinácii viedol 28.-29.5.2022 voľbu Juraja Sabola za kazateľa a správcu zboru v Spišskej Novej Vsi
 • Rozhodla o predĺžení Dohody o spolupráci medzi Regionálnym združením Cirkvi Evanjelických kresťanov – Baptistov v Zakarpatskej oblasti a Radou Cirkvi bratskej do 31.12.2024
 • Prijala odstúpenie brata Jozefa Bana z prípravného výboru Rady Národných modlitebných raňajok (NMR) a rozhodla, že v najbližšom období sa Cirkev bratská nebude na projekte ďalej podieľať. Prípadní účastníci NMR z Cirkvi bratskej nezastupujú Cirkev bratskú a ani nevystupujú a nevyjadrujú sa v mene Cirkvi bratskej
 • Rada sa poďakovala Ing. Márii Kerekrétyovej, dlhoročnej účtovníčke a ekonómke ústredia Cirkvi bratskej, ktorá odišla v apríli do dôchodku, za jej vytrvalú a spoľahlivú službu pre zbory a pracovníkov od roku 2006
 • Schválila nové znenie smernice č.18 – Pracovný poriadok a smernice č.30 – Metodika výpočtu započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti zamestnancov Cirkvi bratskej
 • Riešila otázku uzatvárania mandátnych zmlúv s duchovenskými pracovníkmi
 • Schválila materiály, ktoré Rada predkladá Konferencii
 • Zobrala na vedomie správu kazateľa Martina Kačura zo študijného voľna

   

  ***