O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2021

 

O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 19.6.2021 v Banskej Bystrici po skončení Konferencie.
 • Rada rozhodla o predĺžení pracovného pomeru s pastoračným asistentom Pavlom Jurčom (zbor v Bratislave – Kaplnka) na dobu určitú do 31.7.2022.
 • Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru s pastoračným asistentom Martinom Kaščákom (zbor v Bratislave – Paradox) na dobu určitú do 31.8.2022.
 • Rozhodla o zmene pracovného pomeru s pastoračnou asistentkou Silviou Henželovou (zbor v Bratislave – Paradox) z doby určitej na dobu neurčitú.
 • Rozhodla o zmene pracovného pomeru s vikárom Filipom Pangrácom (zbor v Bardejove) z doby určitej na dobu neurčitú.
 • Rozhodla o uzatvorení PPV so Silviou Dirdovou od 1.7.2021 na čiastočný úväzok ako pastoračnou asistentkou Zboru Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi na dobu určitú do 31.7.2021.

 

O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 7.9.2021 v Banskej Bystrici.
 • Rada 29.6.2021 per rollam rozhodla o uzatvorení PPV s kazateľom Miroslavom Haszicsom (zbor v Leviciach) od 1.8.2021 na dobu neurčitú.
 • Rada 7.7.2021 per rollam schválila v zmysle článku 88 odsek 5 Poriadku CB návrhy na opravu chýb v Poriadku CB, ktoré jej predložila Komisia pre Poriadok.
 • Rada 23.7.2021 per rollam rozhodla o predĺžení PPV so Silviou Dirdovou (zbor v Spišskej Novej Vsi) o jeden mesiac.
 • Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB a teologických presvedčeniach členov Rady. Téma: Kto je Ježiš Kristus? a Čo urobil Ježiš.
 • Zobrala na vedomie, že Martin Kačur bol dňa 20.6.2021 zvolený za kazateľa a správcu zboru v Prešove.
 • Zobrala na vedomie výsledok hlasovania v zbore v Košiciach 2.8.2021, ktorým bol predĺžený mandát kazateľa Rastislava Betinu po vzniku nároku na dôchodok.
 • Zobrala na vedomie, že Miroslav Haszics bol dňa 8.8.2021 inštalovaný za kazateľa a správcu zboru v Leviciach.
 • Zobrala na vedomie, že kazateľ Seo Il Won ukončil k 31.7.2021 službu v kórejskom zbore v Žiline. Zbor si hľadá nového kazateľa.
 • Zobrala na vedomie žiadosť brata Ľubomíra Lorinca (zbor v Prešove) o vikariát a pozve ho na rozhovor.
 • Zobrala na vedomie termín pre podávanie návrhov Komisii pre Poriadok, ktorým je 30. november 2021.
 • Zobrala na vedomie účasť predsedu Rady na stretnutí s pápežom Františkom 12.9.2021 na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave.
 • Zobrala na vedomie výsledky Výskumu misijného potenciálu kresťanov na Slovensku, ktorý robilo združenie Ježiš pre každého.
 • Zobrala na vedomie, že združenie Ježiš pre každého (JPK) zmenilo od 28.5.2021 svoj názov na Na každom záleží.Poverila predsedu Rady vedením volieb Juraja Institorisa za kazateľa a správcu zboru v Banskej Bystrici.
 • Poverila predsedu Rady vedením volieb Juraja Institorisa za kazateľa a správcu zboru v Banskej Bystrici.
 • Poverila tajomníka Rady vedením hlasovania o zotrvaní kazateľa Jána Verčimáka v zbore v Leviciach.
 • Predĺžila poverenie Gabriela Gajdoša ako administrátora zboru v Starej Turej do konca jeho pracovnoprávneho vzťahu s cirkvou.
 • Rokovala o aktuálnej situácii v zbore v Trenčíne a o situácii kazateľa Gabriela Gajdoša v súvislosti s ukončením jeho služby v zbore. Predseda Rady a riaditeľ Kancelárie budú o tom komunikovať s trenčianskym staršovstvom.
 • Vyjadrila súhlas s ukončením pracovnoprávneho vzťahu s kazateľom zboru v Žiline Mariánom Cabadajom na jeho žiadosť k 30.9.2021 a ukončením jeho kazateľskej služby. Rozhodnutiu Rady predchádzal rozhovor predsedu a tajomníka s kazateľom aj staršovstvom.
 • Vymenovala za administrátora zboru v Žiline kazateľa Jána Máhrika do 31.12.2022.
 • Rozhodla o rozdelení prostriedkov z EPH na rok 2021 a z Fondu pomoci.
 • Rozhodla o zrušení uznesenia 2015_140 (pracovnoprávny vzťah a odmeňovanie vikárov po ordinácii) a novelizované ustanovenie zapracovala do Mzdového poriadku.
 • Rada 9.9.2021 per rollam určila za overovateľov zápisnice z Konferencie 2021 Juraja Sabola a Filipa Pangráca.
 • Vyjadrila súhlas s úpravou výšky členského príspevku do Ekumenickej rady cirkví, podľa návrhu Riadiaceho výboru ERC, ktorý má schváliť valné zhromaždenie ERC. Členské cirkvi by mali platiť základ 523 € plus 0,03 € na člena. Pozorovatelia len základ.
 • Rada 13.9.2021 per rollam rozhodla, že delegátmi Cirkvi bratskej na Valnom zhromaždení Ekumenickej rady cirkví 28.9.2021 budú predseda Rady a tajomník Rady. Za predsedu ERC Rada navrhuje generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, za podpredsedu Jána Szőllősa (BJB) a za člena revíznej komisie Juraja Klementoviča (CB).

 * * *