O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 9. a 10.11.2021 v Modre - Harmónii. Časť rokovania bola spoločná s českou Radou CB. Okrem iného sme spolu diskutovali o možnosti zmeny pravidelného intervalu Spoločných konferencií v budúcnosti
 • Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB a o teologických presvedčeniach členov Rady. Téma: Svätý Duch
 • Rada rokovala formou Zoom spojenia so správnou radou Diakonického združenia Betánia  ú.z. (DZB) najmä o témach súvisiacich s plánovanou zmenou na poste riaditeľa DZB. a menovaním členov správnych a dozorných rád Betánií n.o
 • Rada sa so správnou radou DZB dohodla na znížení príspevku z prostriedkov štátu na plat riaditeľa DZB na polovicu doterajšej výšky od 1.1.2022
 • Rada súhlasila s ukončením pracovnoprávneho vzťahu a funkcie riaditeľky DZB Anny Andréovej dohodou k 31.12.2021 na jej žiadosť. Rada vyjadruje sestre Anke poďakovanie za jej prácu v tejto funkcii, ktorá bola spojená aj s osobnou starostlivosťou o klientov v rámci domácej opatrovateľskej služby.
 • Rozhodla o predĺžení pracovnoprávneho vzťahu s Janou Kušnierikovou (diakonka v zbore v Leviciach) na dobu neurčitú
 • Zobrala na vedomie informáciu, že voľba seniora západného seniorátu je plánovaná na stretnutí seniorátu 23.2.2022
 • Zobrala na vedomie priebežné hodnotenia vikárov od staršovstiev: Juraja Sabola (Košice), Filipa Pangráca (Bardejov) a José Aguilara (Žilina)
 • Zobrala na vedomie, že Juraj Institoris bol 17.10.2021 zvolený za kazateľa – správcu zboru v Banskej Bystrici. Jeho inštalácia je naplánovaná na 5.12.2021. Rada rozhodla o zmene pracovnoprávneho vzťahu s ním na dobu neurčitú
 • Predĺžila mandát Martina Uhriňáka ako administrátora zboru vo Vranove nad Topľou do 31.12.2022
 • Predĺžila mandát Gabriela Gajdoša ako administrátora zboru v Starej Turej do 31.12.2022
 • Vymenovala za administrátora zboru v Trenčíne Štefana Evina na obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2022
 • Schválila študijné voľno kazateľa Jána Máhrika v termíne 10.1.-6.3.2021 a 1.8.-28.8.2021
 • Rozhodla o jednorazovom príspevku z Fondu pomoci pre kazateľa Gabriela Gajdoša
 • Rozhodla o vyplatení odmeny kazateľovi Milanovi Mitanovi pri príležitosti životného jubilea
 • Rozhodla o vyplatení odmeny členom Spevníkovej pracovnej skupiny z projektu Nový spevník a z Fondu pomoci
 • Rozhodla, že nevyčerpaná časť štátnych prostriedkov za rok 2021, vyčlenená  pôvodne pre vikárov a pre kórejský zbor, bude prerozdelená zborom, ktoré aktuálne v plnej výške čerpajú svoj prídel na mzdy zamestnancov. Rozdelenie sa urobí podľa rovnakého kľúča, podľa ktorého sa určuje ročný prídel zo štátneho príspevku
 • Rozhodla, že Konferencia Cirkvi bratskej je plánovaná v termíne 13.-14.5.2022
 • Rozhodla, že Konferencii 2022 predloží na schválenie návrh Mzdového predpisu so záväznou tabuľkou základných platov
 • Rozhodla o prijatí Ondreja Prišťáka na miesto účtovníka pre Kanceláriu Rady
 • Zbor v Prešove si 6.12.2021 pripomína 40 rokov od otvorenia nového zborového domu.

* *