O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 7.12.2021 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada zobrala na vedomie výročia zborov v roku 2022:

1.1.1987, 35 rokov vzniku zboru na Starej Turej

1.1.2007, 15 rokov vzniku zboru vo Vranove

8.3.1992, 30 rokov vzniku zboru v Košiciach

1.6.2007, 15 rokov vzniku kórejského zboru v Žiline

8.7.2012, 10 rokov otvorenia modlitebne vo Vranove

18.9.1977, 45 rokov otvorenie novej modlitebne v Bratislave

27.9.1987, 35 rokov otvorenia modlitebne v B. Bystrici

 • Zobrala na vedomie, že staršovstvo zboru aj členské zhromaždenie v Leviciach nevyjadrilo súhlas s pokračovaním služby kazateľa Jána Verčimáka v zbore. Rada poverila tajomníka Rady rokovaním s kazateľom a staršovstvom o ukončení služby kazateľa v zbore.
 • Zobrala na vedomie, že kazateľ Peter Prištiak bol 23.11.2021 zvolený za seniora východného seniorátu.
 • Zobrala na vedomie, že slávnosť vzniku zboru v Žiline – Za kostolom je plánovaná na 9.1.2022.
 • Mala rozhovor s uchádzačom o vikariát Ľubomírom Lorincom (Prešov). Rozhodnutie o jeho vikariáte urobí Rada po rozhovoroch s jeho manželkou a staršovstvom zboru.
 • Vymenovala za administrátora zboru v Banskej Bystrici Juraja Institorisa na obdobie od 1.1.2022 do inštalácie za správcu zboru.
 • Schválila študijné voľno kazateľa Pavla Bombu v termíne 8.12.2021 - 7.3.2021 podľa ním predloženého programu. Zároveň poverila Študijný odbor Rady, aby študijný projekt kazateľa doplnil o prečítanie a písomnú reflexiu konkrétnej knihy.
 • Navrhla členov správnych a dozorných rád Betánií na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2025:

Do Správnej rady Betánie Bratislava, n.o., Dušana Číčela a Beatu Havelkovú. Do Dozornej rady Betánie Bratislava, n.o., Marcela Markuša.

Do Správnej rady Betánie Senec, n.o., Lenku Borošovú a Slavoja Krupu. Do Dozornej rady Betánie Senec, n.o., Martu Machajdíkovú.

Do Správnej rady Betánie Kalinovo, n.o., Miroslava Moravského a Rastislava Števka. Do Dozornej rady Betánie Kalinovo, n.o., Ľubicu Borošovú.

 • Vymenovala s platnosťou od 1.1.2022 za riaditeľa Diakonického zruženia Betánia, ú.z., Adama Markuša.
 • Schválila dohodu o ukončení služby súčasného správcu zboru v Prešove Martina Jurču a začiatku služby nového správcu zboru Martina Kačura. Začiatok služby Martina Kačura v zbore je plánovaný na 1.8.2022 a inštalácia na 4.9.2022.
 • Schválila úhradu účastníckeho poplatku na konferenciu ELF 2022 pre tajomníka Rady.
 • Prijala stanovisko Rady pre Volebnú komisiu k voliteľnosti kazateľov navrhnutých pre voľbu Rady CB.
 • Rozhodla o odmenách pre pracovníkov ústredia cirkvi.

* *