O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v januári 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 11.1.2022 v Banskej Bystrici.
 • Rada mala predordinačný rozhovor s vikárom Filipom Pangrácom (Bardejov) a rozhodla, že Konferencii Cirkvi bratskej odporučí jeho ordináciu za kazateľa Cirkvi bratskej, pokiaľ bude splnená podmienka, že dostane a prijme pozvanie za kazateľa do konkrétneho zboru. Táto podmienka sa týka všetkých vikárov, ktorí smerujú k ordinácii.
 • Rada mala rozhovor s tajomníkom pre mládež Slavomírom Krupom o jeho činnosti a aktuálnom dianí v Únii detí a mládeže. Brat Slavomír predložil správu o činnosti ÚDM, ktorú posiela aj zborom. Riaditeľ Kancelárie s ním dohodne úhradu niektorých režijných nákladov.
 • Rada prijala brata Ľubomíra Lorinca do vikariátu v zbore Prešov s plánovaným začiatkom od 1.8.2022 pod vedením kazateľa Martina Kačura.
 • Rada zobrala na vedomie, že vikár Juraj Sabol prijal pozvanie do zboru v Spišskej Novej Vsi.
 • Rada zobrala na vedomie, že 9.1.2022 bola slávnosť vzniku zboru v Žiline – Za kostolom, pri ktorej bol uvedený do služby kazateľ Ján Máhrik a staršovstvo zboru (Peter Hrubo, Dušan Lukáč a Timotej Máhrik).
 • Rada prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Michalovciach.
 • Rada prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Banskej Bystrici s konštatovaním, že v správe chýba reflexia od bývalého kazateľa Slavomíra Polohu a jeho manželky. Aj na základe stanoviska kazateľa Polohu rozhodla nepožadovať doplnenie vizitačnej správy.
 • Rada rozhodla, že okrem vizitácií presunutých z minulého roku, budú v roku 2022 vizitácie len v misijných zboroch Trnava a Košice-Mozaika.
 • Rada na základe žiadosti Volebnej komisie dala súhlas na zverejnenie svojho stanoviska k voliteľnosti kazateľov za členov Rady.
 • Rada rozhodla o úprave mzdy riaditeľa Kancelárie Rady od 1.1.2022. Zrušila príspevok ku mzde pre predsedu odboru PLANt.sk z rozpočtovaných spoločných prostriedkov cirkvi, nakoľko v roku 2022 bude tento príspevok pre predsedu odboru poskytovať Fond Nové zbory podľa rozhodnutie správnej rady Fondu.
 • Rada vzala na vedomie finančnú správu Fondu Nové zbory za rok 2021.
 • Rada odsúhlasila zvýšenie nájmu za kanceláriu predsedu Rady v Leviciach od 1.1.2022.
 • Rada schválila služobnú cestu kazateľa Jána Máhrika do USA v januári 2022.
 • Rada súhlasila s tým, aby predseda Rady použil služobné auto pri služobných cestách príležitostne aj na súkromný účel. Výšku náhrady stanovila v hodnote ceny pohonných hmôt za prejazdené kilometre navyše.

* * *