O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej vo februári 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 8.2.2022 v Banskej Bystrici
 • Rada mala predordinačný rozhovor s vikárom José Calvom (Žilina) a rozhodla, že Konferencii odporučí jeho ordináciu za kazateľa Cirkvi bratskej. José Calvo prijal pozvanie do zboru v Žiline
 • Rada mala predordinačný rozhovor s vikárom Jurajom Sabolom (Košice) a rozhodla, že Konferencii odporučí jeho ordináciu za kazateľa Cirkvi bratskej
 • Ordinačné práce vikárov sú dostupné na webovej stránke Cirkvi bratskej v časti Knižnica
 • Rada urobila zmenu v zložení staršovstva misijného zboru v Košiciach – Mozaika a za hospodára zboru vymenovala Samuela Kuchára namiesto Mareka Kušníra
 • Zobrala na vedomie informáciu predsedu Rady o zámeroch staršovstva zboru v Starej Turej pri hľadaní kazateľa
 • Zobrala na vedomie dohodu medzi Radou, staršovstvom zboru v Leviciach a kazateľom Jánom Verčimákom o ukončení jeho kazateľskej služby v zbore najneskôr 14.11.2022. Schválila študijné voľno kazateľa Jána Verčimáka v mesiacoch marec – jún 2022
 • Rozhodla o mimoriadnom predĺžení funkčného obdobia staršovstva zboru v Trenčíne do obdobia, kedy sa budú môcť uskutočniť členské zhromaždenia a ďalšie stretnutia členov vedúce k riešeniu situácie v zbore po tom, ako boli pre nedostatok kandidátov neúspešné dva pokusy o voľbu staršovstva
 • Rada pozve manželov Drahoslava a Zuzanu Polohových na rozhovor o službe pre manželov a rodiny
 • Vymenovala za revízorku hospodárenia cirkvi za rok 2021 Annu Fazekašovú (Levice), keďže revízor Ondrej Prišťák sa stal účtovníkom/ekonómom ústredia cirkvi. Rada predloží Konferencii návrh na nového revízora
 • Zobrala na vedomie výsledky sčítania obyvateľstva v roku 2021
 • Zobrala na vedomie výsledky hospodárenia za rok 2021 a predbežný návrh rozpočtu na rok 2022. Porada hospodárov a správcov zborov je plánovaná formou Zoom na 12.3.2022
 • Rozhodla, že platy pracovníkov ústredia sa majú postupne približovať k platom podľa navrhovanej tabuľky základných platov. Stanovila platy pracovníkov ústredia od 1.2.2022
 • Rozhodla o výške príspevku zo štátnych zdrojov pre rok 2022 pre vikára Ľ. Lorinca (Prešov)
 • Diskutovala o možnostiach personálnej a finančnej podpory pre Katedru teológie a katechetiky zo strany Cirkvi bratskej
 • Rozhodla neprijať pozvanie poslancov SaS na diskusiu o odluke cirkvi od štátu

* * *