O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v októbri 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 5.10.2021 formou Zoom videokonferencie.
 • Rada rozhodla, že do príchodu nového správcu zboru v Prešove zostáva jeho správcom Martin Jurčo, o čom bude vypracovaná dohoda medzi staršovstvom, kazateľmi a Radou.
 • Rozhodla o úprave pracovnej náplne administrátora zboru v Žiline podľa návrhu staršovstva.
 • V súčinnosti s Komisiou pre návrhy určila termíny pre podávanie návrhov na Konferenciu 2022:
 • Prvé kolo podávania návrhov: do 31. januára;
 • posúdenie, stanovisko komisie a rozposlanie zborom: do 21. februára;
 • druhé kolo – iba pozmeňovacie návrhy: do 21. marca;
 • stanovisko komisie a odovzdanie Kancelárii Rady: do 4. apríla.
 • Potvrdila nomináciu Moniky Mitanovej (zbor Svätý Jur) na menovanie za členku Odbornej komisie pre náboženskú výchovu Štátneho pedagogického ústavu.
 • Rozhodla o podpore pre vydanie knihy o sviatostiach; Tim Chester: Truth we can touch z Publikačného fondu sumou 600 €.
 • Západný seniorát v súčasnosti nemá seniora. Na stretnutí seniorátu 12.10.2021 dohodne predseda Rady s kazateľmi ďalší postup.
 • Vzala na vedomie, že 26.9.2021 bola slávnosť vzniku misijného zboru Košice – Mozaika s uvedením do služby správcu zboru Ervína Mittelmanna a troch členov staršovstva (Tomáš Boroš, Samuel Kuchár, Vojtech Tóth).
 • Vzala na vedomie informáciu, že Dušan Kintler ukončil službu organizovania letných pobytov pre seniorov. Rada vyjadruje bratovi Dušanovi vďaku za túto dlhoročnú obetavú a požehnanú službu.
 • Vzala na vedomie zmenu termínu Valného zhromaždenia ERC na 22.10.2021. Delegátmi sú predseda Rady a riaditeľ Kancelárie Rady, ktorého v prípade potreby nahradí tajomník Rady.
 • Rada sa do konca roka chce stretnúť so správnou radou DZB ú.z., aby spoločne riešili otázku zdrojov pre osobné náklady v DZB ú.z.

* * *